Usnesení ze 114. schůze RM konané dne 13. května 2022

V ý t a h

U s n e s e n í

ze 114. schůze Rady města Hlučína, konané dne 13. května 2022

číslo

usnes.: Obsah usnesení:

_____________________________________________________________________________________

114/1a)Rada města Hlučína rozhodla:

- o schválení potvrzení, že stavba občanského vybavení č. p. 9 na parcele č. 115/2 v k. ú. Darkovičky, Hlučín Jandova 9/11, 748 01 Hlučín je v majetku města Hlučín. 

A dále, že Městská policie Hlučín v něm může organizovat, zajišťovat nebo povolit a umožnit výcvik sl. psů Policie České republiky, městských policií a dalších ozbrojených složek.

114/2a)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku (radiostanice TPH 700) mezi Městem Hlučínem, se sídlem Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, dle předložené přílohy č. 1.

114/3a)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Plán místního ÚSES správního obvodu ORP Hlučín“ se zhotovitelem Ing. Petrem Ondruškou, Opavská 370/72, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem, IČ: 12125326 dle předloženého návrhu.

Rada města Hlučína rozhodla neprodloužit posunutí termínů ve smlouvě o dílo „Plán místního ÚSES správního obvodu ORP Hlučín“ a dále rozhodla,  že nebude uplatňovat smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 1. smlouvy o dílo za nedodržení termínu odevzdání I. fáze díla, pokud zhotovitel splní svou povinnost předat objednateli finální verzi Plánu ÚSES (včetně II. fáze díla) v termínu dle čl. VI. bod 4 smlouvy o dílo tj. do 730 dnů od podpisu smlouvy o dílo,  tj. do 16.04.2023.

114/3b)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky  na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů“ mezi Českou republikou - Ministerstvem zemědělství, IČ: 00020478, se sídlem Těšnov 65/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město a Městem Hlučínem, dle předloženého návrhu. 

114/4a)Rada města Hlučína projednala a rozhodla o provedení zadávacího řízení na veřejnou  zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro demolici objektu na ul. Jandova 9/11, 748 01 Hlučín – Darkovičky, parc. č. 115/2 v k.ú. Darkovičky s názvem „Demolice objektu bývalé restaurace Darkovičky“.

114/4b)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 053/2021/Ho na zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem „Rekonstrukce objektu kina Hlučín“ se společnosti Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČ: 08879737 a to na provedení víceprací v hodnotě 300.000,- Kč bez DPH a na prodloužení termínu odevzdání části A) projektové dokumentace DUR do 30.08.2022, dle předloženého návrhu.

114/4c)Rada města Hlučína rozhodla o udělení výjimky z pravidel Směrnice č. 6/2022 a rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a nájemcem na byt č. 24 o velikosti 1 + 1 v Hlučíně na ulici 1.máje 852/1, a to dle předloženého návrhu.

114/4d)Rada města Hlučína rozhodla o udělení výjimky z pravidel Směrnice č. 6/2022 a rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Hlučínem a nájemkyní na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně na ulici Zahradní 921/35, a to dle upraveného návrhu.

114/4e)Rada města Hlučína rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby s názvem „Tyršova – akumulace dešťových vod z komunikace Tyršova“:

1. o výběru nabídky účastníka společnosti SUBLAND – TECH s.r.o., se sídlem Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČ: 28592611, jako nejvhodnější nabídky,

2. o uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Hlučínem a účastníkem společností SUBLAND – TECH s.r.o., se sídlem Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČ: 28592611, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení, za cenu 1.365.622,98 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

114/5a)Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města Hlučína za rok 2021 a postupuje materiál v rámci Závěrečného účtu města Hlučína za rok 2021 k projednání zastupitelstvu města.

114/5b)Rada města Hlučína vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek města Hlučína k 31.12.2021 a postupuje materiál v rámci Závěrečného účtu města Hlučína za rok 2021 k projednání zastupitelstvu města.

114/6a)Rada města Hlučína projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína, aby rozhodlo vzdát se práva vymáhat pohledávky vůči zemřelému z titulu dlužných poplatků z prodlení ve výši celkem 61.950,80 Kč.

114/6b)Rada města Hlučína rozhodla vzdát se práva vymáhat pohledávku vůči zemřelému z titulu dlužného nájemného, úhrad za služby a bezdůvodného obohacení za užívání bytu bez právního důvodu ve výši 3.262,-- Kč, poplatků z prodlení ve výši celkem 5.422,22 Kč a úroků z prodlení ve výši 1.535,09 Kč.

114/7a)Rada města Hlučína rozhodla o přijetí podpory formou účelové dotace na realizaci projektu Výsadba stromů v Darkovičkách ve výši 66.800,-- Kč a o uzavření smlouvy č. 1190901231 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.  

114/7b)Rada města Hlučína schválila podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a rozhodla o přijetí účelové dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt 2021  - Bezbariéry – Hlučín, 1. Máje 852/1 v max. výši 866.313,-- Kč.

114/7c)Rada města Hlučína rozhodla o přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši max. 835.990,-- Kč na realizaci projektu „2021 – Bezbariéry – Hlučín, Severní 853/2“ za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

114/7d)Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí záštity starosty města Hlučína nad akcí „Hlučín cup 2022“, která proběhne dne 4. června 2022 na stadionu FC Hlučín s úpravou.

114/7e)Rada města Hlučína rozhodla o zřízení přípravné třídy Základní školy Hlučín Rovniny, sídlem Cihelní 1417/8, Hlučín, 748 01, identifikační číslo: 00849898 pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

114/7f)Rada města Hlučína udělila výjimku z článku 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci „Kácení máje“, která se bude konat dne 04.06.2022 v areálu FK Darkovičky, a to v čase od 18:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

114/7g)Rada města Hlučína neudělila Spolku rodičů při GJK Hlučín, se sídlem Dr. E. Beneše 586/7, Hlučín, PSČ 748 01, identifikační číslo: 68941447, výjimku z článku 3 obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí k zajištění veřejného pořádku na veřejnou hudební produkci „Hudební jednodenní festival Gymplfest“, který se bude konat dne 03.06.2022 na nádvoří zámku v Hlučíně.

114/7h)Rada města Hlučína schválila navýšení kapacity dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, příspěvková organizace, sídlem Jandova 9/7, Hlučín, 748 01, identifikační číslo: 75027135, a to dle předloženého návrhu.

114/7i)Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí peněžitých darů dobrovolným dárcům krve, a to ve výši dle předloženého návrhu.

114/7j)Rada města Hlučína stanovila plat ředitele Základní školy dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 2/1062, Hlučín, identifikační číslo: 75027127, a to s účinností od 01.06.2022 dle předloženého návrhu.

114/7k)Rada města Hlučína stanovila plat ředitelky Základní školy Via Montessori, příspěvková organizace, sídlem Tyršova 2/1062, Hlučín, 748 01, identifikační číslo: 09515453, a to s účinností od 01.06.2022 dle předloženého návrhu.

114/7l)Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací, zřizovaných městem Hlučínem za období listopad 2021 – duben 2022, a to dle předloženého návrhu.

114/8a)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky, umístěné na pozemku parc.č. 494/7 v k.ú. Bobrovníky, ve prospěch pozemku parc.č. 186 v k.ú. Bobrovníky s manžely, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 400,-- Kč za každý započatý běžný metr délky věcného břemene + DPH.

114/8b)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu podzemního kabelového vedení NN, umístěného na pozemcích parc.č. 2944/11 a parc.č. 2944/58 v k.ú. Hlučín, se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-- Kč + DPH.

114/8c)Rada města Hlučína projednala žádost autorizovaného architekta o povolení k zásahu do ochranného pásma památného stromu a rozhodla povolit zásah dle navržených podmínek.

114/8d)Rada města Hlučína projednala žádost Spolku bobr klub, IČ: 02700972, se sídlem Střední 4/38, Hlučín-Bobrovníky a udělila souhlas vlastníka pozemků parc.č. 426/6, 428/1, 428/3, 430, 432/1, 432/2, části pozemku parc.č. 424/1 o výměře 840 m2 a části pozemku parc.č. 431 o výměře 616 m2 v k.ú. Bobrovníky k vybudování zázemí na akci konanou dne 28. května 2022 nazvanou „Májový bobr MTB“ za podmínky souhlasného stanoviska Odboru výstavby, oddělení silničního hospodářství MěÚ Hlučín a provedení úklidu pozemků do 01.06.2022.

114/8e)Rada města Hlučína projednala nabídku, týkající se prodeje pozemku parc. č. 4550/8 v k. ú. Hlučín do vlastnictví města Hlučína, a doporučuje nabytí pozemku parc. č. 4550/8 v k.ú. Hlučín za kupní cenu ve výši 49.800,-- Kč (tj. 300,-- Kč/m2) a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí.

114/8f)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření nájemní smlouvy pro část pozemku parc. č. 1706/2 o výměře 191 m² v k. ú. Hlučín, dle předloženého zákresu ve snímku katastrální mapy, s nájemcem:

- za účelem zřízení zpevněné plochy,

- na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce,

- za cenu nájmu ve výši 7.500,-- Kč/rok,

- s udělením souhlasu vlastníka pozemku s vybudováním zpevněné plochy na pronajaté části pozemku parc. č. 1706/2 v k. ú. Hlučín dle zákresu ve snímku katastrální mapy, a to jako stavby dočasné po dobu trvání nájmu.

114/8g)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 74 v k. ú. Bobrovníky,  o výměre 90 m², dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za účelem využití jako odstavné plochy:

- na dobu neurčitou,

- s výpovědní dobou tři měsíce,

- s tím, že vypůjčitel strpí na svém pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Bobrovníky nástupní plochu pro autobusovou linku do doby realizace nové nástupní plochy dle územní studie, s podmínkou provádění údržby vypůjčené části pozemku na vlastní náklady, s vypůjčitelem.

114/8h)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 3250/9 v k. ú. Hlučín o celkové výměre 5334 m² za účelem přístupu na pozemky parc. č. 3250/14 a 3250/10 v k.ú. Hlučín, údržby zeleně:

- na dobu neurčitou,

- s výpovědní dobou tři měsíce,

- s podmínkou provádění údržby vypůjčeného pozemku na vlastní náklady vypůjčitele a umožnění přístupu přes vypůjčený pozemek na sousední pozemky s vypůjčitelem: Základní kynologickou organizací Hlučín – Rovniny Pořadové číslo 20603, IČ: 47815175, Rovniny 1729, 748 01 Hlučín.

114/8j)Rada města Hlučína rozhodla o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude ode dne 24.06. 2022 do 04.09.2022 upravena smlouva:

- o nájmu části pozemku parc. č. 1300/5  v k.ú. Hlučín - dílu „B“ o výměře 10 m2 uzavřená od 01.05.2014, upravenou dodatkem č. 1 - 3 , mezi nájemcem a společností Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Celní 12a, 748 01 Hlučín,

- o pronájmu části nebytových prostor o výměře 170,1 m2 v II.NP objektu bez č.p, který je součástí pozemku parc.č. 1300/8 v k.ú. Hlučín, uzavřená od 01.05.2016, upravenou dodatky č. 1 – 7,  mezi nájemkyní a společností Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Celní 12a, 748 01 Hlučín,

- o pronájmu části nebytových prostor o výměře 81,8 m2 v I. a II.NP objektu bez č.p., který je součástí pozemku parc.č. 1300/34 v k.ú. Hlučín, od 01.08.2016, upravenou dodatkem č. 1 - 5, mezi Vodní záchrannou službou ČČK Ostrava, pobočný spolek, IČ: 65468813, U Rourovny 754/4, 721 00 Ostrava-Svinov a společností Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Celní 12a, 748 01 Hlučín.

114/8k)Rada města Hlučína rozhodla o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1300/5 v k. ú. Hlučín, dílu „D“ o výměře 12 m2 uzavřené od 01.05.2014, upravenou dodatkem č. 1 a 2, mezi společností RODOS, spol. s r.o., IČ: 42767199, Celní 1732/14, 748 01 Hlučín a společností Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Celní 12a, 748 01 Hlučín dohodou ke dni 13. května 2022.

Zároveň Rada města Hlučína rozhodla o záměru uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SRA-2021/1 uzavřené mezi panem Zdeňkem Zátopkem, IČ: 61606707, se sídlem Hornická 1439/40, Hlučín a společností Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Celní 12a, 748 01 Hlučín, kterým bude:

- rozšířen předmět nájmu o základové patky pro ukotvení technologické části lyžařského vleku postavených na pozemku parc. č. 1300/5 v k. ú. Hlučín a o pronájem části pozemku parc.č. 1300/5 v k.ú. Hlučín o výměře 285 m2 v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, kdy celková výměra všech pronajatých pozemků, a to pozemku parc. č. 4314/5 a části pozemků parc. č. 1300/1 a 1300/5 v k.ú. Hlučín, bude 493 m2,

- ode dne 24.06.2022 do 04.09.2022 stanovena výše nájmu na toto období a obnovena práva a povinností z uvedené smlouvy.


starosta města Hlučína: Mgr. Pavel Paschek v. r.

místostarostka města Hlučína: Mgr. Petra Řezáčová v. r.

Vytvořeno 16.5.2022 8:37:44 | přečteno 130x | soferovam@hlucin
load