Usnesení ze 113. schůze RM konané dne 2. května 2022

V ý t a h

U s n e s e n í

ze 113. schůze Rady města Hlučína, konané dne 2. května 2022

číslo

usnes.: Obsah usnesení:

_____________________________________________________________________________________

113/1a)Rada města Hlučína:

a) schválila uzavření Dodatku č. 1 „ Smlouva k poskytování sítě Hlučín.net, s.r.o. v Domově pod Vinnou horou Hlučín, p.o., Dlouhoveská 1915/91, 748 01, Hlučín“ mezi Domovem pod Vinnou horou, příspěvkovou organizací, IČ: 71295046, se sídlem Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín a zhotovitelem Hlučín. net, s.r.o., IČ: 26840731 se sídlem Moravská 1897/38a, 748 01 Hlučín, dle upraveného návrhu a pověřila ředitelku Mgr. Marcelu Mikulovou k podpisu dodatku č. 1,

b) schválila uzavření „Smlouva o umístění antén a technologie pro provoz bezdrátové sítě internetu společnosti Hlucin.net, s.r.o., v Domově pod Vinnou horou Hlučín, p.o., Dlouhoveská 1915/91, 748 01, Hlučín“ mezi Domovem pod Vinnou horou, příspěvkovou organizací, IČ: 71295046, se sídlem Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín a zhotovitelem Hlučín. net, s.r.o., IČ: 26840731 se sídlem Moravská 1897/38a, 748 01 Hlučín, dle upraveného návrhu a pověřila ředitelku Mgr. Marcelu Mikulovou k podpisu smlouvy.

113/2a)Rada města Hlučína projednala návrh Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00, IČ: 27257843 a návrh Smlouvy o plnění podmínek vyplývající ze Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s TS Hlučín s.r.o., se sídlem Úzká 717/3, 748 01 Hlučín, IČ: 25887289 a rozhodla uzavřít smlouvy dle předložených návrhů.

113/3a)Rada města Hlučína rozhodla o provedení rozpočtového opatření č. 8, kterým se:

z v ý š i l y

přijaté dotace

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, číslo akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 107517016 – Dotace z IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV o 777.228,02 Kč

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, číslo akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 107517969 – Dotace z IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV o 309.214,35 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 5 – Mzdy, 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 4.215.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 6 – Školení, lékařské prohlídky, cestovné, 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 95.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 9 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 190.500 Kč

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, číslo akce 70 – Nebytové hospodářství, 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 112.000 Kč

Organizační jednotka 15 – Odbor informatiky, číslo akce 11 – Běžné výdaje odboru informatiky, 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí  o 60.000 Kč

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, účelový znak 98043 – Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 o 837.728,29 Kč

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, číslo akce 1412 – Dětská rehabilitace, položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, účelový znak 13305 – Neinvestiční nedávkové transfery pro poskytovatele sociálních služeb o 1.692.000 Kč

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, číslo akce 1413 – Domov pod Vinnou horou, položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, účelový znak 13305 – Neinvestiční nedávkové transfery pro poskytovatele sociálních služeb   o 12.137.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, číslo akce 5 – Mzdy, položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů, účelový znak 211 – Dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hlučína o 50.000 Kč

z v ý š i l y

běžné výdaje

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 107517016 – Dotace z IROP

– Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV o 777.228,02 Kč

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 35-39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, číslo akce 1412 – Dětská rehabilitace, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 13305 – Neinvestiční nedávkové transfery pro poskytovatele sociálních služeb o 1.692.000 Kč

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 43-50 – Domov pro seniory, číslo akce 1413 – Domov pod Vinnou horou, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 13305 – Neinvestiční nedávkové transfery pro poskytovatele sociálních služeb   o 12.137.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 3.100.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 800.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 300.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 15.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0006 – Školení, lékařské prohlídky, cestovné, položka 5167 – Služby školení a vzdělávání, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 80.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0006 – Školení, lékařské prohlídky, cestovné, položka 5173 – Cestovné, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 15.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 10.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 6.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 41.500 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 30.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5161 – Poštovní služby, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 3.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 35.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5169 – Nákup ostatních služeb, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 60.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0009 – Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, položka 5194 – Věcné dary, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 5.000 Kč

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-13 – Nebytové hospodářství, číslo akce 0070 – Nebytové hospodářství, položka 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 12.000 Kč

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-13 – Nebytové hospodářství, číslo akce 0070 – Nebytové hospodářství, položka 5152 – Teplo, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 40.000 Kč

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 36-13 – Nebytové hospodářství, číslo akce 0070 – Nebytové hospodářství, položka 5154 – Elektrická energie, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 60.000 Kč

Organizační jednotka 15 – Odbor informatiky, oddíl-paragraf 61-71 – Činnost místní správy, číslo akce 0011 – Běžné výdaje odboru informatiky, položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, účelový znak 13024 – Dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí o 60.000 Kč

Organizační jednotka 4 – Odbor vnitřních věcí, oddíl-paragraf 55-12 – Požární ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0005 – Mzdy, položka 5021 – Ostatní osobní výdaje, účelový znak 211 – Dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hlučína o 50.000 Kč

Organizační jednotka 8 – Odbor financí, oddíl-paragraf 64-09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, číslo akce 0095 – Ostatní výdaje odboru financí, položka 5169 – Nákup ostatních služeb o 40.000 Kč

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 55-12 – Požární ochrana – dobrovolná část, číslo akce 0075 – Hasičská zbrojnice Darkovičky, položka 5171 – Opravy a udržování o 300.000 Kč

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 34-12 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, číslo akce 0043 – Dětská hřiště, položka 5171 – Opravy a udržování o 200.000 Kč

s n í ž i l y

kapitálové výdaje

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22–12 Silnice, číslo akce 0665 – Prostranství za KD Darkovičky, položka 6121 – Budovy, haly, stavby o 800.000 Kč

z v ý š i l y

kapitálové výdaje

Organizační jednotka 10 – Odbor rozvoje a školství, oddíl-paragraf 31-13 – Základní školy, číslo akce 1405 – Základní škola Hlučín, Hornická, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, účelový znak 107517969 – Dotace z IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV  o 309.214,35 Kč

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22–19 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, číslo akce 0665 – Prostranství za KD Darkovičky, položka 6121 – Budovy, haly, stavby o 800.000 Kč

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 22–19 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, číslo akce 0665 – Prostranství za KD Darkovičky, položka 6121 – Budovy, haly, stavby o 271.996 Kč

Organizační jednotka 7 – Odbor investic, oddíl-paragraf 64–09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, číslo akce 0279 – Nespecifikovaná rezerva na investice, položka 6121 – Budovy, haly, stavby o 25.732,29 Kč.

113/4a)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění tréninkového stadionu, mezi Fotbalovou asociací České republiky, IČO: 00406741, se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 a městem Hlučín, IČO: 00300063, se sídlem Mírové nám. 24/23, 748 01 Hlučín a spolkem Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČO: 42864313, se sídlem U Stadionu 1798/15, 748 01 Hlučín, a to dle předloženého návrhu, v české i anglické verzi, a to vše v záležitosti zajištění tréninkové přípravy mužstev účastnících se závěrečného turnaje Mistrovství Evropy žen ve fotbale v kategorii do 19 let v České republice od 26. června do 9. července 2022.

113/5a)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku (radiostanice a nabíječ) mezi Městem Hlučínem, se sídlem Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063 a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, dle předložené přílohy č. 1.

113/5b)Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín jako předsedu spolku Dětský ranč Hlučín z. s., IČ: 66144400 se sídlem Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín o uzavření změny Pojistné smlouvy pojištění podnikatele a právnických osob číslo 4387571702 s Generali Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956, dle předložené přílohy č. 1.

113/6a)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování smlouvy Senior taxi uzavřené dne 03.01.2019 mezi Městem Hlučín a provozovatelem, dle předloženého návrhu.

113/6b)Rada města Hlučína rozhodla o nepoužití ust. článku III odst. 2 nájemní smlouvy uzavřené dne 30.03.2022 na pronájem  bytu  č. 3 na ulici Zahradní 33 v Hlučíně mezi městem Hlučínem a nájemkyní, zastoupenou kolizním opatrovníkem Mgr. Jiřím Kaniou, advokátem a nájemkyní, zastoupenou kolizním opatrovníkem Mgr. Michaelou Kaňovou, advokátkou, který umožňuje zvýšení nájemného vždy od 01.07. každého kalendářního roku o oficiálně vyhlašovanou míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za období předchozího kalendářního roku podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu v případě, že v kalendářním roce posledního stanovení výše této částky činí míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen minimálně 2%, a to pro navýšení od 01.07.2022.

113/7a)Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemku parc.č. 2944/101 v k.ú. Hlučín společnosti TS Hlučín s.r.o., IČ: 25887289, se sídlem Úzká 717/3, 748 01 Hlučín. 

113/7b)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vodovodní přípojky, umístěné na pozemcích parc.č. 494/5 a parc.č. 494/14 v k.ú. Bobrovníky, ve prospěch pozemku parc.č. 304/2 v k.ú. Bobrovníky, s žadatelem, za jednorázovou náhradu ve výši 400,-- Kč za každý započatý metr běžný délky služebnosti+ DPH, tj. 2 800,-- Kč + DPH při délce služebnosti 7 započatých metrů běžných.

113/7c)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  služebnosti vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, umístěných na pozemku parc.č. 4524/2 v k.ú. Hlučín, ve prospěch pozemku parc. č. 3468/4 v k.ú. Hlučín, s žadatelem, za jednorázovou úhradu ve výši:

400,-- Kč za každý započatý běžný metr délky služebnosti vodovodní přípojky + DPH,

400,-- Kč za každý započatý běžný metr délky služebnosti kanalizační přípojky + DPH.

113/7d)Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje části pozemku parc.č. 3071/132 v k.ú. Hlučín nově geometrickým plánem označené jako díl „b“, o výměře 115 m2 stávajícímu nájemci.

113/7e)Rada města Hlučína rozhodla o uzavření dohody o předčasném užívání stavby - části Díla Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa mezi Městem Hlučín a společností Gardenline s.r.o., IČO: 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice.

113/8a)Rada města Hlučína projednala žádost New Wind Production, s. r. o. o finanční podporu a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína:

rozhodnout o neposkytnutí peněžitého daru New Wind Production, s. r. o., se sídlem Slovanská 242/20, 748 01 Hlučín, IČ: 05574633, v celkové výši 100.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s dopravou účastníků festivalu Štěrkovna Open Music 2022, konaného v Landek Parku Ostrava.

113/8b)Rada města Hlučína vzala na vědomí výsledek šetření stížnosti na právnickou osobu Základní škola Hlučín – Rovniny, okres Opava, sídlem Cihelní 1417/8, Hlučín, 748 01, identifikační číslo: 00849898, a to bez přijetí následných opatření.

113/8c)Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí záštity místostarostky města Hlučína nad akcí „Edu fest HlučIN 2022“, která proběhne ve dnech 12. - 13. května 2022 v Základní škole Via Montessori, p.o. dle předloženého návrhu.

113/8d)Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí záštity starosty města Hlučína nad akcí „Mazlikiáda – Prajska Challenge“, která proběhne dne 28. května 2022 na Offroad dráze v Hlučíně dle předloženého návrhu.

113/8e)Rada města Hlučína vzala na vědomí, a to bez připomínek, informaci o počtu stížností za 1. čtvrtletí 2022 šetřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Hlučínem, a předloženou odpověď šetřené stížnosti. 

113/8f)Rada města Hlučína rozhodla:

a) o vyhodnocení výrazných osobností a reprezentantů města Hlučína za rok 2021 dle předloženého návrhu,

b) o poskytnutí peněžitých darů vyhodnoceným osobnostem a reprezentantům města Hlučína za rok 2021 dle předloženého návrhu,

c) o následném uzavření darovacích smluv s vyhodnocenými osobnostmi a reprezentanty města Hlučína za rok 2021.

113/9a)Rada města Hlučín vzala na vědomí za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „MŠ, Nový svět 4, Hlučín-Darkovičky – výměna kotlů“ a schválila dodavatele stavby společnost Desia s.r.o., IČ: 25822691, Pasteurova 1909/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice dle předložené nabídky.

113/9b)Rada města Hlučín vzala na vědomí za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Domov pod Vinnou horou – Výměna zařízení pro přípravu TV“ a schválila dodavatele stavby společnost Gass-eko., IČ: 26819970, Ostravská 16A/1929, 748 01 Hlučín dle předložené nabídky.


starosta města Hlučína: Mgr. Pavel Paschek v. r.

místostarostka města Hlučína: Mgr. Petra Řezáčová v. r.

Vytvořeno 11.5.2022 15:37:00 | přečteno 148x | soferovam@hlucin
load