Programové prohlášení 2022 - 2026

Programové prohlášení koaličních stran

Občané pro Hlučín, Živý Hlučín, KDU-ČSL a ODS

pro volební období 2022 - 2026

Preambule

Na základě volebních výsledků v komunálních volbách 2022 v Hlučíně byla vytvořena koalice ve složení Občané pro Hlučín, Živý Hlučín, KDU-ČSL a ODS.

Zájmem všech koaličních stran je kvalitní a udržitelný rozvoj města, ve kterém se dobře žije jeho občanům, při zachování tradičních hodnot obyvatel Hlučínska.

Všechny koaliční strany, vědomy si velmi složité situace, která v posledních měsících a letech vznikla v důsledku celosvětové pandemie či válečného konfliktu na Ukrajině, se zavazují pracovat ve prospěch města a jeho občanů tak, aby zajistily kvalitní a udržitelný rozvoj města s důrazem na jeho finanční stabilitu. Důraz budou klást na zajištění bezproblémového chodu úřadu a všech příspěvkových organizací města i obchodních společností města.

Personální obsazení a kompetence v Radě města Hlučína

Starosta Mgr. Pavel Paschek: odpovědný za odbor vnitřních věcí, investic, městského majetku, výstavby a životního prostředí, správních agend, interní audit, obchodní společnosti města a příspěvkovou organizaci Muzeum Hlučínska. V radě města zodpovídá za strategický rozvoj, územní plánování, investice a dokončení obou etap sanace Hlučínského jezera.

Místostarostka Mgr. Petra Řezáčová: odpovědná za odbor rozvoje a školství, informatiky, právní, finanční, dopravy, sociálních věcí a příspěvkové organizace města. V radě města zodpovídá za rozvoj školství, sociálních služeb a komunitního plánování ve městě.

Ing. Rudolf Gogolín – finance a rozpočet města.

Ing. Milan Glonka – rozvoj Hlučínského jezera a okolí.

Mgr. Veronika Zoubková – rozvoj sportu a činnost spolků.

Rostislav Kloss – rozvoj podnikání, infastruktury a parkování.

Jana Kameníčková – kultura a životní prostředí.

Programové priority koalice

Správa a občané

 • Na městském úřadě vytvoříme příjemné prostředí jak pro úředníky, tak zejména pro občany.
 • Zajistíme maximálně možnou elektronizaci při vyřizování požadavků občanů.
 • Dáme příležitost veřejnosti podílet se na rozhodování o investicích ve městě pomocí participativního rozpočtu.
 • Budeme garantovat podporu sociálních služeb na územní města Hlučína a jejich městských částí.
 • Hlučín jako dobrá značka – sjednotíme vizuální obraz ucelenou propagací města a lepší informovaností občanů.

Kultura, sport, volný čas

 • Vynaložíme veškeré úsilí pro dokončení obou etap projektu Sanace a revitalizace Hlučínského jezera a budeme dále pracovat na jeho budoucím rozvoji.
 • Podpoříme klubovou činnost seniorů a dalších spolků stejně jako tradiční akce ve městě pro zachování identity regionu.
 • Neustále budeme zkvalitňovat projekty pro seniory.
 • Zajistíme rekonstrukci bývalého kina.
 • Systematicky budeme podporovat činnost sportovních klubů a organizací účelovými dotacemi a vytvářet další projekty pro volnočasové aktivity občanů všech věkových kategorií. Zejména se zaměříme na sportování dětí.
 • Zajistíme zázemí pro setkávání spolků a podporu občanské angažovanosti.
 • Budeme nadále pracovat na možnosti výstavby sportovní haly o rozměrech, které umožní rozvoj dalších sportů, jako je např. házená či florbal.
 • Budeme pečovat o kulturní památky.
 • Dokončíme opravu budovy vodojemu u vlakového nádraží včetně okolí.

Vzdělávání

 • Budeme podporovat kvalitní, tradiční, alternativní i umělecké vzdělávání a akce pro děti a mládež.
 • Vyřešíme rozšíření prostor pro Via Montessori.
 • Podpoříme dětské skupiny.
 • Finančním příspěvkem na školu v přírodě a lyžařský kurz (ve třetím a sedmém ročníku) zajistíme podmínky pro zdravý rozvoj našich dětí.
 • Ve spolupráci s řediteli škol budeme dále pracovat na koncepci rozvoje školství ve městě.

Doprava

 • Ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska a Ředitelstvím silnic a dálnic budeme pracovat na vyhotovení projektové dokumentace k obchvatu města (přeložka silnice I/56).
 • Zaměříme se na řešení problémových křižovatek a nebezpečných úseků komunikací.
 • Podpoříme turistiku a cykloturistku výstavbou dalších tras pro pěší a cyklisty v návaznosti na okolní obce.
 • Zvýšíme bezpečnost průjezdu městem pro cyklisty.
 • Zavedeme elektronický parkovací systém v centru města.
 • Navýšíme parkovací místa.

Životní prostředí

 • Podpoříme čisté ovzduší ve městě prostřednictvím investic do zateplování a využívání alternativních zdrojů energie.
 • Ve spolupráci s TS Hlučín zmodernizujeme sběrný dvůr.
 • Vypracujeme analýzu odpadového hospodářství a navrhneme jeho zlepšení.
 • Budeme podporovat nové výsadby dřevin a efektivně pečovat o zeleň.
 • V rámci územního plánu budeme dbát na kvalitní prostupnost obcí a jejich propojení s krajinou.

Bezpečnost

 • Zajistíme další rozšiřování městského kamerového systému z důvodu prevence kriminality.
 • Podpoříme programy pro prevenci kriminality mládeže.
 • Zaměříme se na efektivnější fungování městské policie a podpoříme více pěších hlídek v ulicích.

Bydlení

 • Vyčleníme byty s osobní asistencí.
 • Postupně vyčleníme část městských bytů jako startovací byty pro mladé rodiny.
 • I nadále budeme klást důraz na rekonstrukci městských bytů.
 • Podpoříme výstavbu bytových a rodinných domů ve městě.
Vytvořeno 11.5.2015 - aktualizováno 5.12.2018 11:32:13 | přečteno 2692x | soferovam@hlucin
load