Zápis č. 6/2019

z jednání Osadního výboru Hlučín OKD ze

dne 15.10.2019 v 17,00 hod.


Celkový počet členů osadního výboru: 7

Počet přítomných členů osadního výboru na jednání: 5

Omluveni :  A. Pospíšilová, T. Strakoš (viz. prezenční listina)

Hosté: Mgr.Pavel Paschek-starosta, Mgr. Petra Řezáčová-místostarostka, Ing. Gabriela Dihlová-vedoucí odboru investic, RNDr. Soňa Prášková-vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb, Ing. Petr Schimánek – ředitel VaK Hlučín s.r.o.,  Ing. Milan Glonka-radní, Vladimír Chlebiš-radní

Přítomni občané místní části OKD

 

 Program: 

1. Úvod - uvítání a představení zástupců města a hostů

2. Vyhodnocení plnění úkolů za uplynulé období

3. Seznámení s plány pro příští období

4. Diskuse vedení města s občany, přijímání podnětů občanů

5. Výsadba zeleně (ul. J. Nerudy dle zaslané dokumentace, cibuloviny na náměstíčku,

bylinková zahrádka v objektu MŠ Severní)

6. Různé – připomínky a návrhy 

7. Závěr

 

 

Ad2) a Ad3)

Mgr. Pavel Paschek shrnul investiční akce na OKD, které proběhly v letošním roce a nastínil plánované investice pro příští rok:

 

  • úpravy před sport. halou (zřízení nového zázemí pro sportovce, úprava parkoviště, rozšíření komunikace), které občané OKD také budou využívat.

 

  • úprava linky 34 - p. starosta zmiňoval potřebu občanů OKD i Darkoviček pro přímý spoj na hřbitov Březiny, bude se jednat o prodloužení některých spojů linky 34 až do Darkoviček.

 

  • autobusové zálivy- záliv u zastávky P. Bezruče je v jednání, o zastávce u Polikliniky se nejedná, p. starosta seniorům doporučil senior taxi.

 

RNDr. Prášková přítomné seznámila s plánovanou výsadbou květnaté louky na travnatém pásu před domy č. 24 až č. 30 na ul. ČSA, výsadba stromů zde není z technických důvodů možná.

 

Mgr. Jan Latoň upozornil na nedostatečnou zpětnou vazbu ze strany města, kdy OV nebyl vyrozuměn s výsledky podaných návrhů a to ani v případě, že byly splněny.

 

 

 

 

Ad4)

 

Z diskuze s občany vyplunula tato témata:

 

- cyklotrasy (p. starosta zmiňoval realizace cyklotrasy z Hlučína do Kozmic v následujícím roce, dále plánované zpracování projektové dokumentace pro cyklotrasu ze sídliště OKD k bunkrům v Darkovičkách)

 

- Den Horníků - poděkování za vydařenou akci, ve které by se mělo v následujících letech pokračovat (zahájení lépe až ve 14hodin, více možností občerstvení, komentátor atd.)

 

- požár kontejnerů na ul. Severní - budou co nejdříve nahrazeny novými

 

- oprava chodníku na ul. ČSA (u stavebnin)

 

 

Ad5)

 

- OV schválil výsadbu zeleně před prodejnami na ul. J. Nerudy dle zaslané dokumentace,

 

- OV schválil výsadbu cibulovin na náměstíčku (výsadba bude provedena v součinnosti se ZŠ Hornická)

 

- OV schválil výsadbu bylinek v objektu MŠ Severní (výsadba bude provedena na jaře v součinnosti s MŠ Severní)

 

Výše uvedené výsadby budou financovány z finančních prostředků OV OKD, na výsadbu bylinek je nutno rezervovat částku 5.000,- Kč s použitím v roce 2020.

 

 

 

Ad6)

 

- při výjezdu z ul. J. Nerudy na ul. ČSA doporučujeme odstranění vzrostlého keře a vydláždění prostoru chodníku. V případě realizace OV schválil použití finančních prostředků z rozpočtu OV OKD.

 

- členové OV vzali na vědomí Zprávu o činnosti OV OKD v roce 2019

 

- členové OV žádají vedení města o vyrozumění s plánem investic pro rok 2020 financovaným městem, aby na něj mohli navázat plán investic z rozpočtu OV OKD.

 

Jednání OV bylo ukončeno v 18,15  hod.

Datum: 15.10.2019

Zapsala: Ing. Hana Sousedíková  Předseda: Mgr. Jan Latoň  

Příloha: Prezenční listina přítomných


Vytvořeno 31.10.2019 8:24:45 | přečteno 276x | okd.osv
load