Zápis č. 5/2020

z jednání Osadního výboru OKD ze dne 18.12.2020


 

Program:

 1. Seznámení se stavem plnění návrhů z minulých jednání OV.

 2. Seznámení se stavem fin. prostředků přidělených OV OKD

 3. Přejmenování parku J. Fučíka

 4. Návrhy investic pro rok 2021

 5. Různé – připomínky a návrhy

 6. Závěr

 

Ad1)

 1. Osvětlení vánočního stromu - i přes vyčleněné finanční prostředky na nákup nového vánočního osvětlení pro náměstíčko OKD je osvětlení nevyhovující (krátký řetěz velmi neesteticky umístěný, množí se stížnosti občanů!). OV požaduje okamžitou nápravu - doinstalace nového osvětlení nebo odstranění současného a informaci, kdy bude doinstalováno nové osvětlení

   

 2. Kamerový systém do parků - i přes vyčleněné finanční prostředky na nákup nového kamerového systému dle informací p. starosty odloženo na příští rok. OV požaduje konkrétní informace ohledně termínu.

   

Ad2)

OV bere na vědomí, že k 30.11.2020 by měla být v rozpočtu částka 882.654,82 Kč.  Z této částky se budou do konce roku čerpat náklady na doinstalaci vánočního osvětlení na strom na náměstíčku. Nejasné je neodečtení již schválené částky 100.000,- Kč jako podíl OV na instalaci kamerového systému v parcích (viz. minulý zápis). S touto částkou se OV chce na této akci i nadále podílet – viz. bod 4b).

 

Ad3)

OV byl seznámen s informací Ing. Zmrzlíka, že do Rady bude zařazen návrh na přejmenování parku J. Fučíka. OV navrhuje, aby přejmenování parku J. Fučíka proběhlo formou ankety v Hlučínských novinách nebo elektronicky na stránkách Města, zároveň požaduje přejmenování také parku SNP. OV navrhuje hlasování z těchto návrhů:

Park SNP:

 1. Horní park

 2. Pod lipami

 3. U školky

 4. Jarní park

Park J. Fučíka:

 1. Dolní park

 2. Naděje

 3. U platanů

 4. Boženy Němcové

Ad4) 

Podle informací v HN byla do rozpočtu Města zařazena akce „Úprava povrchu u garáží na ul. Severní“.

OV navrhuje převedení částky 60.000,- Kč z kapitoly investic na běžné výdaje pro použití pořádání akce Den horníků (stejná částka jako v roce 2020) a toto převedení schvaluje.

OV s ohledem na důvody uvedené níže v bodě 5) navrhuje tyto investice z rozpočtu přiděleného OV OKD:

 1.  Rožšíření chodníku směřujícího z Hlučína do Darkoviček (jedná se o nový chodník, proto při rozšíření nelikvidovat stávající část), který požadujeme rozšířit cca o 0,5 metru a to z důvodu nedostačujících parametrů. Plánovaná cyklostezka na opačné straně silnice nebude řešit bezpečné přecházení přes frekventovanou silnici v případě jízdy do Darkoviček a obcí po levé straně silnice č. 469.

   

 2. Osvětlení do parku SNP a instalace kamerového systému do obou parků (připomínáme, že je nutné ihned řešit ořez stromů v rámci vegetačního období!). Zároveň připomínáme již schválenou částku 100.000,- Kč z minulého jednání.

   

 3.  Záliv pro autobusovou zastávku P. Bezruče a osvětlení přechodů pro chodce - u tohoto přechodu již došlo k mnoha nebezpečným situacím, zastávka je v tomto místě velmi nebezpečná, tvoří se kolony a auta nebezpečně předjíždějí, přechody navrhujeme osvětlit blikáním (doporučujeme osvětlit také přechod za mostem)

   

 4. Vyhrazení chodníku pro cyklisty  - navrhujeme vyhrazení současného chodníku (na straně stavebnin) pro cyklisty až dolů ke křižovatce s Billou a umožnit tímto cyklistům projíždějícím OKD bezpečný přístup pro cestu do centra města a dále na štěrkovnu atd..

OV navrhuje tyto neinvestiční akce :

 1. Den horníků (sobota 10.9.2021)

 2. Promítání letního kina

 Ad5)

 1. OV OKD upozorňuje na skutečnost, že při plánování rozvoje města nejsou dostatečně brány v potaz specifika městské části OKD, kde na relativně malém území sídlí cca ¼ obyvatel města a tito občané jsou značně omezeni při možnostech pohybu mimo prostor sídliště. Důvodem je zcela nedostatečné zpřístupnění polních cest pro vycházky a cyklovyjížďky do přírody. Navrhujeme propojení za zahrádkami (sídliště OKD západ) směrem na silnici ke „Kříži“ s možnosti pokračování na Kozmice (stezka 6093) nebo napojení na cyklostezky v lese „Bor“. Již v minulosti OV OKD předložil návrh na revitalizaci okolí kolem tzv. Rothchildových studní. U těchto akcí nevyžadujeme nákladné investice do silnic, postačí přírodní povrch cest. Na důležitosti realizace těchto (nebo obdobných) návrhů má vliv i současná epidemiologická situace, kdy je omezen společenský život a vzniká tlak na jiné možnosti trávení volného času.

   

 2.  OV oceňuje práci TS Hlučín v případě odstranění torza pískovišť a rozpadlých části chodníků v parku SNP. Zároveň navrhujeme pokračovat v odstraňování zbytků sušáků na prádlo, "klepáčů" a starých obrubníků i v travnatých plochách mezi panelovými domy.

 3. OV navrhuje, aby město započalo jednání s obyvateli domu na adrese Jarní č.5 ohledně pronájmu zahrady (parc. č. 1706/27) - nájemci by se sami starali o pronajatý majetek a městu by se snížily náklady za údržbu tohoto pozemku, který stejně nevyužívá.

   

 4. Znovu apelujeme na nutnost zvýraznění přednosti zprava v lokalitě OKD východ, obzvláště nejasná je situace u výjezdu od obchodu Hruška, kdy v každém případě řidiči zastaví a nejsou si jistí, kdo má přednost (doporučujeme instalovat značku „Dej přednost v jízdě“) - tento požadavek již byl vznesen na OV č. 6/2018 z 29.11.2018!

 

 

Jednání OV bylo skončeno v 19 hod.

Vytvořeno 21.12.2020 15:15:06 | přečteno 182x | okd.osv
load