Zápis č. 4/2020

Z jednání Osadního výboru Hlučín OKD ze dne 29.9.2020 v 17,00 hod.


[pasteStart]

Celkový počet členů osadního výboru: 7

Počet přítomných členů osadního výboru na jednání: 6

Omluven: Ing. Barták

Hosté: M. Franek, M. Glonka

Program:

 1. Vyhodnocení kulturních akcí – Letní kino, Den horníků.

 2. Informace o dokončení generelu – rekultivace OKD západ (občané budou seznámeni v KD Hlučín dne 15.10.2020 v rámci tzv. kulatého stolu).

 3. Informace k odstranění laviček v parku SNP.

 4. Schválení částky 100.000,- Kč jako spoluúčasti na investici pořízení kamerového systému.

 5. Stížnost paní Obrusníkové, bytem 1. máje č. 5 (nad rest. Barborka) k provedení chodníku (překrytí větracích průduchů do sklepa, nezajištění přístupu ke vchodům z pozemní komunikace).

 6. Návrhy investic na nevyčerpané finanční prostředky (cca 500.000,- Kč)

 7. Různé – připomínky a návrhy

 8. Závěr

 

Ad1)

OV vyjádřil spokojenost s realizací akcí, občany OKD byl velice kladně hodnocen obzvláště Den horníků s bohatým programem a navýšením stánků s občerstvením.

 

Ad2)

Dne 23.9.2020 se konala schůzka na MěÚ Hlučín, kde p. architekt Klein prezentoval studie – (mini a maximalistickou), kde byly zapracovány některé připomínky na využití podané OV. Se studií budou občané seznámeni na tzv. kulatém stolu, který se uskuteční dne 15.10.2020 v KD Hlučín. Ze strany zástupce OV je negativně vnímána výsadba zeleně před garážemi na ul. Severní, kde budou stromy bránit v rozhledu a budou překážet před vraty garáží. Zařazení opravy komunikace v prostoru garáží až na pozdní fázi realizace je nevhodné z důvodu nevyhovujícího stavu této komunikace (velká prašnost a množství kaluží).

OV apeluje na občany OKD, aby se aktivně zúčastnili projednávání dne 15.10.2020 a uplatnili své připomínky ke generelu.

 

 

Ad3)

V parku SNP došlo k odstranění laviček. OV toto bere na vědomí s tím, že v zápise z jednání OV ze dne 23.4.2020 byl OV pro zachování laviček, avšak s realizací kamerového systému. Zejména odstranění laviček umístěných napevno (zabetonované) se bude složitě dávat do původního stavu po případném zřízení kamerového systému – viz. bod 4).

OV  souhlasí s návrhem p. Glonky, že bezútěšnou situaci v parcích (SNP i J Fučíka) je zapotřebí řešit koncepčně tj. realizovat kamerový systém, řádně osvětlit lavičky, prořezat stromy (využít nastávající vegetační klid) v místech umístění jednotlivých kamer, zvýšit frekvenci kontrol ze strany policie atd..

 OV navrhuje svolat schůzku se zástupci OV, města, policie ČR, městské policie, případně sociálního úřadu a navrhnout koncepční řešení. Návrh termínu schůzky: úterý 22.10.2020.

 

Ad4)

OV souhlasí se spoluúčastí 100.000,- Kč (z prostředků přidělených OV OKD) na zřízení kamerového systému v parku SNP a parku J. Fučíka. OV trvá na koncepčním řešení (viz bod 3) a žádá o detailní informace týkající se této investice - tj. celkový rozpis nákladů, počet a umístění kamer  v obou parcích (tj. SNP i J.Fučíka) a navrhuje umístění kamery před rest. Barborka.

 

Ad5)

Minulý týden kontaktovala paní Obrusníková bytem, Hlučín. 1. máje 5 předsedu OV s tím, že při výměně povrchu chodníku před rest. Barborka došlo k terénnímu zvýšení povrchu a tím byly následně ucpány větrací průduchy do sklepa, což činí nájemníkům potíže. Dále nedošlo v prostoru vchodů do bytového domu k omezení parkování, čímž je znemožněn přístup do domu v případě stěhování nebo další obslužnosti včetně sanitek.

OV navrhuje sjednat nápravu, zejména umístěním značení pro zachování přístupu před vchody. Při opravách chodníků je zapotřebí respektovat technické prvky budov a to zejména v případě, že se chodník těchto budov dotýká – na tuto skutečnost je zapotřebí upozornit zhotovitele investičních akcí.

 

Ad6)

 1. Cesta u garáží na ul. Severní (prašnost, popř. mnoho louží). OV v případě potřeby uvolní část finančních prostředků v případě realizace Městem.

 2. Pořízení vánočního osvětlení na jehličnatý strom naproti domu č. 6 na ul. Hornická (nejblíže silnice u veřejného osvětlení). Jedná se o náhradní řešení do doby využití nově vysazeného stromu na náměstíčku.

 3. Dosazení barevných okrasných travin na menším travnatém prostranství u světelného přechodu pro chodce (strana s náměstíčkem).

Ad7)

 1. Při opravě vodovodu za domem ČSA 30, před bytovým domem na ul. Hornická č. 19 a další jsou nedokončené nebo propadlé chodníky, čímž jsou občané nuceni chodit po bahně.

 2. Při výjezdu z ul. Hornické na hlavní komunikaci (u stanice CNG) brání vzrostlé keře v rozhledu na silnici od Darkoviček – nutno provést jejich ořez.

 3. Na členy OV se obracejí občané s dotazem na informaci, v jakém časovém horizontu bude dokončeno ohrazení u popelnic před bytovými domy. Navrhujeme informaci zveřejnit v HN.

 4. Mgr. Franek členy OV seznámil s plánem zřízení multifunkčního hřiště na pozemcích ZŠ Hornická. OV vzal na vědomí, že při plánování výdajů z rozpočtu na rok 2021 bude nutno část finančních prostředků na tuto akci uvolnit.

 5. P. Glonka přislíbil zajistit přehled řešených přestupků na městské části OKD a sjednat nápravu při zajištění zpětné vazby při řešení připomínek OV – viz. minulé zápisy.

 

Ad8)

 1. OV navrhuje zajistit účast občanů na jednání tzv. kulatém stolu dne 15.10.2020 vyhlášením místním rozhlasem a pozvánkou.

 2. OV připomíná nedostatečnou zpětnou vazbu na připomínky.

 3. OV upozorňuje na nerealizovaný bod z jednání  OV dne 21.1.2020 – osazení vzrostlejšího stromu na náměstíčku (jedle) s tím, že pro tuto akci je nyní vhodná doba.

 

 

 

Jednání OV bylo skončeno v 19 hod.

 

 

Datum: 29.9.2020

Zapsala: Ing. Hana Sousedíková  Předseda: Mgr. Jan Latoň

 



Vytvořeno 12.10.2020 13:18:25 | přečteno 216x | daniela.kolodejova
load