Zápis č. 3/2020

z jednání Osadního výboru Hlučín OKD ze

dne 9.6.2020 v 17,00 hod.

 

Celkový počet členů osadního výboru: 7

Počet přítomných členů osadního výboru na jednání: 6

Omluven: Ing. Tomáš Barták

 Program: 

 1. Seznámení členů OV s čerpáním plánovaných investic

 2. Termín konání promítání letního kina

 3. Obchůzka po územní části OKD se sbíráním podnětů pro vylepšení stavu a realizaci investic.

 4. Různé – připomínky a návrhy

 5. Závěr

Ad1)

Členové OV byli seznámení s čerpáním investic těchto akcí:

 1. Výsadba zeleně u prodejny na ul. J. Nerudy – částka 34.075,- Kč, čerpáno prostřednictvím OŽPaKS.

 2. Fotbalové branky na hřišti u objektu Apoštolské církve – částka 29.533,- Kč, čerpáno prostřednictvím Odboru investic.

 3. Instalace ochranné sítě a oplocení hřiště u objektu Apoštolské církve – vyžádáno nacenění akce Odborem investic u TS Hlučín.

 

Ad2)

Členové OV byli seznámení s termínem konání promítání letního kina na OKD, které se uskuteční 14.8.2020 u objektu Apoštolské církve. Název filmu bude upřesněn dodatečně.

 

Ad3)

  Uskutečněnou obchůzkou po územní části členové OV navrhují provedení těchto akcí:

 

 1. Vyčlenit z pachtu parcely č. 4469/1 a č. 4469/3, které jsou v majetku Města Hlučín, tyto zpřístupnit občanům. Vhodné by bylo napojení na plánovanou cyklostezku, čímž by vznikl okruh pro procházky v přírodě (např. podél potoka Vařešinka)

 

 1. Upravit travnaté prostranství před restaurací Triangl - zatravnit výluky v travnatých plochách, odstranit betonové pozůstatky v trávníku

 

 1. Upravit pískoviště v havarijním stavu u bytového domu ČSA 28

 

 1. Opravit chodníky v prostranství před bytovými domy ČSA 28, 30

 

 1. Rozšířit chodník s cyklostezkou podél hlavní cesty do Darkoviček o cca 0,5m (rozšíření nezasáhne do konstrukce kříže). Nyní se nemohou míjet protijedoucí cyklisté, kočárky, atd. Nová plánovaná cyklostezka na protější straně toto neřeší, cyklisté směřující do Darkoviček budou z důvodu nebezpečného přecházení hlavní komunikace stejně využívat stávající chodník.

 

 1. Na polní cestě za bytovými domy směrem na Vařešinky (majetek povodí Odry) osadit u lesíku lavičku/odpočívadlo

 

 1. Navrhujeme propojit chodníky za bytovými domy od Severní 37 až k prostorům ke garážím (Severní 5), odstranit zdemolovaná pískoviště, betony v travnatých plochách, torza laviček a sušáků, výluky v trávě znovu osít. Tyto prostory by měly obyvatelům sloužit jako relaxační zóna. Totéž za bytovými domy na ul. Boženy Němcové.

 

 1. Upravit prostor před Apoštolskou církví - odstranit torza obrubníků a přidání "cvičících prvků"

 

 1. Navrhujeme přejmenování parku J. Fučíka (např. anketou v Hlučínských novinách), dále v tomto parku přidat "cvičící prvky" pro seniory, odstranit uschlé stromy a v centru parku kolem kamene osadit bylinky, nebo drobné kvetoucí rostliny

 

 1. Opět zdůrazňujeme potřebu kamerového systému do všech parků!

 

 1. OV požaduje seznámení se studií (Generelem) pro regeneraci OKD západ.

 

 1. Živé ploty na mnoha místech OKD jsou nesouvislé, navrhujeme prázdná místa dosadit nebo torza plotů odstranit

 

 1. V parku SNP (i zde se jedná o pojmenování, které nemá vztah k místu) odstranit betony v travnatých plochách a zasypání velké nerovnosti uprostřed parku. Rovněž zde upozorňujeme na nutnost kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti v těchto místech

 

Ad4)

Žádáme o seznámení OV s aktuálním stavem plánovaných akcí již z minulých zápisů:

 1.  Dopravní značení na vozovce označující přednosti zprava.

 2.  Osazení značky "průjezd zakázán" ve směru ke kravínu.

 3.  Osazení betonových obrubníků na chodníku od vlak. nádraží ke sportovní hale.

 4.  Stav studie pro změnu autobus. zastávky -točna autobusů.

 

 

 

 

 

Jednání OV bylo skončeno v 19 hod..


Vytvořeno 26.6.2020 9:28:00 | přečteno 214x | daniela.kolodejova
load