Zápis č. 2/2020

z jednání Osadního výboru Hlučín OKD ze

dne 25.2.2020 v 17,00 hod.Celkový počet členů osadního výboru: 7

Počet přítomných členů osadního výboru na jednání: 4

Omluveni: Ing. Hana Sousedíková, Tomáš Strakoš, Michaela Witassková

Hosté: ředitel ZŠ Hornická - Mgr. Martin Franek

 Program: 

  1. Seznámení členů OV s neschválením investičních akcí pro rok 2020

  2. Návrh a schválení nových investičních akcí z rozpočtu OV OKD

  3. Různé – připomínky a návrhy

  4. Závěr

Ad1)

 

Členové OV byli seznámeni se zprávou investičního technika Odboru investic Ing. Holibkové týkající se neschválení investičních akcí rozšíření komunikace na ul. B. Němcové a instalace kamerového systému v parcích.

 

Ad2)

 

Členové OV navrhují pro rok 2020 tyto investiční akce :

  1. Výměna dlažby na chodníku před rest. Barborka (parc. č. 1706/65).

  2. Dosadit mezeru (cca 2,5 m) v živém plotu vedle chodníku u přechodu pro chodce na ul. ČSA (u semaforu na křižovatce ul. ČSA a J. Nerudy). Vysázené místo doporučujeme dočasně opatřit ochranným pletivem.

  3. Zakoupení vánočního osvětlení na strom na náměstíčku.

 

 Ad3)

  1. Členové OV pověřují Jana Latoně a Anetu Pospíšilovou k iniciování jednání s panem starostou města Mgr. Pavlem Paschkem za účelem zlepšení vzájemné informovanosti.  Jednání navrhují uskutečnit po 15,30 hod..

  2. Členové OV žádají o provedení předběžného vyčíslení nákladů pro výměnu betonových panelů za zámkovou dlažbu u chodníku na ul. ČSA před panelovými domy č. 26 až č. 30.

  3. Členové OV navrhují zvýšení počtu obrubníkových kanalizačních vpustí  na ul. B. Němcové, 1. máje, Pekařská, ČSA (v jednosměrném úseku od náměstíčka ke kotelně), Hornická, P. Strádala.

 

Jednání OV bylo skončeno v 18,30  hod.

Datum: 25.2.2020   . . . . . .

Předseda: Mgr. Jan Latoň

Příloha: Prezenční listina přítomných


Vytvořeno 4.3.2020 14:11:57 | přečteno 162x | daniela.kolodejova
load