Zápis č. 1/2021

z jednání Osadního výboru Hlučín OKD ze dne 22.6.2021 v 17,00 hod.Celkový počet členů osadního výboru: 7

Počet přítomných členů osadního výboru na jednání: 7

Hosté: 2  - Mgr. Pavel Paschek, Mgr. Petra Řezáčová

Program:

 1. Seznámení s plněním úkolů z minulých jednání a hlasováním per rollam

 2. Prezentace a návrhy řešení problematiky ke studii OKD západ (Ing. Barták)

 3. Seznámení s plněním úkolů za 2021

 4. Seznámení se stavem fin. prostředků přidělených OV OKD

 5. Termín letního kina na OKD

 6. Různé – připomínky a návrhy

 7. Závěr

Ad1)

V letošním roce se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jednání OV OKD dosud nekonalo. Zástupci OV OKD se zúčastnili několika jednání s vedením města a pracovníky příslušných odborů na MěÚ Hlučín, která se týkala proveditelnosti naplánovaných akcí, výsadby zeleně a projektů točny a zastávek autobusů.  Některé požadavky byly řešeny hlasováním per rollam a to k těmto otázkám:

 • Parkoviště za domy č. 1,3,5 na ul. Severní – podmíněný souhlas (živý plot).

 • Znovuinstalace odstraněných  laviček v parku SNP – podmíněný souhlas (za použití fin. prostředků mimo OV).

 • Návrh filmu pro promítání letního kina -  dne 14.8.2021 bude promítnut film Bábovky

 • Odstranění laviček (částečné) v parku J. Fučíka – nesouhlas

 • Schválení výsadby trvalek v parcích (u kamene na ul. 1. máje)

Ad2)

Ing. Barták se zúčastnil projednávání studie OKD západ - setkání s občany. V rámci projednávání byly vzneseny různé připomínky ze strany občanů. Studie není závazná, přicházejí v úvahu různé varianty - např. předzahrádky (plochu by pronajalo město), dále padly připomínky k větší propojenosti s okolím (spojení s okolními polními cestami) atd. 

Pan starosta informoval OV o kácení stromů na ulici Severní (č.1,3,5) - stromy již staré ve špatném stavu, OV souhlasí s provizorní výsadbou keřů do doby realizace revitalice OKD západ.

Ad3)

a) V parku SNP byly nainstalovány lampy VO.

b) Instalace kamer v parcích a okolí (ul. J. Nerudy, 1. máje) jsou řešeny.

c) Chodník k ul. K Mýtu se projektuje

Ad4) 

OV OKD bere na vědomí, že zůstatek finančních prostředků k rozdělení je 507.615,82 Kč.

 

Ad5)

Letní kino na OKD se bude promítat dne 14.8.2021 a to film Bábovky

 

Ad6)

 1. Den horníků (sobota 10.9.2021) bude upřesněno dodatečně

 2. Přednost zprava v lokalitě OKD východ - p. starosta přislíbil dořešit problematickou křižovatku při výjezdu od obchodu Hruška

 3. Odstranění betonových zbytku v parku SNP – provedeno

   

Ad7)

 1. p.starosta informoval OV ohledně plánovaných cyklostezek - směr Darkovičky se začátek realizace přepokládá příští rok, směr Kozmice - realizovat se bude pravděpodobně ve 2 etapách (předěl ulice Jahodová)

 2. p.starosta informoval OV ohledně plánovaných změn autobusových zastávek a problematickém vyřízení na dopravním inspektorátu

 3. p.starosta informoval OV ohledně instalace dobíjecí/opravné stanice pro kola/mobilní zařízení - na prostranství za vlakovým nádražím

 4. nevhodné projíždění autobusů jednosměrnou ulicí před domy ČSA - p. starosta přislíbil prověřit/dořešit

 5. špatný rozhled při vyjíždění z jednosměrné ulice před domy ČSA - p. starosta přislíbil prověřit/dořešit

 6. blátivý příchod ke sportovní hale ze strany vlakového nádraží - p. starosta přislíbil vyřešení- osazení obrubníků

 7. OV požaduje sundání vánočního osvětlení ze vzrostlého stromu a pro tento rok osvětlit nově zasazenou jedličku + dokoupení dalších světelných prvků (sloupy VO na náměstíčku).

 

Jednání OV bylo skončeno v 19 hod.

Datum: 22.6.2021

Zapsala: Ing. Hana Sousedíková  Předseda: Mgr. Jan Latoň, v.r.

 

Příloha:  Prezenční listina přítomných


Vytvořeno 26.7.2021 7:35:41 | přečteno 207x | daniela.kolodejova
load