Zápis č. 8/2021 z jednání Osadního výboru Hlučín-Rovniny konaného dne 23.9.2021

Zápis č. 8/2021

z jednání Osadního výboru Hlučín - Rovniny konaného 23. 9. 2021

 

Z celkového počtu 7 členů Osadního výboru Hlučín - Rovniny (dále jen OV) se jednání zúčastnilo všech 7 členů ve složení Alois Bialas, Irena Čechová, Filip Chlebiš, Eduard Kuča, Danuše Mutinová, Václav Škvain a Pavel Tkačík.

 

Program:

  • Stavební úprava nároží ulic Viléma Balarina a Cihelní a úprava vjezdu do obytné zóny (ulice Cihelní) od objektu Penny Market (bod 1)
  • Dopravní okénko OV (body 2 - 5)
  • Dotazy OV k zástupcům města (bod 6)
  • Termín následující schůze

 

Ad bod 1) Stavební úprava nároží ulic Viléma Balarina a Cihelní a úprava vjezdu do obytné zóny (ulice Cihelní) od objektu Penny Market:

OV stahuje svou původní žádost ze dne 13.5.2021 (viz zápis č. 5) k záměru realizovat chodník podél nároží ulic Viléma Balarina a Cihelní.

 

Nově OV žádá o zpracování projektové dokumentace pro úpravu nároží křižovatky ulic Viléma Balarina a Cihelní a úpravy vjezdu do obytné zóny. Projektová dokumentace bude řešit následující požadavky (viz také přiložené schéma „Úprava nároží ul. Cihelní a V. Balarina a vjezdu do obytné zóny, podklad OV Rovniny 09/2021“):

- úpravu nároží křižovatky ve smyslu jeho rozšíření od sjezdu k rodinnému domu č. p. 303 k zaústění do ulice Cihelní o cca 1,25 - 1,5 m, a to ve směru k pozemku parc. č.  3088/172 (vlastník Město Hlučín)

- rozšíření prostoru komunikace od současné hrany ulice Cihelní v pozemku parc. č. 4503 (Město Hlučín) k hranici s pozemkem parc. č. 814, a to podél stávajícího oplocení od zaústění ulice V. Balarina ke vstupu k rodinnému domu č. p. 303

- snížení současné obruby podél ulice Cihelní a navazujícího krátkého úseku na ulici V. Balarina (ke sjezdu k rodinnému domu č. p. 303) podél příčného prahu

- realizace dlouhého příčného prahu na vjezdu do obytné zóny na ulici Cihelní (na vstupu od objektu Penny Marketu)

- materiálové řešení rozšíření komunikací, které bude odpovídat již realizovaným úpravám v navazujícím úseku ulice Cihelní - tzn. snížený žulový obrubník, rozšíření nároží a prostoru ulice Cihelní ze žulových kostek.

 

OV tedy žádá Město Hlučín, aby vypsalo výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace, kterou bude finančně zajišťovat rozpočet OV Rovniny.

Předat: Odbor investic, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství, Odbor životního prostředí a komunálních služeb (výsadba zeleně na nároží)

 

Ad bod 2)

2.1. OV upozorňuje na zhoršenou dopravní situaci na ulici Jasénky (křižovatka u domu č.p.1413/25, bývalá restaurace):

Podnětem je žádost obyvatel Rovnin a zahrádkářů v ZO Kocibenda II Hlučín (viz příloha). OV na základě žádosti upozorňuje na vzniklou nebezpečnou dopravní situaci v lokalitě křižovatky úseků ulice Jasénky u objektu č.p.1413/25 (bývalá restaurace), kde již dříve kritizovaná dopravní situace (z pohledu cyklistů) je nyní zhoršena výstavbou neprůhledného oplocení do hranice křižovatky. OV navrhuje úpravu vodorovného dopravního značení a instalaci dopravního zrcadla, a to naproti výjezdu z ulice Jasénky od zahrádkářské osady. Problematiku doporučuje řešit také v Dopravní komisi města.

Předat: Odbor investic, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství

2.2. OV opětovně upozorňuje na zhoršující se stav chodníku podél ulice J. Seiferta:

Chodník podél ul. Jaroslav Seiferta vykazuje lokální poruchy vozovky v několika úsecích (boule na vozovce, trhliny a příčné nerovnosti). Tyto poruchy jsou dle názoru OV způsobeny nejen existencí kořenového systému stromů, ale i nesprávným provedením vrstev (viz poklesy v místě překopů). V místech s nerovnostmi již došlo k několika pádům a zraněním chodců. Vzhledem k tomu, že bylo přislíbeno průběžné řešení této situace (viz také zápis č. 3/2021, bod č. 3, č. 8), žádá OV před zimním obdobím o nápravu.

Předat: Odbor investic, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství, Dopravní komise

2.3. OV upozorňuje na zhoršující se stav chodníku podél ulice Písečné:

Dlážděný chodník (betonová dlažba cca 20 x 20 cm) podél ul. Písečný je zvlněný a pro osoby se sníženou pohyblivostí také špatně schůdný. Jde o úsek délky cca 200 m od vyústění ulice Cihelní do ulice Písečné po vstup ke KD. OV doporučuje předláždění chodníku.

Předat: Odbor investic, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství

2.4.  OV upozorňuje na nečitelnost VDZ u Penny Marketu a parkovišti na ulici Dukelské:

V obou lokalitách došlo vlivem běžného provozu k znečitelnění vodorovného dopravního značení. OV doporučuje obnovu značení vyznačující zejména hrany vozovek (vodící proužky, dopravní stín apod.).

Předat: Odbor investic, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství

Ad bod 3) Dotaz OV k realizaci chodníku na ulici Rovniny v úseku mezi Starými Rovninami a Vrablovcem:

OV pokládá dotaz v jaké fázi je realizace chodníku na ulici Rovniny v úseku mezi Starými Rovninami a Vrablovcem. Jeho potřeba byla diskutována v rámci veřejného jednání konaného 9.6.2021 (viz zápis č. 5/2021) pod bodem č. 4, kde byly také zmíněny komplikované majetkoprávní vztahy pod možnou stavbou chodníku.

Předat: Odbor investic

 

Ad bod 4) Termín následující schůze

Termín následující schůze OV je stanoven předběžně na konec měsíce října (středa 27.10.2021) nebo začátek listopadu (čtvrtek 4.11.2021).

V Hlučíně dne 23. 9. 2021

....................................................

zapsal Václav Škvain

 

Přílohy:

Situace „Úprava nároží ul. Cihelní a V. Balarina a vjezdu do obytné zóny“

Žádost od obyvatel Rovniny a zahrádkářů Kocibendy II Hlučín (k ulici Jasénky)


Vytvořeno 22.10.2021 11:21:30 | přečteno 166x | rovniny.osv
load