Zápis č. 6/2021 z jednání Osadního výboru Hlučín-Rovniny konaného dne 9.7.2021

Zápis č. 6/2021

z jednání Osadního výboru Hlučín - Rovniny konaného 9. 7. 2021

Z celkového počtu 7 členů Osadního výboru Hlučín - Rovniny (dále jen OV) bylo přítomno 6 členů (Irena Čechová, Filip Chlebiš, Eduard Kuča, Danuše Mutinová, Václav Škvain a Pavel Tkačík).

Program:

  • Pořádání kulturních akcí

  • Vánoční výzdoba

  • Různé

  • Stanovení dalšího termínu jednání osadního výboru.

Ad bod 1) Pořádání kulturních akcí:

Členové OV projednali možnost poskytnutí finančního příspěvku na pořádání kulturních akcí v areálu restaurace Točna 34. Byli seznámeni s následujícím programem:

- 22.7.2021 koncert JETRO BLUES

- 7.8.2021 TONAFEST (vaření kotlíkových gulášů) a koncert skupiny KAKACZECH

- 28.8.2021 koncert IMPULS

- Letní kino bez bližšího termínu

Členové OV rozhodli přispět na výše uvedené kulturní akce celkovou částkou 10 000 Kč (s tím, že čerpání poskytnutých finančních prostředků a způsob jejich využití bude vždy upřesněno pořadatelem akce).

OV tedy žádá Odbor financí o převod těchto finančních prostředků na pořádání výše uvedených kulturních akcí.

V případě, že z objektivních důvodů nebudou akce pořádány, nebudou finanční prostředky uvolněny.

Předat: odbor financí

 

Ad bod 2) Vánoční výzdoba:

Členové OV byli seznámeni se žádostí člena RM pana xxx  o zajištění financování pouliční vánoční výzdoby na ulici Rovniny, a to v úseku od bývalé školky (nyní bytový dům) po Vrablovec (katastr města). Umístění vánoční výzdoby OV předpokládá na sloupy nízkého napětí (nebo VO) v počtu  6 - 8 kusů v souvislé zástavbě (předpokládáme jednoduchou výzdobu typu sněhová vločka, hvězda, stromek umístěné na konzolích).

OV doporučuje uvolnit částku 30 000 Kč ze svého rozpočtu na pořízení a instalaci této výzdoby.

Pokud nebude finanční příspěvek dostatečný, OV navrhuje, aby se v pořízení a instalaci vánoční výzdobě pokračovali i následující rok.

Předat: xxx

 

Ad bod 3) Různé 1:

Členové OV diskutovali na téma dodržování dovolené rychlosti v různých částech Rovniny. Na základě připomínek občanů bylo identifikováno několik problémových lokalit, a to:

- ulice Rovniny (úsek mezi Starými Rovninami a Vrablovcem)

- ulice Okrajová

- ulice U Vodárny

OV žádá město o dočasnou instalaci měřícího informačního radaru se záznamem (pro pozdější vyhodnocení dat), a to po dobu cca 1 - 2 měsíců. Získané údaje pak doporučuje využít pro následné vyhodnocení situace a případné provedení měření rychlosti městskou policií.

Předat: oddělení silničního hospodářství, dopravní komise

 

Ad bod 3) Různé 2:

Členové OV byli upozorněni na problémy s hlukem v lokalitách s umístěnými kontejnery na sklo. Připomínkována byla zejména lokalita u staré školky na Rovninách, kde jsou tyto kontejnery umístěny v bezprostřední blízkosti bytového a rodinného domu.

OV doporučuje zvážit buď jiné umístění těchto kontejnerů, nebo nahradit stávající kontejnery tzv. tichými kontejnery (odhlučněnými kontejnery), které částečně eliminují hluk vznikající při vhazování lahví.

Předat: odbor životního prostředí a komunálních služeb

Ad bod 4) Stanovení dalšího termínu jednání osadního výboru:

Termín následující schůze OV je stanoven předběžně na měsíc září (bude upřesněno).

V Hlučíně dne 21. 7. 2021

....................................................

zapsal Václav Škvain

 

 


Vytvořeno 3.8.2021 13:10:20 | přečteno 173x | rovniny.osv
load