Zápis č. 5/2021 z jednání Osadního výboru Hlučín-Rovniny konaného dne 9.6.2021

Zápis č. 5/2021

z jednání Osadního výboru Hlučín - Rovniny konaného 9. 6. 2021

Z celkového počtu 7 členů Osadního výboru Hlučín - Rovniny (dále jen OV) bylo přítomno 7 členů (Alois Bialas, Irena Čechová, Filip Chlebiš, Eduard Kuča, Danuše Mutinová, Václav Škvain, Pavel Tkačík). Hosty jednání byl starosta města pan Mgr. Pavel Paschek a místostarostka paní Mgr. Petra Řezáčová. Jednání bylo uskutečněno za účasti veřejnosti v areálu Základní školy Rovniny.

Program:

  • Úvod, představení hostů a programu

  • Představení záměru „Park volnočasových aktivit, Hlučín Rovniny“ veřejnosti

  • Představení záměru „Rekonstrukce ulice 28. října“ veřejnosti

  • Diskuze o připravovaných záměrech města (případně jiných) v oblasti Rovnin

  • Různé

  • Stanovení dalšího termínu jednání osadního výboru.

Ad bod 1) Úvod, představení hostů a programu:

V rámci úvodní části jednání byli představeni přítomní hosté, přivítáni přítomní občané a představen program jednání.

 

Ad bod 2) Představení záměru „Park volnočasových aktivit, Hlučín Rovniny“ veřejnosti:

Připravovaný záměr představili pan starosta s paní místostarostkou, kteří také prezentovali část projektové dokumentace ukazující celkovou koncepci záměru. Dále byl představen předběžný harmonogram prací a jednotlivé etapy výstavby. Následně byla diskutována zejména problematika zachování stávající zeleně a případné nové výsadby.

 

Ad bod 3) Představení záměru „Rekonstrukce ulice 28. října“ veřejnosti:

Představení záměru se chopil pan starosta a popsal jeho základní koncepci. Uvedl, že se připravuje pořízení projektové dokumentace, v jejímž rámci bude řešena nejen revitalizace uličního prostoru ulice 28. října (s úpravou chodníků a šířky vozovky), ale i možné umístění nových parkovacích ploch (před bočním průčelím bytového domu na ulici 28. října). Byl také představen předběžný harmonogram prací, kdy v přípravné fázi tohoto projektu bude pořízena projektová dokumentace odpovídající aktuálním předpisům a oborovým normám a možnost etapovitého řešení. Předpokládá se koordinace akce se záměrem rekonstrukce dožívajícího vodovodu na ulici 28. října a realizací „Parku volnočasových aktivit, Hlučín Rovniny“. Členové OV v následné diskuzi poukázali na možnosti konzultace záměru v přípravné fázi se členy OV a také vhodnost následného řešení úpravy navazující komunikace k ulici Dukelské.

Ad bod 4) Diskuze o připravovaných záměrech města (případně jiných) v oblasti Rovnin:

Veřejnost a členové OV byli seznámeni s možnými připravovanými záměry města v oblasti Rovnin. Ze záměrů již dříve sledovaných OV to byly úprava nároží ulic Cihelní a Viléma Balarina, kde bude upřesněn rozsah úprav tak, aby bylo možné realizovat úpravu z hlediska normových parametrů, úprava zaústění komunikace mezi bytovým domem na ulici J. Seiferta a hřištěm ZŠ Rovniny do ulice Dukelské a úprava křižovatky ulice Dukelské a J. Seiferta. Dále byly zástupci města nastíněny možnosti přestavby původní prodejny Mountfield a současné prodejny Penny, které se uvažují v krátkodobém časovém horizontu (rok 2021/2022).

Dále byla diskutována možnost převodu pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví města, kde pan starosta s paní místostarostkou popsali mechanismus převodu a průběh jednání. Zde OV konstatoval, že nedořešené majetkoprávní vztahy komplikuji mnoho sledovaných záměrů (např. propojení pro pěší mezi ulicí V. Balarina a ulicí Dukelskou (kolem trafostanice), úpravu komunikace mezi bytovým domem na ulici J. Seiferta a hřištěm ZŠ Rovniny a další. V závěru bylo konstatováno, že převody budou dořešeny během tohoto a následujícího roku.

Ad bod 5) Různé:

V rámci tohoto bodu byla veřejná část jednání OV ukončena a poděkováno panu starostovi a paní místostarostce za účast a odbornou prezentaci záměrů z pohledu města, jakož i  za možnost diskuze nad těmito záměry.

Členům OV byl představen termín „Májové veselice“ (28. 8. 2021) a schválení příspěvku ve výši 30 000 Kč na tuto akci.  

Ad bod 6) Stanovení dalšího termínu jednání osadního výboru:

Termín následující schůze OV je stanoven na pátek 9. 7. 2021 v 17.00 hodin. Předpokládá se projednání možnosti financování dalších kulturních akcí a případné schválení výše příspěvku a možnost realizace vánočního osvětlení ulice Rovniny v úseku od staré školky po Vrablovec (konec katastru města).

V Hlučíně dne 16. 6. 2021

....................................................

zapsal Václav Škvain

 

 


Vytvořeno 29.6.2021 6:54:35 | přečteno 237x | rovniny.osv
load