Zpráva o činnosti Osadního výboru Darkovičky za období říjen 2020 až září 2021

Osadní výbor byl ustanoven po komunálních volbách, které proběhly na podzim roku 2018. Předsedou výboru byl zvolen Bc. Lukáš Tkačík, dalšími členy jsou Ing. Tomáš Matýsek, Bc. Martina Kotzurová, Dominik Janiš, Jan Fojtík, Gabriela Halfarová a Radim Kempný.

K 1.9.2021 rezignoval na své místo člen Dominik Janiš, když byl zastupitelstvem města odvolán a zároveň bylo rozhodnuto, že OV bude po zbytek volebního období fungovat v počtu šesti členů.

V průběhu roku byli na jednání OV zváni hosté, kteří s OV spolupracují, především vedení města a VaK Hlučín.

Za období říjen 2020 až září 2021 OV pracoval na investičních a neinvestičního projektech v městské části Darkovičky. Osobní jednání byla omezená epidemiologickou situací a proto se některá rozhodování přenesla do online podoby. Pro rok 2021 byly z rozpočtu města alokovány finanční prostředky ve výši 800 tisíc korun a dále zapojeny finance z roku 2020, které nebyly čerpány.

OV doporučil Radě města akce, které byly v letošním roce realizovány. Jedná se o následující akce Instalace cedulí se znakem „Darkovičky“, Rekonstrukce kulturního prostoru v areálu FK – II. Etapa a Rekonstrukce prostoru za KD. U této akce došlo ke společnému financování OV a městského rozpočtu. V letošním roce tato akce zahrnuje vybudování nového mlátového chodníku, instalaci veřejného osvětlení a výsadbu stromů. V rámci následujících let tento projekt bude pokračovat druhou etapou. Poslední akcí z prostředků OV je studie proveditelnosti vybudování chodníku na ul. Jandová ve směru na Darkovice.

V rámci investic, které v letošním roce probíhají na území městské části Darkovičky, je nejrozsáhlejší investicí vybudování oddílné splaškové kanalizace. Tato akce probíhá v režii městské společnosti VaK Hlučín. OV je po celou dobu příprav a realizace detailně informován. Ať od vedení města či přímo ředitele této společnosti. V rámci všech investičních akcí probíhá koordinace s touto rozsáhlou investicí, která má vliv na další investice, které OV připravuje. Především opravy chodníků a cest. U této investice je důležité zmínit, že opravy povrchů všech komunikací v Darkovičkách budou po ukončení prací opravené. Již v podzimních měsících tohoto roku probíhají první opravy místních komunikací.

Kulturní akce nebyly v uplynulém období realizovány, jelikož epidemiologická situace nebyla příznivá. Již nyní však OV připravuje finančně podpořit rozsvícení vánočního stromu a to nákupem nových svítidel na vánoční strom. Pevně věřím, že v následujících letech budeme moci kulturu opět podpořit a to dlouho odkládaným amatérským divadlem, které hodláme v první polovině roku 2022 uspořádat.

V rámci příprav investičních akcí pro rok 2022 OV plánuje pokračovat v rekonstrukci prostoru za KD, kde je nachystána druhá etapa. Pevně věřím, že se podaří akci finančně zabezpečit, tak jako v letošním roce s přispěním rozpočtu města. V rámci dokončení prací na odkanalizování bude OV aktivně pracovat na dokončení oprav všech cest a chodníků, které byly zasaženy.

Závěrem bych rád poděkoval všem členům osadního výboru za jejich práci a účast na jednáních. Dále také pracovníkům MěÚ, kteří s osadním výborem aktivně komunikují, především odboru investic. V neposlední řadě vedení města za vstřícnost při řešení všech záležitostí týkajících se městské části Darkovičky. V uplynulém období především za finanční zabezpečení u rekonstrukce prostoru za KD.

 

 

S úctou

Bc. Lukáš Tkačík

předseda osadního výboru Darkovičky


Vytvořeno 22.11.2021 15:59:09 | přečteno 500x | darkovicky.osv
load