Zápis z jednání Osadního výboru Darkovičky ze dne 9. 2. 2022

Zápis č. 16  z jednání Osadního výboru Hlučín-Darkovičky ze dne 9.2.2022

 

Celkový počet členů Osadního výboru: 6

Počet přítomných členů Osadního výboru na jednání: 6

Host: --

Program jednání:

 • Úvod
 • Rekapitulace investic v roce 2021
 • Informace k odkanalizování Darkoviček
 • Investiční akce v roce 2022
 • Kulturní akce
 • Požadavek občanů ul. Za Humny
 • Diskuse
 • Závěr

   

  Předseda p. Tkačík přivítal všechny členy OV a zahájil jednání.

  Na úvod jednání předseda představil členům body zasedání, které bude jednání obsahovat.

   

  Ad1) Rekapitulace investic v roce 2021 Předseda informoval členy o čerpání a realizaci investic na území Darkoviček v roce 2021. V rámci odkanalizování městské části došlo během podzimu k asfaltaci ulic K Boru, Luční, Za Humny, Sadová, Na Záplotí a Malá. V letošním roce dojde k opravě všech zbylých cest, které jsou zasaženy.

  V rámci investic OV došlo k úspěšné realizaci většiny schválených akcí. Především k dokončení první etapy rekonstrukce prostoru za KD. Nevyčerpané prostředky ve výši 20 980,96,- jsou převedeny do letošního rozpočtu OV.

   

  Ad2) Informace k odkanalizování – investiční akce probíhá podle plánu. Předseda OV seznámil členy s informacemi od ředitele společnosti VaK Hlučín. Z celkového počtu 10 km kanalizace je hotovo cca 8 km. Do prázdnin by měla být akce hotová, včetně asfaltace dotčených cest.

  OV upozorňuje na nutnost opravit vstupy do PVA z ulice Malá, z ulice Na Záplotí a z ulice Pionýrská, které byly zasaženy odkanalizováním.

   

  Ad3) Investiční akce v roce 2022

  Osadní výbor jednomyslně schvaluje následující investice, které doporučuje radě města k realizaci.

  • Studie proveditelnosti vybudování chodníku na ul. Jandová ve směru na Darkovice -15 tis.
  • Instalace cedule „Darkovičky“ na ul. Kozmická ve směru od Kozmic – 5 tis.
  • Rekonstrukce prostoru za KD – II. etapa – 800 tis.
   • Vybudování nového plotu z okrasného kamene mezi Jednotou a prostranstvím u kontejnerů
   • Vybudování hnízda na kontejnery, včetně předláždění zpevněné plochy
   • Vybudování základových patek pro vstupní bránu
  • Provizorní napojení zpevněné plochy na mlátový chodník

  Předseda OV dále členy informoval o dalších investicích, které probíhají na území Darkoviček a jsou financovány přímo z městského rozpočtu. Jedná se o vybudování nové cyklostezky z OKD do Darkoviček a poldr na ul. Vřesinská, vše v souhrne výši více než 25 miliónů.


  Ad 4) Kulturní akce

  Z minulých let disponuje OV nevyčerpanými prostředky na kulturní akce, ke kterým bylo v rámci letošního rozpočtu chváleno posílení ve výši 50 tisíc. Celkově má OV na kulturu k dispozici 80 196,-. V letošním roce doporučujeme využít tyto prostředky na akce: amatérské divadlo, kulturní program na akci Stavění máje a rozsvícení vánočního stromu. Tyto a další akce budou upřesněny na dalších jednáních OV.

  Každoroční akce letní kino se uskuteční 30.7. nebo 6.8. v areálu FK.


  Ad 5) Požadavek občanů ul. Za Humny

  OV v závěru roku 2021 per rollam doporučil snížení rychlosti na ul. Za Humny, které bylo iniciováno občany této ulice skrze petici. Doporučení OV bylo dále postoupeno Dopravní komisi, která se řídila stanoviskem OV.


  Ad 6) Diskuse

  V rámci diskuse členové kvitovali aktivní řešení situace s restaurací u Pauzeho vedle školy, kde došlo k odkoupení ½ do majetku města. Druhá polovina by měla být odkoupena v nejbližší době po zasedání zastupitelstva města.

  OV se zapojí jako garant do akce ukliďme Česko, která se uskuteční 2. dubna od 9:00. Do akce se zapojí také hasiči, fotbal, škola. Široká veřejnost se může zapojit účastí v sobotu 2.4., kdy sraz bude v 9:00 před hasičskou zbrojnicí.

  OV požaduje opětovně zahájit jednání se společností Tempo ve věci rekonstrukce chodníku před obchodem. Jedná se o jediný neopravený chodník v této části obce.

  OV žádá o důslednější kontrolu bezpečnosti objektu bývalé hospody vedle školy! Množí se stížnosti na bezdomovce, kteří zde přespávají.

  Členové diskutovaly možnost zřízení boxu Zásilkovny na území obce, které by bylo kvitováno ze strany obyvatel.

   

  Závěr

  Příští jednání bude svoláno předsedou OV v měsíci březnu.

   

  Datum: 15. 2. 2022

   

  Zapsal – Radim Kempný – člen OV

  Schválil - Bc. Lukáš Tkačík – předseda OV

   

   

   


  Vytvořeno 18.2.2022 9:35:41 | přečteno 94x | darkovicky.osv
  load