Zápis z jednání Osadního výboru Darkovičky ze dne 28. 5. 2020


Zápis č. 10 z jednání Osadního výboru Hlučín-Darkovičky ze dne 28. 5. 2020

Celkový počet členů Osadního výboru: 7

Počet přítomných členů Osadního výboru na jednání: 5, viz prezenční listina

Host:  Vladimír Chlebiš, Mgr. Monika Kamradková

 

Program jednání:


Úvod

  1. Investiční akce

  2. Kulturní akce

  3. Změny v investičních akcích OV

  4. Žádosti k MěÚ

  5. Diskuze

Závěr

Předseda p. Tkačík přivítal všechny hosty a členy OV a zahájil jednání.

Na úvod jednání předseda OV poděkoval paní Mgr. Monice Kamrádkové za její dvanáctileté působení v pozici ředitelky ZŠ Darkovičky. Vyzdvihl posun, kterým ZŠ prošla a poděkoval za vše, co pro naší základní a mateřskou školu udělala. Předseda OV popřál paní Kamrádkové mnoho úspěchů v dalším profesním i osobním životě.

Ad1) Investiční akce v roce 2020  Na úvod byli členové seznámeni s probíhajícími investičními akcemi – dokončené workoutové hřiště, hotové veřejné osvětlení u Patorie, probíhající realizace rekonstrukce prostor sportovního hřiště. Dále v měsíci květnu započala výstavba Lávky přes potok ze ZŠ do tělocvičny, akce běží podle plánu.

Ad2) Kulturní akce v roce 2020 – z důvodu nařízení vlády se po dobu nouzového stavu nemohly uskutečnit plánované kulturní akce, jejich realizace se přesouvá na podzim. Zůstává plán OV uspořádat letní kino, přispět na rozsvícení vánočního stromu a dále uspořádat divadelní přestavení, které se uskuteční na podzim. OV schválil termíny pro pořádání letního kina – 3.7. a 31.7.

Ad3) OV doporučuje realizaci akce „Rekonstrukce zastávky Rozcestí Píšť“, včetně předláždění a instalace zastřešení, cena cca 350 tis. Kč. Financování akce doporučuje OV spojením financí z akce „Zastřešení zastávek“ a z akce „Předláždění zastávky Rozcestí Píšť“. Zbylé náklady z finanční rezervy OV. Hlasování v počtu 5 členů pro, 2 členové omluveni.

OV doporučuje realizaci ozvučení sálu KD, dle návrhu zpracovaného pro Odbor investic. Financování akce z finanční rezervy OV. Hlasování v počtu 5 členů pro, 2 členové omluveni.

Stále zůstává k dořešení napojení na pozemky v KÚ Darkovice pro realizaci stezky.

Ad4)

  • Osadní výbor žádá odbor městského majetku o provedení inventury majetku v kulturním domě Darkovičky (včetně nábytku, nádobí,) a žádá o upřesnění, jaké vybavení je potřeba vyměnit a dokoupit.

  • Dále OV žádá odbor životního prostředí o zpracování možnosti vysazení vánočního strumu. Záležitost bude řešena mezi předsedou OV a vedoucí odboru ŽPKS.

  • Dále OV žádá opravu veřejné informační nástěnky v Darkovičkách, patřící Městskému úřadu Hlučín, jejichž odemykání a uzamykání špatně funguje.

  • OV žádá vyjádření k podnětu, který podal kulturní komisi dle zápisu z 12.2.2020 o umístění knihobudky do Parku volnočasových aktivit.

  • Z důvodu vandalismu na workoutovém hřišti a v Parku volnočasových aktivit doporučuje OV častější kontrolu městské policie.

Ad5) Na názory občanů OV diskutoval s radním města p. Chlebišem o problematice sucha a pořízení retenčních nádob pro občany z rozpočtu města. Dále byla navrhnuta výměna starých kompostérů, které si občané před lety rovněž pořizovali z rozpočtu města.

 

Závěr

Příští jednání OV bude svoláno v měsíci červnu.

 
Bc. Lukáš Tkačík – předseda OV

 

 

Vytvořeno 22.6.2020 7:56:26 | přečteno 310x | darkovicky.osv
load