Zápis z jednání Osadního výboru Darkovičky ze dne 27. 5. 2021

Celkový počet členů Osadního výboru: 7

Počet přítomných členů Osadního výboru na jednání: 6

Host: Mgr. Pavel Paschek


Program jednání:

  • Úvod
  • 1) Investice OV Darkovičky na rok 2021
  • 2) Informace k odkanalizování Darkoviček
  • 3) Diskuse
  • 4) Požadavky
  • Závěr

 

Předseda p. Tkačík přivítal všechny členy OV a zahájil jednání.
Na úvod jednání předseda představil členům body zasedání, které bude jednání obsahovat.

Ad1) Investice OV v roce 2021 Předseda informoval členy o průběhu realizace všech schválených investičních akcích. Poděkoval členům za per rollam změnu rozpočtu, která proběhla v měsíci dubnu a je předložena zastupitelstvu města v měsíci červnu. Během letních prázdnin bude zahájena první etapa rekonstrukce prostoru za KD. Dále informoval o přípravách oprav cest po odkanalizování. Během prázdnin proběhne výměna obrub na ul. K Boru a Luční s následnou asfaltací během podzimu. Asfaltovat se bude také ul. Za Humny. Dále dle vývoje prací odkanalizování.

Ad2) Informace k odkanalizování – členové OV byli informování starostou města Mgr. Pavlem Paschkem ohledně průběhu prací na odkanalizování. Diskutován byl také průběh oprav cest. Městské cesty budou již v první etapě opravovány během letošního podzimu. U krajských cest (Jandová, Vřesinská) se opravy provedou v příštím roce. Vše v závislosti na SÚS MSK, která je vlastníkem těchto cest.

Ad3) Diskuse

V rámci diskuse členové řešili zahájení komplexních pozemkových úprav, které na katastru Darkoviček a části Hlučína v letošním roce začínají. Především s důrazem na zásahy, které povedou k zadržování vody v krajině a zamezení lokálních povodní.

V Parku volnočasových aktivit dojde k úpravě dopadových ploch, tak aby byly bezpečnější.

OV byl informován, že jsou dokončovány projekční přípravy na realizaci cyklostezky z OKD do Darkoviček. Její realizace je prioritou pro rozpočet v roce 2022.

Předseda OV všechny informoval, že opět proběhnou dvě letní kina. A to v termínech 2.7. a 31.7. Obě promítání se uskuteční na hřišti FK.

Ad4) Požadavky

  • · OV požaduje rozšíření volné Wi-fi do KD Darkovičky. V rámci akcí, které se zde konají je požadavek na možnost volného připojení.
  • · Ve spolupráci s odborem investic žádáme prověření možnosti umístění klimatizace do KD a její finanční náročnost.
  • · V rámci stížností občanů žádáme řešení odtokových poměrů dešťových vod na ul. Jandová. Konkrétně v rámci příkopy a pozemku č. 266, kú Darkovičky.

Závěr

Příští jednání bude svoláno předsedou OV v měsíci září.

 

Datum: 20. 6. 2021

 

Bc. Lukáš Tkačík – předseda OV

Vytvořeno 7.7.2021 8:04:09 | přečteno 191x | soferovam@hlucin
load