Zápis z jednání Osadního výboru Darkovičky ze dne 16. 9. 2021

Zápis č. 15 z jednání Osadního výboru Hlučín-Darkovičky ze dne 16. 9. 2021


Celkový počet členů Osadního výboru: 6

Počet přítomných členů Osadního výboru na jednání: 6, viz prezenční listina

Host: Ing. Petr Schimánek, ředitel VaK Hlučín

Program jednání:

  • Úvod
  • Investice OV Darkovičky na rok 2021
  • Informace k odkanalizování Darkoviček
  • Diskuse

Závěr

 

Předseda p. Tkačík přivítal všechny členy OV a zahájil jednání.

Na úvod jednání předseda představil členům body zasedání, které bude jednání obsahovat.

 

Ad1) Investice OV v roce 2021 Předseda informoval členy o průběhu realizace všech schválených investičních akcích. V současné chvíli probíhá realizace poslední investiční akce v rámci OV. A to rekonstrukce prostoru za KD, kdy TS Hlučín budují nový mlátový chodník, veřejné osvětlení a výsadbu stromů. Ve zbytku roku bude probíhat příprava studie na vybudování možného chodníku na ul. Jandová ve směru na Darkovice.

 

Ad2) Informace k odkanalizování – v rámci diskuse s ředitelem společnosti VaK Hlučín byli členové informování o aktuálním stavu vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Darkovičky. Především se diskuse věnovala termínu dokončení celé akce, následných oprav obecních a krajských cest a také termínu možného napojení jednotlivých domácností na novou kanalizační síť.

V rámci oprav místních komunikací dojde během podzimních měsíců k výměně povrchů ulic Malá, Luční, K Boru, Za Humny, Sadová a Na Záplotí. Další komunikace se budou opravovat na jaře 2022, dle vývoje prací. Krajské komunikace Jandová a Vřesinská budou v letošním roce opraveny provizorně, tak aby byla možná zimní údržba. Kompletní výměna povrchů se uskuteční v první polovině příštího roku.

 

Ad3) Diskuse

Členové zahájili diskusi nad možnými investičními akcemi v roce 2022. Všechny investice budou jako v letošním roce ovlivněny budováním nové kanalizace, která by měla být dokončena do podzimu 2022.

V rámci zbylých finančních prostředků určených na kulturu OV podpoří rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční před hasičskou zbrojnicí. V rámci finanční pomoci OV schválil zakoupení nových světýlek na vánoční strom.

 

 

Závěr

Příští jednání bude svoláno předsedou OV v měsíci listopadu.

 

 

Datum: 27. 9. 2021

 

Bc. Lukáš Tkačík – předseda OV

 

 

 
Vytvořeno 6.10.2021 13:29:10 | přečteno 175x | darkovicky.osv
load