Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Město Hlučín

 Zastupitelstvo města Hlučín

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Schválena: 11.11.2021
Vyvěšena:  15.11.2021
Účinnost od: 1.1.2022
Sňata: 1.12.2021

 

Zastupitelstvo města Hlučína se na svém 22. zasedání dne 11.11.2021 usnesením číslo 22/8b) usneslo vydat na základě ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech“) a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní  ustanovení

 • Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Hlučín.

 • Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou.1

 • V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu.2

 • Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 • Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 • Biologické odpady,

 • Papír,

 • Plasty včetně PET lahví, nápojové kartóny, drobné kovy

 • Sklo (čiré, směsné),

 • Kovy

 • Nebezpečné odpady,

 • Objemný odpad,

 • Jedlé oleje a tuky,

 • Směsný komunální odpad

 • Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g)  a h).

 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů včetně PET lahví, nápojových kartonů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

 • Papír, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, pytle a kontejnery.

 • V odst. 1 uvedené zvláštní sběrné nádoby a kontejnery jsou umístěny na stanovištích, jejichž seznam je uveden v rámci tzv. odpadového kalendáře pro příslušný kalendářní rok, jenž město zveřejňuje obvyklým způsobem, tj. na webových stránkách města a v Hlučínských novinách. Pytle se odkládají u jednotlivých nemovitostí dle harmonogramu svozu uvedeného na webových stránkách města. 

 • Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 • Biologické odpady -  typizované sběrné nádoby hnědé barvy o objemu 240 l,

 • Papír - kontejnery modré barvy

 • Plast včetně PET lahví, nápojové kartony, drobné kovy - kontejnery žluté barvy a sběrné pytle žluté barvy

d)  Sklo čiré  -  kontejnery na sklo bílé barvy, případně do bílé části DUO kontejnerů na sklo (barvy bílé a zelené)

e)  Sklo směsné – kontejnery na sklo zelené barvy, případně do zelené části DUO kontejnerů na sklo (barvy bílé a zelené)

 •  Jedlé oleje a tuky -zelené sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky  

 • Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 • Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 • Plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, nápojové kartony, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, papír, lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na ulici Markvartovická v Hlučíně (pozemky parc.č. 29 44/93 – ostatní plocha a parc. č. 2944/53 – ostatní plocha, vše v k.ú. města Hlučín  (dále jen ,,sběrný dvůr“).

 • Papír a papírové obaly, železné a neželezné kovy lze také odevzdávat ve Sběrných surovinách na ulici K Pile 1948/8 v Hlučíně a Sběrna na ulici Hlučínská 1359/2C v Ludgeřovicích.

Čl. 4

 Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu

 • Nebezpečné složky komunálního odpadu lze celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře.

 • Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4  a 5.

  Čl. 5

 Svoz objemného odpadu

 • Svoz objemného odpadu je zajišťován prostřednictvím oprávněné osoby - společnosti TS Hlučín s.r.o. jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob (velkoobjemových kontejnerů) k tomuto účelu určených. Informace o svozu (harmonogram svozu) a místech přistavení kontejnerů jsou zveřejňovány městem obvyklým způsobem, tj. na úředních deskách, na webových stránkách města a v Hlučínských novinách.

 • Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře.

 • Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 • Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l, 240 l, nebo 1100 l odvážené oprávněnou osobou,

b)odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu vzniklého u fyzických osob mimo jejich domácnost.

2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 • Město v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s  oděvy a textilem.

 • Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do speciálních kontejnerů pro oděvy a textil ve sběrném dvoře. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.

Čl. 8

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

 • Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

 • elektrozařízení

 • baterie a akumulátory

 • Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře, a dále pak do sběrných nádob na elektroodpady červené barvy s označením ,,Elektro“ umístěných na stanovištích sběrných nádob, jejichž seznam je uveden v rámci odpadového kalendáře pro příslušný rok, jenž město zveřejňuje obvyklým způsobem, tj. na webových stránkách města a v Hlučínských novinách.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města
č. 2/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hlučína, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem, ze dne 6.6.2019.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2022.

 

Mgr. Pavel Paschek Mgr. Petra Řezáčová

  starosta města místostarostka města

  ____________________________________________________________________________________________

1) §61 zákona o odpadech

2) § 60 zákona o odpadech

  


Vytvořeno 15.11.2021 12:18:02 | přečteno 226x | Ing. Martina Bohdalová
load