Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

Město Hlučín

Zastupitelstvo města Hlučín

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Schválena:  11.11.2021
Vyvěšena:   15.11.2021
Účinnost od:   1.1.2022
Sňata:     1.12.2021

 

 

Zastupitelstvo města Hlučína se na svém 22. zasedání dne 11.11.2021 usnesením číslo 22/8a) usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích“) a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní  ustanovení

 • Město Hlučín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "poplatek").

 • Správcem poplatku je městský úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Poplatník

 • Poplatníkem poplatku je2:

 • fyzická osoba přihlášená ve městě3 nebo

 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

 • Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 4

Čl. 3

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

 • V ohlášení poplatník uvede6:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. Není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

 • Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7

 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen oznámit tuto změnu do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8

 • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit správci poplatku údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy nastala předmětná skutečnost zakládající osvobození od poplatkové povinnosti dle čl. 7 této vyhlášky, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká.13

 •  Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9

Čl. 5

Sazba poplatku

 • Sazba poplatku činí 600 Kč.

 • Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10

a) není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

 • Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 • Poplatník uhradí poplatek jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný  nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 • Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7

Osvobození od poplatku

 • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je12

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 • Od poplatku se pro příslušný kalendářní rok osvobozuje osoba, které poplatková povinost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

a) se zdržuje mimo území České republiky po celý příslušný kalendářní rok,

b) je narozena v příslušném kalendářním roce,

c) pobývá v azylovém domě na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby po dobu delší než 3 kalendářní měsíce (nepřetržitě) v příslušném kalendářním roce,

d) je hospitalizována ve zdravotnických zařízeních a léčebnách a jiných zařízeních obdobného typu, mimo zářízení uvedená v odst.1, nejméně 3 kalendářní měsíce (nepřetržitě) v příslušném kalendářním roce.

 

 • Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města v oblasti

 • Kocibenda,

 • Na Vinohradech nebo

 • Kraví Důl (v části Bobrovníky)

 - lokality nedostupné pro svozovou techniku, přičemž zároveň je tato osoba poplatníkem z důvodu přihlášení ve městě.

Čl. 8

Navýšení poplatku

 •  Nebudou-li poplatky poplatníkem zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14

 •  Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 9

Odpovědnost za zaplacení poplatku16

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 • V případě podle  odst. 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 • Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10

Společná ustanovení

 •  Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17

 •  Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18

Čl. 11

Přechodná a zrušovací ustanovení

 •  Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 •  Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12.11.2020.

Čl. 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

 

Mgr. Pavel Paschek Mgr. Petra Řezáčová

  starosta města místostarostka města

  ____________________________________________________________________________________________

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2) § 10e zákona o místních poplatcích

3) Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

4) § 10p zákona o místních poplatcích

5) § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

6)  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

8) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

9) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

10) § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

11) § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

12) § 10g zákona o místních poplatcích

[1]3) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

14)  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

15) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

16) § 12 zákona o místních poplatcích

[1]7) § 10q zákona o místních poplatcích

[1]8) § 10r zákona o místních poplatcích


Vytvořeno 15.11.2021 12:12:54 | přečteno 139x | Ing. Martina Bohdalová
load