Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

Město  Hlučín

Zastupitelstvo města Hlučín

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místních poplatcích ve městě Hlučíně

Schválena: 29.4.2020
Vyvěšena: 30.4.2020
Účinnost od: 16.5.2020
Sňata: 18.5.2020

Zastupitelstvo města Hlučín se na svém 13. zasedání dne 29.4.2020 usnesením číslo 13/5a) usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565 /1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

  Čl. 1

 • Město Hlučín zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

 • poplatek ze psů,

 • poplatek za užívání veřejného prostranství.

 • Správcem poplatku je Městský úřad Hlučín (dále pro účely této vyhlášky „správce poplatku“).1)

ČÁST DRUHÁ

HLAVA PRVNÍ

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“). Poplatek ze psů podle této vyhlášky platí držitel psa městu Hlučín, pokud je přihlášen nebo má sídlo v městě Hlučín.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 8 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 8 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 • Skutečnosti dle odst. 1 tohoto článku je povinen ohlásit správci poplatku i poplatník, který je podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo podle této vyhlášky, osvobozen.

 • V ohlášení poplatník uvede[1]

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

 • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[2]

 • Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[3]

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za každého jednoho psa chovaného v bytovém domě 1.200,-  

 • za každého jednoho psa chovaného na jiném místě                                         200,- 

 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

(bez ohledu na to, kde je pes chován)                                                                         200,- Kč

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný takto:

 • je-li výše poplatku do 500,- Kč, pak jednorázově vždy do 30. června příslušného kalendářního roku,

 • je-li výše poplatku nad 500,- Kč, pak jednorázově vždy do 31. října příslušného kalendářního roku,

 • vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 • Od poplatku je dále osvobozen držitel psa, kterým je:

 • osoba, která je držitelem záchranářského psa se speciálním výcvikem,

 • osoba, která převezme psa z útulku po dobu 1 roku ode dne převzetí psa, pokud nebyla již předtím držitelem tohoto psa,

 • osoba, která využívá psa pro léčebné účely (canisterapii) v příslušném zařízení,

 • osoba, která je držitelem služebního psa a psa, jehož způsobilost k použití je osvědčena v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

 • Úleva za každého jednoho psa chovaného v bytovém domě se poskytuje ve výši 1000,- Kč poplatníkovi, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, a to u každého poplatníka po dobu do dovršení 65 let věku poplatníka.

 • Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 až 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

 • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[4]

HLAVA DRUHÁ

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8

Předmět poplatku

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 9

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a všechny další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, nacházející se na území, které je ohraničené dle platného územního plánu města Hlučína hranicí současně zastavěného a zastavitelného území města, k.ú. Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky, bez ohledu na vlastnictví k těmto prostorům. Veřejným prostranstvím jsou místa, která jsou současně vymezena či uvedena v přílohách č. 1 až 4 této vyhlášky. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 10

Poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 této vyhlášky.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 1 této vyhlášky nejméně 1 den před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny je poplatník povinen splnit tuto ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství a to nejpozději do 9:00 hod tohoto dne. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 • V ohlášení poplatník uvede[5]

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

 • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

 • Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[6]

 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7]

 • Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[8]

 • Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 tohoto článku nejpozději do 8 dnů po ukončení užívání, uvést skutečný rozsah užívání a den, kdy užívání veřejného prostranství bylo ukončeno.

 • Skutečnosti dle odst. 1, odst. 2 a odst. 3 tohoto článku je povinen oznámit správci poplatku i poplatník, který je podle zákona nebo podle této vyhlášky osvobozen od placení poplatku.

 • Poplatník nemá ohlašovací povinnost v případě užívání veřejného prostranství, pokud je vlastníkem či spoluvlastníkem veřejného prostranství vymezeného v čl. 9 této vyhlášky a pokud užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v  čl. 8 této vyhlášky.

 • Poplatník nemá ohlašovací povinnost, jestliže užívá veřejné prostranství k umisťování reklamních zařízení před svou provozovnou (resp. prodejnou) a reklamní zařízení obsahuje výčet prodávaného zboží, nabídku služeb nebo obojí (tzv. reklamní stojan).

Čl. 12

Sazba poplatku

 

 • Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

 •  za provádění výkopových prací

7,- Kč

 •  za umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb po dobu 12 měsíců a déle

2,- Kč

 • za umístění prodejních zařízení po dobu kratší 12 měsíců

 

 • sloužících pro prodej zeleniny, ovoce a ostatních výpěstků, věcí určených k oslavám ostatních svátků a státních svátků

30,- Kč

 • sloužících pro prodej zeleniny, ovoce a ostatních výpěstků, věcí určených k oslavám ostatních svátků a státních svátků a v ostatních případech na pozemku parc. č. 4489/1 v k.ú. a obci Hlučín (plocha Mírového náměstí)

 

 

 

100,- Kč

 • v ostatních případech

50,- Kč

 • za umístění stavebního zařízení

 

 • při rekonstrukci rodinných domů, a to prostor sloužících k bydlení, při rekonstrukci bytů v nájmu nebo ve vlastnictví fyzických osob za umístění kontejnerů a ostatních stavebních zařízení s výjimkou stavebního lešení

1,50 Kč

 • ostatních stavebních zařízení

5,- Kč

 • za umístění reklamního zařízení

 

 • s rozsahem záboru veřejného prostranství nad 1 m2

15,- Kč

 • s rozsahem záboru veřejného prostranství nad 1 m2  na pozemku parc. č. 4489/1 v k.ú. a obci Hlučín (plocha Mírového náměstí)

30,- Kč

 • s rozsahem záboru veřejné prostranství do 1 m2 včetně

10,- Kč

 • s rozsahem záboru veřejné prostranství  do 1 m2  včetně na pozemku parc. č. 4489/1 v k.ú. a obci Hlučín (plocha Mírového náměstí)

20,- Kč

 • za umístění skládek

 

 • vzniklých při rekonstrukci rodinných domů, a to prostor sloužících k bydlení, při rekonstrukci bytů v nájmu nebo ve vlastnictví fyzických osob

1,50 Kč

 • v ostatních případech

5,- Kč

 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce

 

 

 • užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

5,- Kč

 • užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10,- Kč

 

 

 • za užívání veřejného prostranství po potřeby tvorby filmových a televizních děl

5,- Kč

 • za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

1,- 

 • za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodej a služeb po dobu kratší 12 měsíců

10,- Kč

 

 • Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství ročně činí paušální částku

za vyhrazení trvalého parkovacího místa

- pro osobní automobil

6.000,- Kč

- obytný přívěs

12.000,- Kč

- pro nákladní automobil

24.000,- Kč

- pro autobus

24.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

3) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství měsíčně činí paušální částku

za vyhrazení trvalého parkovacího místa

- pro osobní automobil

500,- Kč

- obytný přívěs

1.000,- Kč

- pro nákladní automobil

2.000,- Kč

- pro autobus

2.000,- Kč

 

Čl. 13

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, není-li dále stanoveno jinak.

 • Poplatek za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb po dobu 12 měsíců a déle je splatný (za období příslušného kalendářního roku) vždy do 31. 01. příslušného kalendářního roku.

 • Poplatek stanovený roční či měsíční paušální částkou je splatný (za období příslušného kalendářního roku) vždy do 31. 01. příslušného kalendářního roku.

 • Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 • Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

Čl. 14

Úlevy

 • Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství k umístění stavebního lešení (jako stavebního zařízení), je poskytnuta úleva ve výši sazby poplatku dle čl. 12 odst. 1 písm. d) po dobu 14 dnů ode dne započetí užívání veřejného prostranství.

 • Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství k umístění kontejnerů (jako stavebního zařízení) a ostatních stavebních zařízení s výjimkou stavebního lešení, to vše při rekonstrukci prostor sloužících k bydlení v rodinných domech a při rekonstrukci bytů v nájmu nebo ve vlastnictví fyzických osob v obytných domech, je poskytnuta úleva ve výši příslušné sazby poplatku dle čl. 12 odst. 1 písm. d), po dobu 14 dnů ode dne započetí užívání veřejného prostranství.

 • Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství k umístění skládek vzniklých při rekonstrukci prostor sloužících k bydlení v rodinných domech a při rekonstrukci bytů v nájmu nebo ve vlastnictví fyzických osob v obytných domech, je poskytnuta úleva ve výši příslušné sazby poplatku dle čl. 12 odst. 1 písm. f) po dobu 14 dnů ode dne započetí užívání veřejného prostranství.

 • Poplatníkovi, kterýje rezidentem, a užívá veřejné prostranství jako vyhrazené trvalé parkovací místo ke stání osobního automobilu, je poskytnuta úleva ve výši 1.800,- Kč z paušální roční sazby poplatku čl. 12 odst. 2 písm. a) této vyhlášky.

 • Rezidentem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumípoplatník, kterýjefyzickou osobou, která má místo pobytu na území města Hlučína a rovněž poplatník, který je fyzickou či právnickou osobou vlastnící nemovitost umístěnou na území města Hlučína za podmínky, že se nejedná o právnickou nebo fyzickou osobu provozující silniční motorové vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.

Čl. 15

Osvobození

 • Poplatku ze zákona nepodléhá a poplatek se neplatí za: 

 • vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

 • vyhrazení trvalého parkovacího místa na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích zpoplatněných dle jiných právních předpisů (nařízení města)

 • akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 • Od placení poplatku je osvobozena právnická nebo fyzická osoba, která:

 • užívá veřejné prostranství k umístění stavebního zařízení, umístění skládek a provádění výkopových prací po dobu 1 dne,

 • užívá veřejné prostranství k umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, a to předzahrádek u restauračních zařízení, u cukráren, apod.,

 • užívá veřejné prostranství k umisťování reklamních zařízení, která jsou umisťována před jejich provozovnami (resp. prodejnami) a obsahují výčet prodávaného zboží, nabídku služeb nebo obojí (tzv. reklamní stojan),

 • užívá veřejné prostranství k umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných zařízení, a to pozemky v katastrálním území Hlučín, svěřené do správy příspěvkové organizaci města Hlučína Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín,

 • užívá veřejné prostranství ke konání kulturních a sportovních akcí bez vstupného.

 • Od placení poplatku jsou osvobozeny právnické a fyzické osoby, a to:

 • město Hlučín,

 • příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Hlučínem,

 • obchodní společnosti, jejichž jediným společníkem je město Hlučín,

 • vlastník či spoluvlastník veřejného prostranství dle čl. 11 této vyhlášky.

4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle čl. 16 a odst. 1 až 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná

Čl. 16

Navýšení poplatku

 • V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří město Hlučín poplatky platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 17

Odpovědnost za zaplacení poplatku[9]

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 • V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 • Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení přechodná

Čl. 18

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST PÁTÁ

Ustanovení zrušovací

Čl. 19

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místních poplatcích ve městě Hlučíně ze dne 12.12.2019.

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost

Čl. 20

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Mgr. Pavel Paschek Mgr. Petra Řezáčová 

  starosta města místostarostka města

 

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích ve městě Hlučíně 

Určení míst, která jsou ve městě Hlučín veřejným prostranstvím

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a všechny další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, nacházející se na území, které je ohraničené dle platného územního plánu města Hlučína hranicí současně zastavěného a zastavitelného území města, k.ú. Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky, bez ohledu na vlastnictví k těmto prostorům, jež jsou blíže vymezena v této příloze.

Ulice (pozemní komunikace) včetně přilehlých chodníků

 • 1. máje

 • 28. října

 • Antonína Dvořáka

 • Bochenkova

 • Boční

 • Boženy Němcové

 • Celní

 • Cihelní

 • Čapkova

 • Čs. armády

 • Dělnická

 • Dlouhoveská

 • Do Vrchu

 • Dr. Ed. Beneše

 • Družební

 • Dukelská

 • Farní

 • Gen. Svobody

 • Hluboká

 • Horní

 • Hornická

 • Hrabová

 • Hrnčířská

 • Ivana Olbrachta

 • Jahodová

 • Jana Nerudy

 • Jandova

 • Jarní

 • Jaroslava Seiferta

 • Jaselská

 • Jasénky

 • Jilemnického

 • K Boru

 • K Lesu

 • K Lomům

 • K Mýtu

 • K Olšině

 • K Pile

 • K Vlásence

 • Ke Kořeni

 • Kolejní

 • Komenského

 • Kosmonautů

 • Kozmická

 • Krátká

 • Křivá

 • Květná

 • Lelkova

 • Lesní

 • Luční

 • Malá

 • Malánky

 • Mánesova

 • Marie Majerové

 • Markvartovická

 • Mírové náměstí

 • Mládežnická

 • Moravská

 • Na Důlkách

 • Na Krásné vyhlídce

 • Na Sídlišti

 • Na Spojce

 • Na Valech

 • Na Včelínku

 • Na Záplotí

 • Na Závodí

 • Nový svět

 • Okrajová

 • Okružní

 • Opavská

 • Ostravská

 • Osvoboditelů

 • Pavla Strádala

 • Pekařská

 • Pěkníkova

 • Pěší

 • Petra Bezruče

 • Pionýrská

 • Písečná

 • Pode Zdí

 • Polní

 • Požárnická

 • Příční

 • Příkrá

 • Promenádní

 • Rekreační

 • Rovniny

 • Růžová

 • Sadová

 • Severní

 • Slovanská

 • Slunečná

 • Sokolská

 • Spodní

 • Střední

 • Svornosti

 • Školní

 • Tyršova

 • U Bašty

 • U Cihelny

 • U Dvora

 • U Hájenky

 • U Hřiště

 • U Moštárny

 • U Rybníku

 • U Stadionu

 • U Vodárny

 • U Zámečku

 • Úzká

 • Vařešinky

 • Ve Statku

 • Větrná

 • Viléma Balarina

 • Vinná hora

 • Vinohradská

 • Vladislava Vančury

 • Vřesinská

 • Za Humny

 • Zahradní

 • Záhumenní

 • Zámecká

 • Zátiší

Veřejná zeleň, parky, tržiště a všechny další prostor, plochy a prostranství, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, nacházející se na níže uvedených pozemcích:  .

Parcelní číslo

Druh pozemku

Bližší specifikace pozemků

Kat. úz. Hlučín

 

4489/1

ostatní plocha, ostatní komunikace

Plocha Mírového náměstí

118

ostatní plocha, ostatní komunikace

Plocha autobusového nádraží

2088/50

ostatní plocha, ostatní komunikace

Náměstí na OKD u R+S Marketu

1590/13

ostatní plocha, zeleň

Plocha u prodejny LIDL

1590/7

1590/143

ostatní plocha, ostatní komunikace

Plocha u prodejny LIDL

1590/119

1590/118

ostatní plocha, ostatní komunikace

Plocha u prodejny LIDL

201/10

ostatní plocha, jiná plocha

Plocha u prodejny Billa

201/23

ostatní plocha, manipulační plocha

Plocha u prodejny Billa a domu čp. 50 na ul. Opavská 23

201/11

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Plocha u prodejny Billa a domu čp. 50 na ul. Opavská 23 a Stavebnin Gacík

828/5

ostatní plocha, manipulační plocha

Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

828/9

ostatní plocha, ostatní dopravní plocha

Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

828/1

ostatní plocha, ostatní komunikace

Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

828/8

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

828/10

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

828/11

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

828/12

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

4430/38

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

807/7

ostatní plocha, ostatní komunikace

Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

807/8

Ostatní plocha, jiná plocha

Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market

31/1

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha na ul. Pode zdí (před Krámkem u Slona, za Kosmem)

57

Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

Travnatá plocha u bašty na ul. Hrčířské

62

Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

Travnatá plocha vedle bývalé lékárny na ul. Pode Zdí

63

Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

Travnatá plocha vedle bývalé lékárny na ul. Pode Zdí

72

Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

Travnatá plocha u bývalé lékárny na ul. Pode Zdí

92/1

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Plocha u autobusového nádraží

102

103

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Plocha u autobusového nádraží

104

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Plocha u autobusového nádraží

110

Ostatní plocha, zeleň

Plocha u autobusového nádraží

182

Ostatní plocha, zeleň

parčík u Wetekampovy hrobky

199

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha u LIDLU, křižovatka s Celní

412, 425, 426, 421/1

Zastavěná plocha a nádvoří, Ostatní plocha, jiná plocha

Plocha kolem kostela a fary (ul. Zámecká, Farní)

66/1

Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

u bašty na ul. Hrnčířské

413

Zahrada

vedle fary a kostela

432

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha na ulici Zámecká (roh za železářstvím)

455

zahrada

Travnatá plocha před zámkem

592

Ostatní plocha, zeleň

parčík u hodin na Ostravské (trojúhelník)

612

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Zpevněná /travnatá plocha na ul. Hrnčířská

681

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha před vstupem na hřbitov z ul. Školní,

915

Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

travnatá plocha, trojúhelníček Ostravská

918

Ostatní plocha, zeleň

travnatá plocha, trojúhelníček Ostravská

950

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha před kulturním domem

952

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha před kulturním domem

953/2

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Travnatá a zpevněná plocha u kulturního domu

953/3

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Travnatá a zpevněná plocha u kulturního domu

990

Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

Zpevněná a travnatá plocha na ul. Písečná u sochy hasiče

991

Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

Zpevněná a travnatá plocha na ul. Písečná u sochy hasiče

964/1

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha před kulturním domem

964/3

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha před kulturním domem

968/2

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha před kulturním domem

968/3

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha před kulturním domem

1113/10

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha, roh Ostravské a Písečné

1113/6

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha, roh Ostravské a Písečné

1113/8

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha, roh Ostravské a Písečné

1113/9

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha, roh Ostravské a Písečné

141

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Parčík na ul. Na Valech

1706/101

Ostatní plocha, ostatní komunikace

parčík Pekařská x Boženy Němcové

1706/104

Ostatní plocha, ostatní komunikace

plocha Boženy Němcové x 1.máje

1706/116

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Park, travnatá plocha mezi ulicemi 1. máje a Severní

1706/72

Ostatní plocha, zeleň

Park, travnatá plocha mezi ulicemi 1. máje a Severní

2088/27

zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Travnatá plocha u kotelny na ul. Hornické

2088/31

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD

2088/32

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD

2088/35

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD

2088/37

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD

2088/39

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD

2088/41

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD

2088/43

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD

2088/44

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD

2088/45

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Hornická na sídlišti OKD

2088/46

ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD

214/2

ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha na ul. Čs. armády

214/3

ostatní plocha, ostatní komunikace

zpevněná plocha na ul. Čs. armády

214/4

ostatní plocha, ostatní komunikace

parčík u Wetekampovy hrobky

4429/6

ostatní plocha, silnice

Travnatá a zpevněné plocha u ul. Celní

4429/5

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá a zpevněné plocha v parku naproti Lidlu (ul. Celní)

460/1

ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha městského parku (ul. Celní a Promenádní)

460/10

ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha městského parku (ul. Celní a Promenádní)

460/3

ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha u zámku (břeh ulice Ostravská)

460/12

ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha městského parku (ul. Celní a Promenádní)

198/1

Ostatní plocha, manipulační plocha

Travnatá plocha u LIDLU, křižovatka s Celní

2018/1

Ostatní plocha, ostatní komunikace

parčík u obchodu v Darkovičkách

298/2

Ostatní plocha, ostatní zeleň

před Zvláštní školou

3088/246

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnatá plocha na sídlišti Rovniny (za bytovými domy na ul. Cihelní)

3088/76

Ostatní plocha, sportoviště

Travnatá a zpevněná plocha před Základní školou Hlučín-Rovniny

4430/1

Ostatní plocha, silnice

Travnaté břehy kolem komunikace Ostravská

4430/15

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnaté břehy kolem komunikace Ostravská

4430/36

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha u křižovatky ulic Ostravská a Celní

4484/2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská

449/1

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská

449/2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská

449/4

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská

4495/3

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská

4496/2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatý břeh u podchodu na ul. Promenádní

453/2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha u zámku

456/1

Ostatní plocha, sportoviště

Travnatá plocha v městském parku (ul. Promenádní)

546/2

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnatá plocha u podchodu na ul. Promenádní

546/3

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnatá plocha u podchodu na ul. Promenádní

56/2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha u bašty na ul. Hrnčířské

 

580/1

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha u parkoviště Bochenkova

580/2

Ostatní plocha, jiná dopravní plocha

 Travnatá a zpevněná plocha parkoviště Bochenkova

580/3

Ostatní plocha, zeleń

Travnatá plocha podél parkoviště Bochenkova, kolem keřů

601/2

zahrada

Travnatá plocha na ul. Hrnčířská

628/1

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha před vstupem na hřbitov

641/2

Ostatní plocha, zeleň

 Travnaté plochy podél Pneuservisu na ul. Ostravská

744/1

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá a zpevněná plocha U Stadionu

976/1

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Zpevněná plocha parkoviště u kulturního domu

976/2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Zpevněná plocha parkoviště u kulturního domu

977/1

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha u kulturního domu

215

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády naproti Finančního úřadu

219/1

Ostatní plocha, sportoviště

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády naproti Finančního úřadu

219/2

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády naproti Finančního úřadu

211

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Zpevněná plocha na křižovatce ulic Ostravská a Čs. armády

291

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha vedle MŠ Dr. Ed. Beneše

308

zahrada

Travnatá plocha na ul. Školní

713

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha na ul. Dr. Ed. Beneše

722

zahrada

Travnatá plocha na ul. Zahradní

725

zahrada

Travnatá plocha na ul. Zahradní

792

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá a zpevněná plocha na křižovatce ul. Ostravská a Rovniny

1974

Trvalý travní porost

Travnatá plocha, křižovatka ul. Pionýrské a K Mýtu

2054

Orná půda

Travnatá plocha podél hlavní cesty z Hlučína na Hať v Darkovičkách

2055

Orná půda

Travnatá plocha podél hlavní cesty na z Hlučína na Hať v Darkovičkách

 

 

 

 

 

 

2220

Zastavěná plocha a nádvoří

Travnatá plocha vedle 2. domu Na Včelínku

2221

Zastavěná plocha a nádvoří

Travnatá plocha za 2. domem Na Včelínku

2222

Zastavěná plocha a nádvoří

Travnatá plocha před 1 domem Na Včelínku

3889

Ostatní plocha, ostatní zeleň

Travnatá plocha na ul. Vinohradské – parčík

1473/24

Trvalý travní porost

Travnatá plocha před domovem důchodců, ul. Celní

1473/25

Trvalý travní porost

Travnatá plocha na ul. Celní

1608/8

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá a zpevněná plocha kolem bytových domů naproti polikliniky, ul. Čs. armády

166/3

Zastavěná plocha a nádvoří

Travnatá a zpevněná plocha na ul. Hluboká

1706/102

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha roh ul. Boženy Němcové x 1.máje

1706/106

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Travnatá plocha na ul. 1. máje 3

1706/107

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Travnatá plocha na ul. 1. máje 3

1706/109

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha na ul. 1. máje 3

1706/125

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá a zpevněná plocha kolem domů Severní 7 – 17

1706/136

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá a zpevněná plocha kolem garáží na ul. Severní

1706/15

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha kolem točny na ul. Čs. armády

1706/2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnaté a zpevněné plochy kolem domů Severní 23-27

1706/202

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha za mostem na OKD, Boženy Němcové

1706/203

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha za mostem na OKD, Boženy Němcové

1706/87

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnaté a zpevněné plochy před obchody na ul.

 Jana Nerudy

290/2

Zastavěná plocha nádvoří, společný dvůr

Travnatá a zpevněná ploch ve dvoře za domem na ul. Zahradní a ul. Dr. Ed. Beneše

290/7

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná ploch ve dvoře za domem na ul. Zahradní a ul. Dr. Ed. Beneše

2950/2

Orná půda

Travnatá plocha na křižovatce Ostravská+Markvartovická

2987/1

Trvalý travní porost

Travnatá plocha na ul. Okrajová

2987/2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha na křižovatce Okrajové a Rovniny

3071/101

Trvalý travní porost

Travnatá plocha u točny Roviny (ul. Písečná)

3071/719

Trvalý travní porost

Travnaté a zpevněné plochy na ul. J.Seiferta

3071/208

Trvalý travní porost

Travnatá plocha mezi Mládežnickou a Okrajovou

3071/214

Trvalý travní porost

plocha mezi Mládežnickou a Okrajovou

3071/215

Trvalý travní porost

plocha mezi Mládežnickou a Okrajovou

3071/216

Trvalý travní porost

plocha mezi Mládežnickou a Okrajovou

3071/408

Ostatní plocha, jiná plocha

travnatá plocha na ul. Jaroslava Seiferta

3071/409

Ostatní plocha, jiná plocha

travnatá plocha na ul. Jaroslava Seiferta

3071/410

Ostatní plocha, jiná plocha

travnatá plocha na ul. Jaroslava Seiferta

3071/411

Ostatní plocha, jiná plocha

travnatá plocha na ul. Jaroslava Seiferta

3071/412

Ostatní plocha, jiná plocha

travnatá plocha na ul. Jaroslava Seiferta

3071/543

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá a zpevněná plocha u točny Roviny (ul. Písečná)

 

3071/682

Trvalý travní porost

Travnatá plocha na ul. Mládežnická

3071/683

Trvalý travní porost

 Travnatá plocha na ul. Okrajová

3071/684

Trvalý travní porost

Travnatá plocha na ul. Okrajová

3071/685

Trvalý travní porost

Travnatá plocha na ul. Okrajová

3071/686

Trvalý travní porost

 Travnatá plocha na ul. Mládežnická

3088/112

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá a zpevněná plocha před domem – ul. Jaroslava Seiferta

3088/113

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha na ul. Jaroslava Seiferta

3088/142

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá plocha na ul. Jaroslava Seiferta

3088/229

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnaté a zpevněné plochy mezi bytovými domy na ul. Cihelní a ul. Dukelská, Jaroslava Seiferta

3088/244

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnaté a zpevněné plochy mezi bytovými domy na ul. Cihelní

3088/247

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnaté a zpevněné plochy mezi bytovými domy na ul. Cihelní a ul. Dukelská

3088/248

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnaté a zpevněné plochy mezi bytovými domy na ul. Cihelní a ul. Dukelská

3088/249

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnaté a zpevněné plochy u bytových domů na ul. Cihelní

3088/44

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnaté a zpevněné plochy u bytových domů na ul. Cihelní

3088/34

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnaté a zpevněné plochy na ul. Jaroslava Seiferta

4429/18

Ostatní plocha, silnice

Travnatá plocha na ul. Promenádní

4430/15

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnatá plocha na ul. Ostravská

700/4

Ostatní plocha, ostatní komunikace

dvory a před domy na ul. Dr. Ed. Beneše

705/3

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Zpevněné a travnaté plochy za domem na ul. Dr. Ed. Beneše

728/1

zahrada

Travnaté a zpevněné plochy na ul. Zahradní kolem restaurace Advil

737/1

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnaté a zpevněné plochy Zahradní x Komenského x Tyršova

746/1

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Travnaté a zpevněné plochy roh Zahradní x U Stadionu

2919/3

Trvalý travní porost

Travnaté plochy – ul. Na Závodí

2919/4

Trvalý travní porost

Travnaté plochy – ul. Na Závodí

2918

Trvalý travní porost

Travnaté plochy – ul. Na Závodí

3088/1

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Travnaté a zpevněné plochy – ul. Dukelská 6,7

3088/177

3008/178

Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr

Travnaté a zpevněné plochy – ul. Dukelská, Jaroslava Seiferta

3088/190

Ostatní plocha, sportoviště

Travnatá plocha - břeh pod hřištěm – ul. Jaroslava Seiferta

3088/210

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnatá a zpevněná plocha na ul. 28. října a Písečná

3088/215

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnatá plocha u Základní školy Hlučín-Rovniny,

3088/36

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnatá plocha u točny Rovniny (ul. Písečná)

3088/32

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha na ul. J. Seiferta

3088/57

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha kolem domu Dukelská 6,7

3088/62

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha před panelákem Dukelská u kotelny

3088/63

Ostatní plocha, zeleň

Travnatá a zpevněná plocha za panelákem Dukelská u kotelny

k.ú. Darkovičky

 

 

49/2

49/8

Zastavěná plocha a nádvoří

Zpevněná plocha u prodejny Tempo v Darkovičkách

49/3

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Příjezdová komunikace u prodejny Tempo v Darkovičkách

49/4

Ostatní plocha, jiná plocha

Zpevněné plochy (parkoviště) u kaple Panny Marie Nanebevzaté v Darkovičkách

99/1,99/5

99/6

Ostatní plocha – jiná plocha, ostatní komunikace

Zpevněné a travnaté plochy v okolí tělocvičny v Darkovičkách

101/1

101/2

Ostatní plocha

Zpevněné a travnaté plochy v okolí kulturního domu v Darkovičkách

101/3

Ostatní plocha

Zpevněné a travnaté plochy v okolí MŠ v Darkovičkách

102/1

102/2

Trvalý travní porost

Travnatá plocha za tělocvičnou, školou, kulturním domem v prodejnou tempo v Darkovičkách

109

 110,111

Zastavěná plocha a nádvoří

Zpevněné a travnaté plochy v okolí ZŠ v Darkovičkách

369/1

369/3

Ostatní plocha, jiná plocha

Travnaté a zpevněné plochy v parku volnočasových aktivit v Darkovičkách

396/1

396/3

Sportoviště a rekreační plocha

Trvalý travní porost

Travnaté a zpevněné plochy kolem  a v areálu TJ Sokol Darkovičky

K.ú.Bobrovníky22/1

Ostatní plocha – sportovní a rekreační plocha

Travnatá plocha hřiště u vodojemu v Bobrovníkách

42/8

zahrada

Travnatá plocha na ulici Na Sídlišti v Bobrovníkách

74,75/2

Ostatní plocha, ostatní komunikace

Zpevněné a travnaté plochy na ulici K Lomům v Bobrovníkách

226/7

Ostatní plocha –jiná plocha

Zpevněná plocha (chodník) před ZŠ Bobrovníky

228

Ostatní plocha - zeleň

Zpevněné a travnaté plochy na ul. Požárnická v Bobrovníkách

269/1

zahrada

Travnatá plocha na ul. Osvoboditelů v Bobrovníkách

424, 428/1

Ostatní plocha, jiná plocha

Zpevněné a travnaté plochy v okolí tělocvičny v Bobrovníkách

430,431,432/1

Ostatní plocha

Zpevněné a travnaté plochy v okolí MŠ v Bobrovníkách

496/2

Ostatní plocha

Travnatá plocha na ulici K Lomům v Bobrovníkách

 

Přílohy č. 2, 3, 4 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2020, o místních poplatcích ve městě Hlučíně ikona souborupřílohy 2, 3, 4.pdf


[1] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[2] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
[3] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[7] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
[8] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
[9] § 12 zákona o místních poplatcích

Vytvořeno 7.5.2020 10:29:40 | přečteno 349x | Ing. Martina Bohdalová
load