Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Město  Hlučín

Zastupitelstvo města Hlučín

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hlučínem ze dne 19.09.2013

 

Schválena: 8.6.2021

Vyvěšena: 11.6.2021

Účinnost od: 1.9.2021

Sňata: 28.6.2021


Zastupitelstvo města Hlučína se na svém 20. zasedání dne 8.6.2021 usnesením číslo 20/6b) usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Změna obecně závazné vyhlášky 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hlučínem ze dne 19.09.2013 se mění takto: 

  1. V záhlaví obecně závazné vyhlášky se za slova ,,Město Hlučín“ vkládají slova ,,Zastupitelstvo města Hlučín“.

  2. V čl. 1 se za odstavec písm. e) doplňuje nový odstavec písm. f), který zní:,,

     f) Školský obvod Základní školy Via Montessori, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 2, 74801 Hlučín tvoří území města Hlučína.“ 


Čl. 2

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.09.2021.


Mgr. Pavel Paschek

starosta města

Mgr. Petra Řezáčová

místostarostka města


Vytvořeno 11.6.2021 12:14:30 | přečteno 308x | Ing. Martina Bohdalová
load