Nařízení Rady města Hlučína č. 3/2019

Město HlučínNařízení č. 3/2019, kterým se vymezuje oblast města Hlučína, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
 
 
Schváleno: 16.9.2019
Vyvěšeno: 18.9.2019
Účinnost od: 1.1.2020
Sňato: 4.10.2019

Rada města Hlučína se na své schůzi konané dne 16.9.2019 usnesla vydat dle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení města:

Čl. 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení vymezuje oblast města Hlučína, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,1) a to k:
a) stání silničního motorového vozidla ve vymezené oblasti města na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,
b) stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města.
c) stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města
(2)  Toto nařízení dále stanoví podmínky, za nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení.
(3)  Místní komunikace nebo jejich určené úseky dle odst. 1 budou označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu3)
Čl. 2
Základní pojmy
(1)  Místní komunikací se rozumí veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území města.

(2) Místní komunikací nebo jejím určeným úsekem je pro účel tohoto nařízení uvedený v čl.1 odst. (1) písm. a) ta část místní komunikace, která je uvedena v článku 3 odst. 2 písm. a) a písm. b) tohoto nařízení a vyznačena v příloze č. 2 a 3 tohoto nařízení.

(3) Místní komunikací nebo jejím určeným úsekem je pro účel tohoto nařízení uvedený v čl.1 odst. (1) písm. b) ta část místní komunikace, která je uvedena v článku 3 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení.

(4) Místní komunikací nebo jejím určeným úsekem je pro účel tohoto nařízení uvedený v čl.1 odst. (1) písm. c) ta část místní komunikace, která je uvedena v článku 3 odst. 4 tohoto nařízení

(5) Silničním motorovým vozidlem je pro účely tohoto nařízení motorové vozidlo, které je vymezeno za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, jehož nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.

(6) Stáním silničního motorového vozidla je pro potřeby tohoto nařízení uvedení tohoto vozidla do klidu.

(7)  Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní komunikace anebo samostatná místní komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla.

(8) Cenou se rozumí peněžní částka sjednána před užitím služby mezi poskytovatelem služby a uživatelem služby, která se považuje za sjednanou přistoupením na dané podmínky.
(9)  Parkovací lístek a parkovací karta je doklad o zaplacení sjednané ceny za stání ve vymezené oblasti města, uvedené v tomto nařízení v čl. 3 odst. 1.
Čl. 3
Vymezení oblasti města a určení místních komunikací nebo jejich částí
(1) Oblast města Hlučína, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (dále též jen ,,vymezená oblast“) se vymezuje tak, že se jedná o oblast města, která je ohraničena ulicemi (včetně těchto ulic): ul. Boženy Němcové, ul. Severní, včetně ul. Příční, ul. Hornickou, ul. Čs. armády (od křižovatky s ulicemi Boženy Němcové a Hornické až po křižovatku s ul. Opavskou), ul. Opavskou (od křižovatky s ul. Čs. armády až po křižovatku s ul. Ostravskou), ul. Ostravskou (od křižovatky s ul. Opavskou až po křižovatku s ul. Písečnou), ul. Písečnou (od křižovatky s ul. Ostravskou až po křižovatku s ul. Jaroslava Seiferta), ul. Jaroslava Seiferta, ul. Rovniny (od křižovatky s ul. Jaroslava Seiferta po křižovatku s ul. Ostravská), ul. Ostravská (od křižovatky s ul. Rovniny po křižovatku s ul. Zahradní a U Stadionu), ul. U Stadionu (od křižovatky s ul. Ostravská a Zahradní až po křižovatku s ul. Komenského), ul. Komenského, ul. Tyršova (od křižovatky s ul. Komenského po křižovatku s ul. Dr. Ed. Beneše), ul. Dr. Ed. Beneše (od křižovatky s ul. Tyršova po křižovatku s ul. Na Včelínku, ul. Na Včelínku a ul. Generála Svobody (od křižovatky s ul. Na Včelínku a ul. Čs. armády). Výše vymezená oblast je graficky znázorněna v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města dle čl. 1 odst. 1 písm. a) jsou:
a) veřejné parkoviště Mírové náměstí – část  pozemku parc. č. 4489/1 v kat. území Hlučín vyznačená v příloze č. 2 tohoto nařízení.
b) veřejné parkoviště ul. Bochenkova – část  pozemku parc. č. 580/2 v kat. území Hlučín vyznačená v příloze č. 3 tohoto nařízení, kromě té části parkoviště, jenž je vymezená a označená příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu (dopravní značka IP 12 + E13 s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) bez časového omezení.
(3) Místní komunikace nebo jejich určených úseků, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města dle čl. 1 odst. 1 písm. b) je:
a) část veřejnéhoparkoviště ul. Bochenkova vymezená a označená příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka IP 12 + E13 s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) bez časového omezení– část pozemku parc. č. 580/2 kat. území Hlučín,
(4) Místními komunikacemi nebo jejím určenými úseky, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města dle čl. 1 odst. 1 písm. b) a současně dle čl. 1 odst. 1 písm. c) jsou:
a)  úsek místní komunikace ul. Farní, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) bez časového omezení – část pozemků parc. č. 425, 426,421/1, 413 a parc. č. 414 , vše v kat. území Hlučín
b) úsek místní komunikace ul. Generála Svobody, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) bez časového omezení– část pozemků parc. č 4485/1 v kat. území Hlučín
c)  úsek místní komunikace ul. Pode zdí, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) bez časového - část pozemků parc. č. 31/2, 36/6 a 4488/1,349/4 vše v kat. území Hlučín
d) úsek místních komunikací ,,Hornická – parkovací plocha u školní družiny  a ,,Komunikace kolmá na ul. Hornickou“, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemku parc. č. 2088/40 v kat. území Hlučín.
e)  úsek místní komunikace ,,Komunikace za nákupním střediskem k čp. 18“, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemku parc. č. 2088/42 v kat. území Hlučín
f)  úsek místní komunikace ,, Komunikace souběžná s ul. Čs. Armády“, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemků parc. č. 2088/34 a parc. č. 2088/31 v kat. území Hlučín
g) úsek místní komunikace ,,Plocha před nákupním střediskem“, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemku parc. č. 2088/50 v kat. území Hlučín.
h) úsek místních komunikací ,,Severní“, ,,Severní-parkovací plocha“ vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemků parc. č. 1706/12, 1706/125,1706/2,1706/14, 1706/15,1706/136, vše v kat. území Hlučín.
i) úsek místní komunikace ,,Příční“ vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s vyznačením způsobu a místa stání a údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemků parc. č. 1706/125 a 1706/136,  vše v kat. území Hlučín
j) úsek místní komunikace ,,Boženy Němcové“ vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemků parc. č. 1706/103  vše v kat. území Hlučín
k) úsek místní komunikace ,,1.máje“ vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s vyznačením způsobu a místa stání a údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemků parc. č. 1706/104, 1706/107 a 1706/109,  vše v kat. území Hlučín
l) úsek místní komunikace ,,Komunikace u ul. Zahradní – parkovací plocha“, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemku parc. č. 700/4 v kat. území Hlučín.
m) úsek místní komunikace ,,Komunikace mezi ul. Zahradní a ul. Dr. E.Beneše“, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemku parc. č. 290/2 v kat. území Hlučín.
n) úsek místní komunikace ,,Komunikace mezi ul. Zahradní a ul. U Stadionu“, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemků parc. č. 744/37, vše v kat. území Hlučín.
o) úsek místní komunikace ,,Tyršova – parkovací plocha u ZŠ“, vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemků parc. č. 721/2, vše v kat. území Hlučín.
p) úsek místních komunikací ,,Cihelní“ vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemku parc. č. 3088/44, 3088/248, 3088/247, 3088/246, 3088/244 v kat. území Hlučín.
q) úsek místní komunikace ,,Jaroslava Seiferta“ vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemku parc. č. 3088/163, 3071/408, 3071/658, 3071/657, 3071/656, 3071/655, 3071/654, 3088/144, 3088/110, 3088/151,3088/150, 3088/111 vše v kat. území Hlučín.
r) úsek místní komunikace ,,28. října“ vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemku parc. č. 3088/210, 3088/211 vše v kat. území Hlučín.
s) úsek místních komunikací ,,Dukelská od J. Seiferta“ a ,,Dukelská před č. o. 8,9,10“ a ,,Dukelská“ vymezený a označený příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) s časovým omezením v pracovní dny od 17 hod. do 7 hod] – část pozemků parc. č. 3088/376, 3088/54, 3088/229 a 3088/181 v kat. území Hlučín.
t) část veřejnéhoparkoviště ul. Bochenkova vymezená a označená příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka IP 12 + E13 s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (stání vozidel s parkovací kartou) bez časového omezení – část pozemku parc. č. 580/2 kat. území Hlučín.
 (5) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města dle čl. 1 odst. 1 písm. a) pouze ve dnech 1.12. až  31.12. příslušného kalendářního roku je část  pozemku  parc. č. 4489/1 (plocha Mírového náměstí v kat. území Hlučín) vymezená a označená příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu.“
Čl. 4
Způsob placení sjednané ceny a prokazování jejího zaplacení
(1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. (2) písm. a), b) a vyznačené v příloze č. 2 a 3 lze užít jen za cenu sjednanou podle cenových předpisů ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin. Řidič silničního motorového vozidla je povinen:
a) zaplatit za zpoplatněné stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích cenu zakoupením parkovacího lístku (prostřednictvím parkovacího automatu). Doba zpoplatněného stání je pondělí až pátek v době od 8.00 do 17.00 hodin (na Mírovém náměstí), resp. od 8.00 do 19.00 hodin (na parkovišti Bochenkova), v sobotu pak od 8.00 do 12.00 hod (na obou parkovištích).
b) prokázat zaplacení ceny za zpoplatněné stání parkovacím lístkem, který po dobu stání musí být umístěn na viditelném místě v silničním motorovém vozidle za jeho předním sklem tak, aby údaje na parkovacím lístku byly čitelné s tím, že parkovací lístek nesmí být ani částečně zakryt tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty. Řidič motocyklu si parkovací lístek ponechá u sebe a předloží je na vyzvání oprávněné osobě.
(2) Místní komunikace nebo jejich úseky, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. (3) písm. a) a v čl. 3 odst. 4 písm. t) lze užít jen za cenu sjednanou podle cenových předpisů ke stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, resp. k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města. Řidič silničního motorového vozidla je povinen:
a) zaplatit za zpoplatněné stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích cenu zakoupením parkovací karty označené písmenem ,,B“. Doba zpoplatněného stání je denně od 0.00 do 24 hodin.
b) prokázat zaplacení ceny za zpoplatněné stání parkovací kartou označenou písmenem ,,B“, která po dobu stání musí být umístěna na viditelném místě v silničním motorovém vozidle za jeho předním sklem tak, aby údaje na parkovací kartě byly čitelné s tím, že parkovací lístek nesmí být ani částečně zakryt tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty. Řidič motocyklu si parkovací kartu označenou písmenem ,,B“ ponechá u sebe a předloží je na vyzvání oprávněné osobě.
(3) Místní komunikace nebo jejich úseky, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. (4) písm. a) až c) lze užít jen za cenu sjednanou podle cenových předpisů ke stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,2) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, resp. k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města. Řidič silničního motorového vozidla je povinen:
a) zaplatit za zpoplatněné stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích cenu zakoupením parkovací karty označené písmenem ,,C“.  Doba zpoplatněného stání je denně od 0.00 do 24 hodin
b) prokázat zaplacení ceny za zpoplatněné stání parkovací kartou označenou písmenem ,,C“, která po dobu stání musí být umístěna na viditelném místě v silničním motorovém vozidle za jeho předním sklem tak, aby údaje na parkovací kartě byly čitelné s tím, že parkovací lístek nesmí být ani částečně zakryt tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty. Řidič motocyklu si parkovací kartu označené písmenem ,,C“ ponechá u sebe a předloží je na vyzvání oprávněné osobě.
(4) Místní komunikace nebo jejich úseky, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. (4) písm. p) až s) lze užít jen za cenu sjednanou podle cenových předpisů ke stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,2) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, resp. k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města. Řidič silničního motorového vozidla je povinen:
a) zaplatit za zpoplatněné stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích cenu zakoupením parkovací karty označené písmenem ,,H“. Doba zpoplatněného stání je pouze v pracovní dny od 17.00 do 7.00 hodin.
b) prokázat zaplacení ceny za zpoplatněné stání parkovací kartou označenou písmenem ,,H“, která po dobu stání musí být umístěna na viditelném místě v silničním motorovém vozidle za jeho předním sklem tak, aby údaje na parkovací kartě byly čitelné s tím, že parkovací lístek nesmí být ani částečně zakryt tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty. Řidič motocyklu si parkovací kartu označené písmenem ,,H“ ponechá u sebe a předloží je na vyzvání oprávněné osobě.
(5) Místní komunikace nebo jejich úseky, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. (4) písm. d) až k) lze užít jen za cenu sjednanou podle cenových předpisů ke stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, resp. k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města. Řidič silničního motorového vozidla je povinen:
a) zaplatit za zpoplatněné stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích cenu zakoupením parkovací karty označené písmenem ,,H1“. Doba zpoplatněného stání je pouze v pracovní dny od 17.00 do 7.00 hodin.
b) prokázat zaplacení ceny za zpoplatněné stání parkovací kartou označenou písmenem ,,H1“, která po dobu stání musí být umístěna na viditelném místě v silničním motorovém vozidle za jeho předním sklem tak, aby údaje na parkovací kartě byly čitelné s tím, že parkovací lístek nesmí být ani částečně zakryt tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty. Řidič motocyklu si parkovací kartu označené písmenem ,,H1“ ponechá u sebe a předloží je na vyzvání oprávněné osobě.
 
(6) Místní komunikace nebo jejich úseky, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. (4) písm. l) až o) lze užít jen za cenu sjednanou podle cenových předpisů ke stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, resp. k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města. Řidič silničního motorového vozidla je povinen:
c) zaplatit za zpoplatněné stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích cenu zakoupením parkovací karty označené písmenem ,,H2“. Doba zpoplatněného stání je pouze v pracovní dny od 17.00 do 7.00 hodin.
d) prokázat zaplacení ceny za zpoplatněné stání parkovací kartou označenou písmenem ,,H2“, která po dobu stání musí být umístěna na viditelném místě v silničním motorovém vozidle za jeho předním sklem tak, aby údaje na parkovací kartě byly čitelné s tím, že parkovací lístek nesmí být ani částečně zakryt tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty. Řidič motocyklu si parkovací kartu označené písmenem ,,H2“ ponechá u sebe a předloží je na vyzvání oprávněné osobě.
 
(7) Místní komunikace nebo jejich úseky, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. (4) písm. a) až s) a zároveň vymezeny a označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka IP 12 + E13 s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (konkrétní registrační značka) bez časového omezení] lze užít jen za cenu sjednanou podle cenových předpisů ke stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,2) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, resp. k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města. Řidič silničního motorového vozidla je povinen:
a) zaplatit za zpoplatněné stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích cenu zakoupením parkovací karty označené písmenem ,,X“. Doba zpoplatněného stání je denně od 0.00 do 24.00 hodin.
b) prokázat zaplacení ceny za zpoplatněné stání parkovací kartou označenou písmenem ,,X“, kterou řidiči předloží na vyzvání oprávněné osobě.
(8) Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích a jejich úsecích se řídí místní úpravou provozu na pozemních komunikacích a právními předpisy upravujícími pravidla provozu na pozemních komunikacích. Řidič silničního motorového vozidla je povinen především stát s tímto silničním motorovým vozidlem na místních komunikacích a jejich úsecích (dle tohoto nařízení) tak, aby tím nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem.
Čl. 5
Parkovací karty
(1) Parkovací karta je písemný doklad k prokázání oprávněnosti parkovat ve vymezené oblasti města; držitel parkovací karty označené písmeny ,,B“, ,,C“ , ,,H“, ,,H1“, ,,H2“ nemá právní nárok na konkrétní parkovací místo a může být omezen kapacitou parkovacích míst ve vymezené oblasti dle nařízení města Hlučína.
(2) Druhy parkovacích karet:
a) Parkovací karta označena písmenem „B“ je určena jen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které mají sídlo a provozovnu ve vymezené oblasti města Hlučína, dále pro fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo pro vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města a budou parkovat na parkovišti Bochenkova.
b) Parkovací karta označena písmenem „C“ je určena jen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které mají sídlo a provozovnu ve vymezené oblasti města Hlučína, dále pro fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo pro vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města, jež budou parkovat ve vymezeném úseku místních komunikací Farní, Gen. Svobody a Pode zdí.
c) Parkovací karta označena písmenem „H“ je určena jen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které mají sídlo a provozovnu ve vymezené oblasti města Hlučína, dále pro fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města, jež budou parkovat ve vymezeném úseku místních komunikací ,,Dukelská od J. Seiferta“ a ,,Dukelská před č. o. 8,9,10“, ,,Dukelská“, ,,Cihelní“, ,,Jaroslava Seiferta“ a ,,28. října“,
d) Parkovací karta označena písmenem „H1“ je určena jen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které mají sídlo a provozovnu ve vymezené oblasti města Hlučína, dále pro fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města, jež budou parkovat ve vymezeném úseku místních komunikací ,,Hornická – parkovací plocha u školní družiny“, ,,Komunikace kolmá na ul. Hornickou“, ,,Komunikace za nákupním střediskem k čp. 18“, ,,Komunikace souběžná s ul. Čs. Armády“ a ,,Plocha před nákupním střediskem“, ,,Severní – parkovací plocha“, ,,Severní“, ,,Příční“, ,,Boženy Němcové“ a  ,,1.máje“
e) Parkovací karta označena písmenem „H2“ je určena jen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které mají sídlo a provozovnu ve vymezené oblasti města Hlučína, dále pro fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města, jež budou parkovat ve vymezeném úseku místních komunikací ,,Komunikace u ul. Zahradní – parkovací plocha“, ,,Komunikace mezi ul. Zahradní a ul. Dr. E.Beneše“, ,Komunikace mezi ul. Zahradní a ul. U Stadionu“ a ,,Tyršova – parkovací plocha u ZŠ“.
 f)  Parkovací karta označena písmenem „X“ je určena jen pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které mají sídlo a provozovnu ve vymezené oblasti města Hlučína, dále pro fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo pro vlastníka či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města, jež budou parkovat ve vymezeném úseku místních komunikací Farní, Gen. Svobody, Pode zdí, ,,Hornická – parkovací plocha u školní družiny“, ,,Komunikace kolmá na ul. Hornickou“, ,,Komunikace za nákupním střediskem k čp. 18“, ,,Komunikace souběžná s ul. Čs. Armády“ a ,,Plocha před nákupním střediskem“, ,,Dukelská od J. Seiferta“ a ,,Dukelská před č. o. 8,9,10“, ,,Dukelská“, ,,Cihelní“, ,,Jaroslava Seiferta“ a ,,28. října“, ,,Severní – parkovací plocha“, ,,Severní“, ,,Příční“ a ,,Boženy Němcové“, ,,1.máje“, ,,Komunikace u ul. Zahradní – parkovací plocha“, ,,Komunikace mezi ul. Zahradní a ul. Dr. E.Beneše“, ,,Komunikace mezi ul. Zahradní a ul. U Stadionu“ a ,,Tyršova – parkovací plocha u ZŠ“, a to na parkovacích místech vyhrazených pro konkrétní vozidlo, tj. označených příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu [dopravní značka IP 12 + E13 s údajem, pro koho je stání vyhrazeno (konkrétní registrační značka) bez časového omezení.
(3) Parkovací karta obsahuje tyto náležitosti:
- označení parkovací karty
- evidenční číslo parkovací karty
- označení vymezené oblasti, ve které parkovací karta platí
- časový údaj platnosti parkovací karty (rok, případně měsíce, pro který je karta vydána)
- ochranné prvky (např. hologram apod.)
- datum vydání karty, razítko a podpis oprávněné osoby
- registrační číslo vozidla, k němuž je parkovací karta vydána

(4) Parkovací karta nesmí být jakkoli upravována, jinak je neplatná.
(5) Platnost parkovací karty končí vždy 31. prosince příslušného kalendářního roku, ve kterém je vydána. V případě, že je parkovací karta vydána na období kratší, než je kalendářní rok, končí platnost parkovací karty vždy posledním dnem posledního měsíce příslušného období, na které je vydána. Minimální doba, na kterou lze kartu vydat jsou 3 po sobě následující kalendářní měsíce v příslušném kalendářním roce. 
(6) K žádosti o vydání parkovací karty, která může být i ústní, musí žadatel předložit tyto doklady:
a) Každá právnická osoba či fyzická osoba podnikající se sídlem a provozovnou ve vymezené oblasti:
· fyzická osoba podnikající doklad o podnikatelské činnosti,
· osvědčení o registraci vozidla (originál či ověřenou kopii),
· užívací titul k prostorům sídla nebo provozovny
b) každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města -
· u občanů České republiky platný průkaz totožnosti s vyznačeným údajem o trvalém pobytu, u cizinců platný cestovní doklad a průkaz o povolení k pobytu vydaný cizinci s povoleným trvalým pobytem
· osvědčení o registraci vozidla (originál či ověřenou kopii),
c) vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti města - fyzická osoba
· u občanů České republiky platný průkaz totožnosti s vyznačeným údajem o trvalém pobytu, u cizinců platný cestovní doklad a průkaz o povolení k pobytu vydaný cizinci s povoleným trvalým pobytem
· výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, na němž je vlastnické právo k předmětné nemovitosti zapsáno
· osvědčení o registraci vozidla (originál či ověřenou kopii).
d) vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti města - fyzická osoba podnikající a právnická osoba
·   fyzická osoba podnikající a nezapsaná do obchodního rejstříku doklad o podnikatelské činnosti nebo jiný doklad k podnikání,
· osvědčení o registraci vozidla (originál či ověřenou kopii),
· výpis z listu vlastnictví katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, na němž je vlastnické právo k předmětné nemovitosti zapsáno.
e) nájemce nemovitosti ve vymezené oblasti města - fyzická osoba
· u občanů České republiky platný průkaz totožnosti s vyznačeným údajem o trvalém pobytu, u cizinců platný cestovní doklad a průkaz o povolení k pobytu vydaný cizinci s povoleným trvalým pobytem
· osvědčení o registraci vozidla (originál či ověřenou kopii),
· Originál (případně ověřenou kopii) nájemní smlouvy, dle které je žadatel oprávněn užívat dotčenou nemovitost po dobu platnosti požadované parkovací karty.
f) Nájemce nemovitosti ve vymezené oblasti města - fyzická osoba podnikající a právnická osoba
· fyzická osoba podnikající a nezapsaná do obchodního rejstříku doklad o podnikatelské činnosti nebo jiný doklad k podnikání,
· osvědčení o registraci vozidla (originál či ověřenou kopii
· Originál (případně ověřenou kopii) nájemní smlouvy, dle které je žadatel oprávněn užívat dotčenou nemovitost po dobu platnosti požadované parkovací karty.
(7) Parkovací karty budou vydávány provozovatelem parkovišť, kterým jsou TS Hlučín spol. s.r.o., se sídlem Úzká č. 3, 748 01 Hlučín.
(8) Při odcizení parkovací karty musí držitel ve své žádosti o vydání nové parkovací karty vyplnit čestné prohlášení o odcizení. Poté mu bude vydána nová parkovací karta.
(9) Při ztrátě parkovací karty může být držiteli vydána pouze nová parkovací karta, za kterou zaplatí poplatek v souladu se schváleným ceníkem za státní silničních motorových vozidel.
(10) Při poškození parkovací karty nebo při změně údajů na kartě bude držiteli vystavená parkovací karta se stávající platností. Původní kartu držitel je povinen vrátit.
 
Čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Parkovací karty vydané před účinností tohoto nařízení zůstávají v platnosti.
(2) Toto nařízení se týká pouze stání silničních motorových vozidel kategorie L (motocykly), M1(osobní automobily) a dále nákladních a užitkových vozidel dle zvláštních předpisů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a rozměry vozidla délku 5000 mm a šíři 2000 mm bez zrcátek. Pro silniční motorová vozidla ostatních kategorií v oblastech vymezených v přílohách tohoto nařízení platí příslušná místní úprava silničního provozu dle zvláštních předpisů
(3) Porušení povinností stanovených tímto nařízením naplňuje skutkovou podstatu přestupku a bude projednáváno podle zvláštního právního  předpisu4).
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se nařízení č. 2/2017, kterým se vymezuje oblast města Hlučína, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Účinnost
Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

Mgr. Pavel Paschek
starosta


Mgr. Petra Řezáčová
místostarostka
_______________________________________________________________________
1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
4) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Příloha č. 1. - vymezení oblasti města Hlučína, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, která je nedílnou součástí tohoto nařízení.

2019-03-Priloha1 

Příloha č. 2 - vyznačený úsek místní komunikace, který lze užít ke stání silničních motorových vozidel jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - část pozemku parc. č. 4489/1 kat. území Hlučín- veřejné parkoviště Mírové náměstí.
Úsek místní komunikace je vyznačen zeleně

2019-03--Priloha2
Příloha č. 3 - vyznačený úsek místní komunikace, který lze užít ke stání silničních motorových vozidel jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - část pozemku parc. č. 580/2 kat. území Hlučín - veřejné parkoviště ul. Bochenkova.
Úsek místní komunikace je vyznačen zeleně.

2019-03-Priloha3

Vytvořeno 15.11.2019 8:59:29 | přečteno 812x | zbynek.plura
load