Vnitřní oznamovací systém Města Hlučína

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, Město Hlučín vydalo směrnici č. 12/2021 pravidla pro vnitřní oznamovací systém Města Hlučína (dále jen „směrnice města“), kterou stanovuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Dle směrnice města je příslušnou osobou, která přijímá a zpracovává oznámení zaměstnanec Města Hlučína zařazený do odboru interní audit.

Oznamovatel je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právo EU spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí, a to:

1. zadávání veřejných zakázek;
2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
4. bezpečnost dopravy;
5. ochrana životního prostředí;
6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
8. veřejné zdraví;
9. ochrana spotřebitele a
10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Dále se jedná o porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Oznamovatel má možnost své oznámení podat prostřednictvím:

  • 1.1 e-mailu vos@hlucin.cz,
  • 1.2 písemně na adresu: Město Hlučín, interní audit, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín; na obálku uvede odesílatel zřetelně „NEOTVÍRAT – PORUŠENÍ PRÁVA EU“,
  • 1.3 telefonicky na č. 595 020 310,
  • 1.4 osobně po telefonické domluvě v kanceláři č. A 310.

  • Vytvořeno 20.12.2021 13:23:30 | přečteno 170x | soferovam@hlucin
    load