Povinně poskytované informace

I. Povinně poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název:

 Město Hlučín

2. Důvod a způsob založení:

Na základě ustanovení čl. 99 Ústavy ČR a ustanovení § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), je město Hlučín územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je město Hlučín veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Podle Ústavy ČR a výše uvedeného zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, město v samostatné působnosti spravuje ve svém územním obvodu záležitosti svěřené mu tímto zákonem o obcích (zejména § 7, 8 a 35) a provádí výkon státní správy v přenesené působnosti (dle § 7, 61 a následujících zákona o obcích) ve správním obvodu. Postavení a působnost města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona město vykonává samostatnou i přenesenou působnost.
V souladu s § 5  tohoto zákona spravují město tyto orgány :
 • zastupitelstvo města
 • rada města
 • starosta
 • městský úřad
 • zvláštní orgány města
Městský úřad
Postavení a působnost pověřeného Městského úřadu Hlučín upravuje především zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, spolu s dalšími právními předpisy. Městský úřad Hlučín plní zákonem o obcích mu stanovené úkoly, a to jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti, a zároveň organizačně a administrativně zajišťuje činnost orgánů obce, přičemž je také sídlem těchto orgánů.
V oblasti samostatné působnosti plní MěÚ úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost tam, kde ji nevykonává zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce. Ve věcech státní správy, tj. při výkonu přenesené působnosti, je MěÚ správním úřadem a je podřízen příslušnému ústřednímu orgánu státní správy. Ten kontroluje činnost MěÚ na úseku přenesené působnosti a poskytuje mu odbornou pomoc. Jako pověřený obecní úřad má MěÚ v Hlučíně specifické postavení v tom, že vykonává přenesenou působnost pro více obcí ve správních obvodech. Dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, přísluší pověřenému obecnímu úřadu se sídlem v Hlučíně tyto územní obvody obcí:
 • Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada.

3. Organizační struktura:

Organizační struktura - odkaz zde 

Obchodní společnosti s účastí města:


Příspěvkové organizace:

 
Zřízené složky města:

Městská policie
Jednotky sborů dobrovolných hasičů Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Sídlo:
Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
748 01 HLUČÍN


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Město Hlučín
Mírové náměstí 23-25 (budovy A, B, C)
748 01 HLUČÍN


4.3 Úřední hodiny:


4.4 Telefonní čísla:

spojovatelka: +420 595 020 211
telefonní seznam
 

4.5 Adresa internetových stránek:

www.hlucin.cz


4.6 Adresa podatelny:

Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
748 01 HLUČÍN

Technické nosiče dat, na kterých Město Hlučín přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD, USB flash disk.


4.7 Elektronická adresa podatelny:

podatelna@hlucin.cz

Další elektronické adresy:
seznam elektronických adres


4.8. Datová schránka:

mfpbhkb

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín, č. ú.: 19-1843589399/0800.

Případně v hotovosti na pokladně Městského úřadu Hlučín.

6. IČO:

IČ: 00300063

7. Plátce daně z přidané hodnoty:

DIČ: CZ00300063
Město Hlučín je plátcem DPH.

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

8.2 Rozpočet:

9. Žádosti o informace

Město Hlučín informace poskytuje:

a) zveřejněním
 • na úřední desce,
 • v informačních skříňkách rozmístěných ve městě,
 • ve vlastním informačním zpravodaji,
 • na podatelně MěÚ Hlučín – informátor – předpisy, tiskopisy, formuláře, možnost provedení kopií vyhlášek, apod.,
 • na informačních tabulích jednotlivých odborů na chodbách MěÚ Hlučín– informace odborů,
 • způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím www.hlucin.cz
 b) na základě žádosti

žádost o poskytnutí informací


10. Příjem a podání podnětů:

a) Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, se podávají:

 • Ústně u vedoucích odborů a vedoucích oddělení, a to:
- telefonicky
- osobně
 • Písemně:  
- na adresu městského úřadu
- osobně na podatelně městského úřadu
 • Elektronicky:
- na adresu elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem: podatelna@hlucin.cz nebo do datové schránky: mfpbhkb

b) Petice je podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se občané obracejí na orgány města Hlučína, tj. na zastupitelstvo města, radu města, starostu nebo na Městský úřad Hlučín ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Při vyřizování peticí se postupuje v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Petice musí být písemná a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Občan, který petici podpoří, uvede na podpisový arch jméno, příjmení, bydliště a svůj podpis. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena.
Podacím místem pro podání petice je podatelna MěÚ. Podatelna MěÚ předá petici odboru právnímu, který ji zaeviduje a postoupí k vyřízení tomu odboru MěÚ, do jehož působnosti předmět petice patří. Pokud odbor právní usoudí, že petice nepatří do působnosti orgánům města, petici do 5 dnů postoupí příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. Odbor, jemuž byla postoupena petice k vyřízení, je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal nebo osobě, která zastupuje petiční výbor. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

c) Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické nebo právnické osoby obracejí na orgány města ve věci ochrany svých zájmů nebo kterým fyzické nebo právnické osoby upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti výše uvedených orgánů.
 • písemná stížnosti - podacím místem  je podatelna MěÚ
 • ústní stížnosti - podacím místem jsou odbory MěÚ. O podání ústní stížnosti se sepíše zápis.
 • elektronicky podané stížnosti - podacím místem je adresa elektronické podatelny podatelna@hlucin.cz nebo elektronická adresa kteréhokoliv zaměstnance Města Hlučína zařazeného do MěÚ. Elektronickou stížnost lze rovněž zaslat do datové schránky města Hlučín.
Evidenčním místem pro všechny stížnosti je odbor právní. Odbor právní předá stížnost příslušnému odboru k vyřízení. Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob předá k vyřízení tajemníkovi MěÚ. Ostatní stížnosti na zaměstnance města Hlučína zařazené do MěÚ, kteří nejsou vedoucími odboru, předá k vyřízení příslušnému vedoucímu odboru, ostatní stížnosti na vedoucí odboru tajemníkovi MěÚ.
Potvrzení o přijetí stížnosti zasílá stěžovateli odbor právní do 5 dnů ode dne doručení. Příslušné odbory připraví odpověď na stížnost a zajistí její odeslání. Anonymní stížnosti jsou řešeny jen jsou - li adresné a konkrétní.

d) Žádosti, návrhy, (oznámení) na zahájení, resp. vedení správního řízení lze podat též ústně do protokolu na příslušném odboru MěÚ.
 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
  • Ústavní zákon ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,
  • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
  • Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů,
  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
  • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

O nahlédnutí do těchto a dalších předpisů lze požádat na odboru právním.

Předpisy ze Sbírky zákonů v plném znění naleznete taktéž na Portálu veřejné správy České republiky


11.2 Vydané právní předpisy:

12. Úhrady za poskytování informací:

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-----

13. Licenční smlouvy:

13.1 Vzory licenčních smluv:

ikona souboruNevýhradní licenční smlouva podle § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon

13.2 Výhradní licence:

ikona souboruVýhradní licenční smlouva podle § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

ikona souboruza rok 2015
ikona souboruza rok 2016
ikona souboruza rok 2017
ikona souboruza rok 2018
ikona souboruza rok 2019
ikona souboruza rok 2020


II. Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

1) úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně

zobrazit úřední hodiny

2) elektronickou adresu své podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je způsobilý přijmout

zobrazit informace

3) jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle §71 odst. 3, a jaká podání lze učinit tímto způsobem:

- datová schránka: mfpbhkb
- e-mail: podatelna@hlucin.cz

4) čísla účtu, na které přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží

Platby je možné zasílat na účet 19-1843589399, kód banky 0800, variabilní symbol je vygenerován individuálně pro každého poplatníka po jeho zavedení do evidence

5) druhy daní, které lze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk nebo soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet
---

6) druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet

Město Hlučín přijímá bezhotovostní platby za tyto místní poplatky:
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- místní poplatek ze psů
- místní poplatek za užívání veřejného prostranství

7) informace o právních předpisech, které se vztahují k působnosti správce daně, a informace o jejich změnách

-zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

III. Prohlášení podle zákona č. 365/2000 Sb. k vytváření číselníků

Městský úřad Hlučín nevytváří žádné číselníky dle § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Informace o informačním systému Městského úřadu Hlučín zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS. Na základě vydané informační koncepce orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. Orgány veřejné správy prokáží splnění výše uvedených povinností atestem dlouhodobého řízení ISVS.

Město Hlučín je držitelem atestu dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, který byl vydán akreditovaným atestačním střediskem dne 22. 2. 2010 pod reg. číslem 03-20100202 s platností atestu do 15. 2. 2015.

Město Hlučín spravuje tyto informační systémy veřejné správy:
ISVS č.
Úplný název ISVS
Zkratka ISVS
1
IS GINIS
Ginis
2
Ovzduší 2003
Kvasar
3
EVI
EVI
4
ESPI
ESPI
5
Správní agendy
VITA
6
MISYS
MISYS
7
Evidence dopravních agend
EDA
8
Elektronické testy odborné způsobilosti dopravců a řidičů
ETZ
9
Evidence myslivosti
EM
10
Myslivecké a rybářské průkazy
MRP
11
IS DSP
IS DSP
12
Evidence lesů
EL
13
Veřejný web
WEB
Vytvořeno 27.5.2009 | přečteno 3013x | zbynek.plura
load