Informace o zpracování osobních údajů


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).

Město Hlučín tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:
přístup ke zpracovávaným osobním údajům městem Hlučín,
opravu zpracovávaných osobních údajů městem Hlučín,
výmaz zpracovávaných osobních údajů městem Hlučín,
omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů městem Hlučín,
a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů městem Hlučín.

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných MěÚ Hlučín námitky.

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u města Hlučín těmito způsoby:
– v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele)
– v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím adresy elektronické podatelny města Hlučín)
v elektronické formě prostřednictvím datové schránky
– žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba dotčeného útvaru města Hlučín povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti
 
Dále subjekty údajů mají:
– možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.
– za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.
– právo na konzultace problematiky zpracování osobních údajů města Hlučín s pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je pan Luděk Mandok, e-mail: Ludek.Mandok@autocont.cz, telefon +420 910 974 244, +420 724 289 323. Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

Město Hlučín nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci města Hlučín nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.


 


Vytvořeno 25.5.2018 13:19:46 | přečteno 1506x | Ing. Martina Bohdalová
load