REKONSTRUKCE KOMUNIKACE JASÉNKY - KOCIBENDA

Rekonstrukce komunikace Jasénky   Kocibenda

Termín zahájení prací: 2022
Předpokládaný termín ukončení prací: X
Rozpočet: 1 250 000,00
Technický dozor stavby: Helena Rozsívalová

E-mail: rozsivalova@hlucin.cz

Přílohy:

ikona souboruC.1_Sirsi_Jasenky.pdf

ikona souboruC.2_KN_Jasenky.pdf

ikona souboruC.3_KOO_Jasenky.pdf

Rada města Hlučína rozhodla dne 17. 5. 2021 o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – dešťové kanalizace a smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce komunikace Jasénky (Kocibenda)“ na pozemku parc.č. 3812 v k.ú.   Hlučín“.  Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP s možností vydání společného povolení stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace Jasénky (Kocibenda)“. 

Stávající stav komunikace ul. Jasénky je v havarijním stavu a vyžaduje opravu. V rámci projektových prací bude navržena nová kompletní konstrukce vozovky (v rámci stávající konstrukce se předpokládá vrstva makadamu), bude řešen celý úzký uliční prostor, tj. od plotu k plotu – vozovka bude pokud možno šířkově sjednocena, podél plotů bude obnoveno zatravnění, případně jiná povrchová úprava. Kde to bude účelné a možné, bude vozovka případně rozšířena pro možnost vzájemného vyhnutí vozidel. Stávající samostatné sjezdy budou respektovány, pokud možno do nich nebude zasahováno. Bude prověřena možnost lemovat jednu stranu vozovky zvýšenou obrubou pro zajištění odtoku vody do nových uličních vpustí. Vozovka na p.č. 4540/1 bude s asfaltovým krytem, včetně části napojení na parcele p. č. 3730/20. Vozovka na p. č. 4541 nebude mít asfaltový kryt, zde bude vozovka charakteru polní cesty obdobně  jako je to ve stávajícím stavu. Součástí návrhu bude případná obnova dopravního značení, základní návrh dopravně inženýrských opatření pro potřeby realizace stavby.

Odvodnění bude řešeno dešťovou kanalizací, která odvede vodu až do blízké vodoteče. Kanalizace povede na p. č. 4540/1 v souběhu s plánovanou tlakovou splaškovou kanalizací ( nutná koordinace s projektem VAK Hlučín), z této dešťové kanalizace povede odbočka na parcelu p. č. 4541, z které bude vedeno vyústění na pozemku Státního pozemkového úřadu p.č. 3814 až do vodoteče Jasénky. Dimenze dešťové kanalizace se předpokládá DN 300 až 500. V severní části u p. č. 3675/5 bude do nové dešťové kanalizace napojeno stávající odvodnění sousedních pozemků, čímž bude zaslepena stávající historická kanalizace vedoucí přes sousední pozemky do vodoteče. Právě s ohledem na nové prvky v rámci řešení odvodnění je počítáno s dokumentací pro společné povolení stavby, nikoli jen s PD pro vydání stavebního povolení. Ve stávajícím stavu jsou ve vozovce uliční vpusti, u nich se předpokládá svedení vod do historické kanalizace, ke které se dle informací společnosti VAK nikdo nehlásí, není znám ani její technický stav, ani místo vyústění, není tak uvažováno s využitím odvodnění dle stávajícího stavu.

  • Koordinace s VAK Hlučín, který má v řešené ulici zpracován projekt tlakové kanalizace, má přislíbenou dotaci a realizaci plánuje v roce 2022.
  • Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány a správci technické infrastruktury, předjednání s SPÚ, tj. vlastníkem pozemku p. č. 3814.
Zatím byl vybrán zhotovitel Projektové Dokumentace- firma AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 PRAHA 4.  Cena PD je již uhrazena 398 090,-Kč vč. DPH. Na této akci je už vydáno Koordinované závazné stanovisko 2. 12. 2021. Je požádáno na OSH o Udělení souhlasu vlastníka pozemku a pak už se bude žádat o Společné územní a stavební povolení. Na únoru 2022 je naplánován výběr zhotovitele a v dubnu 2022 realizace společně s Vak Hlučín.

Situační výkres širších vztahů Jasénky   Kocibenda

Vytvořeno 13.1.2022 9:59:52 | přečteno 417x | rozsivalova@hlucin
load