Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Veřejné fórum dá v březnu opět prostor občanům

Veřejné fórum v březnu 2016, autor: Ivana Gračková

Problémy, do jejichž řešení by se vedení města mělo pustit v roce 2017 v první řadě, si určí občané na dalším jarním veřejném fóru. Konat se bude v úterý 21. března od 16 hodin v Kulturním domě Hlučín.

Loni v březnu označili účastníci veřejného fóra za top problém města chybějící tělocvičny v místních částech Bobrovníky a Darkovičky.  Za další problém, který je trápí už dlouhodobě, opět označili znečištěné ovzduší. 
TOP problémy města formulované na veřejném fóru 22. března jsme následně ověřili anketou. Radní města poté stanovili garanty za řešení jednotlivých problémů, které schválili zastupitelé," uvedla Tereza Šimánková, koordinátorka Zdravého města Hlučín. 
Loňského veřejného fóra se zúčastnilo na sedmdesát občanů, do ankety se jich zapojilo bezmála sedm stovek. 

Ověřené TOP problémy, jak je na podzim loňského roku schválili zastupitelé:

Problém č. 1 – Řešit znečištění ovzduší (206 hlasů v anketě, 16 na fóru)

Obsaženo v dokumentaci: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a OZV č. 1/2013 o ochraně ovzduší ve městě Hlučíně

Stav řešení problému:

Pokud nebude upravena legislativa, nelze provádět kontroly topenišť v objektech fyzických osob nepodnikajících

Vizuální kontrola pouze podle tmavosti kouře je neprůkazná

OŽPaKS spolupracuje při kontrolách právnických osob s ČIŽP Ostrava

,,Kotlíkové dotace“ – suma dotací alokovaná pro první výzvu je vyčerpaná (cca 0,5 mld. Kč), k 8.3.2016 evidováno 4 434 žádostí. V současné době se žádosti nepřijímají, příjem žádostí o

dotaci byl zastaven z důvodu nedostatku finančních prostředků na uspokojení všech stávajících žadatelů o dotaci.

Projekt „Emise“ – do projektu se zapojilo hlučínské Gymnázium. Jedná se zejména o osvětový a výchovný program, do kterého by se postupně měly zapojit i ZŠ.

Do 31.12.2016 je povinnost provést u všech kotlů na tuhá paliva o příkonu 10-300kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení, kontrolu technického stavu a provozu a na vyžádání ji předložit ORP, kontroly technického stavu můžou provést pouze osoby s licencí, informace odbor OŽP

Navrhovaná opatření:

Spolupráce s ČIŽP při řešení zdrojů provozovaných právnickými osobami

Důraz na osvětu a výchovu, úprava legislativy

Garant: OŽPaKS, ORPaPP (oddělení rozvoje, plánování a památkové péče)

Zodpovědnost: místostarostka

Problém č.2 – Výstavba tělocvičny v Darkovičkách a Bobrovníkách (173 hlasů v anketě, 25 na fóru)

Obsaženo v dokumentaci: akční plán 2016-2017, opatření C419

Navrhovaná opatření: Na tělocvičny v Bobrovníkách i v Darkovičkách je již vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.

V současné období nejsou ze strany EU podporovány projekty zaměřené na sport a volnočasové aktivity. Vhodný dotační titul zatím nevypsalo ani ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Další možnosti budou průběžně sledovány.

Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně

Rozpočtová připravenost: V současné době probíhá ve smyslu zákona č. 137/2006 b., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení na dodavatele služeb formou zjednodušeného podlimitního řízení, a to na veřejnou zakázku „Přijetí úvěru – Město Hlučín“.

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 40.000.000,- Kč na financování výstavby tělocvičen v Bobrovníkách a Darkovičkách a dalších investičních akcí ve městě Hlučíně.

Garant: místostarostka

Zodpovědnost: OIaSMM, ORPaPP

Problém č. 3 –Vybudovat novou krytou halu (víceúčelovou) (132 hlasů v anketě, 5 na fóru)

Obsaženo v dokumentaci: není

Navrhovaná opatření: V současné době není zpracována projektová dokumentace. Vybudování nové kryté haly je do budoucích let žádoucí především pro rozšíření sportovních aktivit např. pro potřeby tenisového a florbalového oddílu apod. V současném období nejsou ze strany EU podporovány projekty zaměřené na sport a volnočasové aktivity. Další možnosti budou průběžně sledovány.

Plánovaný termín vyřešení problému: není stanoven

Rozpočtová připravenost: v současnosti nejsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu města

Garant: starosta, místostarostka

Zodpovědnost: SRA, OIaSMM, ORPaPP

Problém č. 4 – Zvýšit bezpečnost u autobusového nádraží (128 hlasů v anketě, 9 na fóru)

Obsaženo v dokumentaci: Plánu prevence kriminality 2016-2019

Navrhovaná opatření: Ze strany městské policie v současnosti zvýšená kontrolní a pochůzková činnost Ve městě působí preventista kriminality, který pravidelné mapuje tuto lokalitu.

Plánovaný termín vyřešení problému: řeší se průběžně

Rozpočtová připravenost: není stanovena

Garant: starosta

Zodpovědnost: městská policie

Problém č. 5 – Oprava povrchu místní komunikace Rovniny (99 hlasů v anketě, 10 na fóru)

Obsaženo v dokumentaci: akční plán 2016-2017

Navrhovaná opatření: Je zpracována projektová dokumentace na opravu povrchu místní komunikace Rovniny (v úseku od ul. U Vodárny po č.o. 132), v dubnu 2016 byla podána žádost o dotaci na realizaci akce.

Na akci je podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.

Plánovaný termín vyřešení problému: v případě získání dotace realizace v roce 2017

Rozpočtová připravenost: v rozpočtu města v současné době nejsou zajištěny finanční prostředky na realizaci

Garant: místostarostka

Zodpovědnost: OIaSMM, ORPaPP

Problém č. 6 – Dlouhé čekací doby u odborných lékařů a jejich nedostatek ve městě (81 hlasů v anketě, 6 na fóru)

Navrhovaná opatření: Za množství odborných lékařských ambulancí v určité oblasti jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny, které vytvářejí svou síť ambulancí podle počtu registrovaných pacientů připadajících na jednoho lékaře. Pokud má odborný lékař zájem zřídit v určitém městě ordinaci, musí s tím souhlasit zdravotní pojišťovna, která s ním uzavře smlouvu.

Počet ambulancí v Hlučíně průběžně roste, pro občany jsou rovněž dostupné služby odborných lékařů v Ostravě, či jiných městech.

Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně

Rozpočtová připravenost: není

Garant: starosta

Zodpovědnost: OSVaZ, Komunitní plánování

Problém č. 7 –Vybudování chodníků Hlučín - Březiny (78 hlasů v anketě, 13 na fóru)

Obsaženo v dokumentaci: bude navrženo do akčního plánu 2017-2018

Navrhovaná opatření: V současnosti je městem Hlučín vybrán projektant na vytvoření studie.

Možnosti financování z dotací závisí na typu navrženého chodníku. V případě polní cesty s alejí by bylo možno podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně. Studie – předpoklad dokončení konec roku 2016

Rozpočtová připravenost: rozpočet na studii činní 50 000,- Kč je v rozpočtu OV

Garant: místostarostka

Zodpovědnost: ORPaPP, OIaSMM, OMM

Problém č. 8 –Zvyšovat množství dřevin (76 hlasů v anketě, 7 na fóru)

Navrhovaná opatření: Nechat zpracovat územní studii sídelní zeleně, která zhodnotí a navrhne možnosti obnovy a tvorby zvyšování sídelní zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí ve městě a jeho okolí. Na základě vyhotovené studie, pak postupně projektovat a realizovat úpravy jednotlivých lokalit.

Z operačního programu Životní prostředí je možno čerpat dotace na obnovu a výsadbu sídelní zeleně, výsadba alejí a podobná opatření.

Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně

Rozpočtová připravenost: není

Garant: místostarostka

Zodpovědnost: OŽPaKS,ORPaPP

Problém č. 9 – Vybudovat osvětlení, dláždění v parku u tenisových kurtů (57 hlasů v anketě, 9 na fóru)

Obsaženo v dokumentaci: akční plán 2016-2017

Navrhovaná opatření: Nechat zpracovat územní studii, jenž by komplexně řešila funkční využití území vedoucí od Hlučínského jezera až pod Hlučínský zámek. Studie by řešila funkční a prostorové návaznosti bývalého zámeckého parku, tenisových kurtů, dopravního hřiště, bývalého zahradnictví a ostatních nevyužívaných ploch zeleně. Do doby než bude zpracována a projednána studie a umožněna komplexní úprava území, opravit stávající trasy chodníků a vybavit park novými lavičkami, koši a osvětlením.

Možnost čerpat dotace na úpravu zeleně v parku. Nejsou určeny na budování cest s pevným povrchem ani na budování osvětlení.

Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně

Rozpočtová připravenost: není

Garant: místostarostka

Zodpovědnost: OIaSMM, ORPaPP

Problém č. 10 –Snížení bariér u veřejných budov, komunikací (zdravotně znevýhodnění občané, maminky s dětmi) (43 hlasů v anketě, 6 hlasů na fóru)

Obsaženo v dokumentaci: Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na období 2014-2017

Navrhovaná opatření: Průběžně se ve městě Hlučíně snižují bariéry u komunikací (chodníky). Všechny podněty členů Komunitního plánování Hlučínska jsou pravidelně předávány na odbor OIaSMM a postupně řešeny. U veřejných budov nových veřejných budov je podmínkou bezbariérový přístup. V případě rekonstrukcí veřejných budov je bezbariérovost ne vždy možná.

Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně

Rozpočtová připravenost: finanční prostředky jsou vyčleňovány jednotlivě dle připravovaných rekonstrukcí

Garant: starosta, místostarosta

Zodpovědnost: OSVaZ, OIaSMM, Komunitní plánování

Problémy pod čarou, které vyplynuly z veřejného projednání ale nebyly anketou ověřeny, nebo naopak vyplynuly pouze z ankety:

11. Obchvat Hlučína

* V současnosti zpracována studie silnice 1/56 Dolní Benešov-Ostrava součástí studie je obchvat města Hlučína. Objednavatelem studie je ŘSD.

12. Řešit semafory či kruhové objezdy u výjezdu na Ostravskou ulici (od Penny marketu, od Kulturního domu a u křižovatky Lídl)

* při výjezdu na Ostravskou ulici z ulice Rovniny je již vybudován odbočovací pruh vlevo (od Penny marketu)

* v roce 2017 plán vybudovat odbočovací pruh vlevo pří výjezdu z ulice Písečná na ulici Ostravská (od KD)

* od 1.8.2016 instalace semaforu místní komunikace Celní, Ostravská, Opavská (u ATH)

13. Parkování viz TOP problém č. 1 z roku 2015

Obsaženo v dokumentaci: Nařízení č. 8/2015, kterým se vymezuje oblast města Hlučína, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Navrhovaná opatření: Jednotný systém zpoplatnění (od 1.1.2016) vybraných parkovacích míst ve městě 360,- Kč/rok. Centrum města Hlučína 1 200,- Kč/rok

Vybudování nového velkokapacitního parkoviště na ul. J. Seiferta, oprava parkoviště ul. Boženy Němcové, rekonstrukce parkoviště ul. Zahradní a ul. Dr.E.Beneše, oprava parkovací plochy na ul. 28.října, obnova a rozšíření projektové dokumentace parkoviště ul. 1.máje, v letošním roce zpracován generel dle potřebnosti

Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně

Rozpočtová připravenost: Zpracovává se projektová dokumentace nového parkoviště na ulici J.Seiferta v místě bývalé kotelny s kapacitou 110 parkovacích míst. Předpokládané náklady na realizaci cca 10 000 000,- Kč

Garant: OSH + OIaSMM + OD

Zodpovědnost za město: starosta, místostarostka

14. Opravit či vybudovat chodníky – U Polikliniky, OKD-Hornická, Manesová, J.Seiferta

V roce 2016 byly nebo budou opraveny či vybudovány chodníky ulic:

* Gen. Svobody, Zahumenní, U Polikliniky, Bochenkova, Čapková, chodníky podél silnice 1/56 apod.

15. Průběžně opravovat komunikace

V roce 2016 se opravují nebo byly opraveny tyto komunikace:

* Bochenkova, U Bašty, Jasenky, Příkrá, 28. října, U Cihelny, Opavská, Na Spojce, Ed. Beneše apod.

16. Nedostatečná frekvence svozu komunálního odpadu

* V letním období se komunální odpad sváží každých 14 dní. V případě doložené nutnosti (jednorázové pleny) lze výjimkou poskytnou další popelnici.  

24.1.2017 22:11:09 | přečteno 1054x
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load