SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DARKOVIČKY SLAVÍ 100 LET

Zakladající členové z roku 1923 (1)

Letos je to 100 let, co byl založen sbor dobrovolných hasičů v Darkovičkách. Je jasné, že nejde napsat vše, co se za tak dlouhou dobu v našem sboru událo, nebo s jakými starostmi, útrapami, radostmi či úspěchy jsme se nejen my, ale především naši předkové, museli poprat. Připomeňme si alespoň v krátkosti, jak to vše v květnu 1923 začalo.

Po první světové válce měla většina domů a stodol slaměnou střechu, a proto byla povinnost v naší obci mít v každém domě kbelík, žebřík, hák a metlu obšitou v plátně. Toto nařízení ohledně vybavení bylo přísně kontrolováno. Tenkrát k nám dojížděl hasit požáry hasičský sbor z Kozmic, který měl s naší obcí uzavřenou dohodu. V Kozmicích již byl dobrovolný sbor hasičů založen a měl k dispozici ruční stříkačku. V roce 1921 vypukl v naší obci veliký požár. Tehdy popelem lehlo 12 stodol a 2 domy. Během této události byl hasičský sbor odvolán zpět do Kozmic, kde vypukl také požár a naše obec zůstala bez pomoci hasičů. Tohle byl jeden z hlavních podnětů k založení místního hasičského sboru. 

Největší zásluhu na vzniku sboru měli pánové František Řepišťák a Josef Smolka, kteří byli zvoleni starostou a místostarostou zakládajícího sboru. Na ustavující schůzi v květnu roku 1923 se do sboru přihlásilo 40 členů. Po této schůzi se dali členové výboru do práce. O zvelebení sboru se nejvíce zasloužil starosta Josef Smolka, který se přičiňoval v obci, ale právě také ve sboru, aby byl co nejvíce prospěšný vesnici. Dalšími důležitými členy sboru byl pan Albert Laňka, Vilém Fichna a František Klein, který byl zároveň vrchním správcem Rothschildových velkostatků. Ten se také přičinil o přidělení ruční stříkačky z majetku místního velkostatku pro náš sbor. Pan František Klein nechal před tím tuto stříkačku na vlastní náklady opravit. Ta byla uskladněna v obecním domě, kde se následně zřídila naše první hasičská zbrojnice. 

V roce 1937 měl sbor již 78 členů. Na své technické vybavení dostával od obce finance, za které byla zakoupena první motorová stříkačka v našem sboru, se kterou naši předchůdci bojovali proti požárům v dalších letech. 

Po válce, v roce 1945, byli členové sboru povoláni do zbrojnice, kde si převzali veškeré vybavení, které bylo nalezeno v pořádku. Velkou zásluhu na tom měl velitel pan František Fajkus, který během přecházející fronty včas skoro celý inventář schoval a celou dobu opatroval. Koncem roku 1948 se podařilo zakoupit náš první nákladní motorový vůz. A to už mohli naši hasiči vyjíždět na pomoc nejen k nám, ale i do sousedních vesnic. 

V roce 1960 došlo k obrovskému požáru v obytné budově státního statku v Darkovičkách. Při požáru byly zachráněny dva lidské životy. V podkrovní světnici bydlela stará paní, která když zjistila, že vedle na půdě všechno hoří, nebyla již schopna sama přes plameny projít. Toho si všimli dva naši členové Alois Bach a Jan Chvěja, kteří pro ni vlezli přes okno a paní snesli dolů po žebříku. Mezi tím také v druhé podkrovní světnici šlo o život. Spalo tam čtyřleté dítě. Matka dítěte zrovna pracovala vedle v kravíně.

Tady zase neváhal další náš člen sboru pan Herbert Chřibek, který si namočil měch do vody, přehodil si jej přes hlavu a takhle vběhl do světnice. Popadl dítě a vynesl ho z hořící místnosti. Velké poděkování patřilo i místním občanům, kteří pomáhali s hašením požáru pomocí kbelíků jako kdysi. Tehdy sbor nedostával žádné finanční prostředky k udržení hasičské techniky. Měl sice od roku 1957 přiděleno starší hasičské vozidlo z Hlučína, jenže bez financí nebylo již schopné provozu. Také druhé požární čerpadlo bylo mimo provoz. Po tomto požáru bylo všem jasné, že se musí podat žádost na Národní Výbor v Hlučíně o finanční prostředky k opravám a veškerou hasičskou techniku zprovoznit. Což se podařilo.

V průběhu dalších let se náš sbor nestaral jen o požární bezpečnost a prevenci v naší obci, ale také založil divadelní skupinu. Ta nazkoušela několik představení, se kterými jezdila vystupovat nejen do okolních vesnic.

Po roce 1990 se obnovily oslavy Svatého Floriána – patrona hasičů. Nejen u této příležitosti se setkávají hasiči z celého okolí, kdy každý sbor má svůj prapor. Náš historický prapor se ztratil během války, a proto jsme se těchto oslav účastnili bez praporu. V roce 2001 na členské valné hromadě byl schválen návrh na zhotovení nového praporu. Mezi občany Darkoviček byla uspořádána sbírka a přispěl i Městský úřad Hlučín. Už 29. září téhož roku se konalo slavnostní svěcení nového praporu v místní kapli.

V roce 2002, po dohodě našeho sboru s městským úřadem, bylo rozhodnuto o výstavbě nové hasičské zbrojnice, protože naše původní zbrojnice byla v havarijním stavu. V období mezi zrušením a výstavbou nové hasičské zbrojnice jsme byli dočasně umístění v bývalé kotelně místní mateřské školky. Tam šlo ale zaparkovat pouze naše tehdejší menší vozidlo s označením AVIE A30 DA12.

V červnu roku 2002 nám městský úřad zakoupil naše první cisternové požární vozidlo s názvem CAS 25 Škoda 706 RTHP. Tohle vozidlo jsme si moc přáli, protože jsme již při požáru nebyli závislí na hydrantu či jiným přírodním zdrojem vody. Ale vodu jsme si vozili již s sebou a mohli jsme zasáhnout mnohem rychleji a účinněji. Toto vozidlo pomáhalo nejen v naší, ale i v sousedních obcích.

V listopadu roku 2002 se začalo s výstavbou nové hasičské zbrojnice. Za tři roky, a to 5. října 2005, byla slavnostně předána městským úřadem nová hasičská zbrojnice našemu sboru. V ní jsme měli konečně příjemné zázemí, jako je například garáž pro dvě hasičská vozidla, menší sál jako klubovnu, nebo také věž pro sušení hadic.

V listopadu 2006 nám Městský úřad Hlučín zakoupil starší dodávkové vozidlo značky DA12 - FIAT DUCATTO, které nahradilo dosluhující AVII. V tomhle období zasahuje naše jednotka již několikrát ročně nejen u požárů, v naší ale i vedlejších obcích, u různých technických událostí jako jsou například záplavy, polomy stromů nebo jen likvidace obtížného hmyzu. Z tohoto důvodu bylo nutné obnovit i náš vozový park.

Koncem roku 2016 nám Městský úřad Hlučín pořídil modernější repasované vozidlo CAS 32 -TATRA 815, které po 14 letech služby nahradilo naši již pětatřicetiletou nevyhovující cisternu TRAMBUS.

Dalším velkým úkolem bylo vyřešit problém s dovybavením našeho vozového parku o nám tolik potřebný dodávkový automobil, kterým by jsme byli schopni dopravit nejen požadovaný počet hasičů, ale také potřebné vybavení na místo události. V roce 2019 nám poskytlo město Hlučín finanční prostředky pro pořízení tolik potřebného vozu. Po několika schůzkách, upřesnění požadavku a vytvoření přesné zadávací dokumentace, bylo vybráno vozidlo na podvozku Renault Master s hasičskou nástavbou podle naší specifikace. Po dořešení uchycení různých agregátů, výstroje a výzbroje a celkovém doladění vozu a nástavby, nám bylo v listopadu vozidlo předáno k užívání. Je to poprvé v historii našeho sboru, co se podařilo zakoupit zcela nový zásahový automobil do naší obce.

V dnešní době se náš sbor podílí na organizaci různých kulturních, preventivních nebo společenských akcí v obci, jako jsou například dožínky, vánoční a velikonoční dílničky pro děti a jejich rodiče, plesy, dětské dny, dny otevřených dveří v hasičské zbrojnici nebo třeba rozsvícení vánočního stromu v Darkovičkách.

Naše jednotka v dnešní době řeší několik desítek událostí ročně. Většina z nich byla náročná nejen pro naši jednotku. Mnoho těchto zásahů, trvalo několik hodin a někdy i dnů. Z novější historie větších zásahů stojí za připomenutí například tyto: 3. 1. 2006 požár autoservisu Renault v Hlučíně; 18. - 19. 4. 2011 požár skládky SOMA Markvartovice; 11. 12. 2011 požár průmyslové kotelny Hlučín; 11. 1. 2014 požár bývalého hotelu v Šilheřovicích; 18. 3. 2015 požár pily v Hlučíně; 29. 8.- 2. 9. 2016 technická pomoc - povodeň Darkovičky; 23. 8. 2018 požár lesa Janov u Krnova; 27. 6. 2020 technická pomoc – povodně Dobroslavice; 15. - 17. 10. 2020 technická pomoc – povodně Hlučínské jezero; 12. - 14. 5. 2021 technická pomoc – povodně Šilheřovice, Hať, Darkovice; 5. - 6. 7. 2021 požár Autovrakoviště Ostrava.

Chci poděkovat všem členům našeho sboru za vykonanou práci, okolním sborům za dobrou spolupráci, Městskému úřadu Hlučín za podporu a výbornou spolupráci na úseku požární ochrany a v neposlední řadě našim občanům za přízeň. A i když si všichni přejeme, aby naše technika vyjížděla co nejméně a naše vybavení bylo použito jen při ukázkách či cvičeních, tak věřte tomu, že kdyby nás bylo někde zapotřebí, budeme připraveni pomáhat.

Pavel Kuchař, velitel SDH a JSDH Darkovičky

Družstvo mužů v roce 1999  Okrskové kolo v požárním sportu (1) Rok  2002  Mužstvo s CAS 25 Škoda 706 RTHP (1) Jednotka SDH 2023 (1)Členové jednoty hasičské v roce 1952 (1) Dožinky Darkovičky   18 8 2012 Technika JSDH Herci z divadelního představeni z roku 1958Výjezdová jednotka SDH v roce 2018 

100 LET ZALOŽENÍ HS DARKOVIČKY

Vytvořeno 15.5.2023 | přečteno 248x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load