PŘIPRAVUJEME KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DARKOVIČKY A V ČÁSTI KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ HLUČÍN

Pozemkovými úpravami bude řešeno území mimo zastavěnou část obce (viz  fialově ohraničené lokality)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Opava zahájil v květnu roku 2021 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Darkovičky a v části katastrálního území Hlučín. Tyto pozemkové úpravy byly zahájeny na základě žádosti Města Hlučína, za účelem realizace protipovodňových a protierozních opatření.

Pozemkovými úpravami bude řešeno území mimo zastavěnou část obce (viz. obr. č. 1 - fialově ohraničené lokality). Chceme Vás informovat, že se v 1. polovině tohoto roku uskuteční úvodní jednání komplexních pozemkových úprav, na které budou Státním pozemkovým úřadem písemně pozváni dotčení vlastníci pozemků z Darkoviček a části Hlučína. Na tomto úvodním jednání bude detailně vysvětlen účel, význam a celý proces pozemkových úprav.


Geodetické činnosti spojené s pozemkovými úpravami

Upozorňujeme vlastníky, že během provádění pozemkových úprav jsou pověřené osoby oprávněny vstupovat a vjíždět na pozemky vlastníků. Pověření uděluje Státní pozemkový úřad. V terénu se mohou pohybovat nejčastěji zaměstnanci zhotovitele pozemkových úprav, firmy Ageris s.r.o., Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno nebo zaměstnanci Státního pozemkového úřadu, popř. katastrálního úřadu. Po úvodním jednání proběhne zjišťování hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav, na které budou dotčení vlastníci písemně pozváni Státním pozemkovým úřadem. Jedná se o šetření v terénu na pozemcích kolem zastavěné části Darkoviček směrem do polí. Dotčení vlastníci obdrží v předstihu písemnou pozvánku a snímek s místem srazu účastníků. Na úvodním jednání sdělíme doplňující informace k tomuto zjišťování hranic. 

Co to jsou pozemkové úpravy

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují nebo se dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Komplexní pozemkové úpravy jsou nástrojem pro územní rozvoj venkova.

Hlavní cíle pozemkových úprav

Ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit jejich přístupnost a využití, obnovit osobní vztah lidí k zemědělské půdě a krajině a zlepšit kvalitu života na venkově, zpřístupnit pozemky jejich vlastníkům a celkově zvýšit prostupnost krajiny, zlepšit konkurenceschopnost zemědělství, zlepšit životní prostředí (zvýšit biologickou rozmanitost a ekologickou stabilitu krajiny), zajistit ochranu půdy, snížit nepříznivé účinky povodní a sucha, zadržet vodu v krajině, obnovit katastrální operát (výsledkem je nová, zpřesněná mapa).

Co to znamená pro vlastníka pozemků

Úprava tvaru pozemků a možnost jejich scelení nebo dělení, možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví, zpřístupnění pozemků, bezplatné vytyčení nových pozemků v terénu.

Co to znamená pro obec (město)

Vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům, možnost převedení pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce, realizace prvků společných zařízení (z prostředků státu nebo EU), snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace polních cest mimo zastavěnou část obce, vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany území před záplavami pomocí realizace navržených opatření.

Co to jsou společná zařízení

V rámci pozemkových úprav jsou navrhovány polní cesty, vodohospodářská opatření (např. suché poldry), protierozní opatření jako např. meze, průlehy, příkopy, zatravnění, vodní tůně, dále interakční prvky, což jsou mimo jiné plošné výsadby, stromořadí kolem cest nebo biokoridory atd.).

Fáze pozemkových úprav

I. Přípravné práce – geodetické činnosti (např. zaměření polohopisu, zjišťování hranic obvodu území), terénní průzkum současného stavu v území a soupis vstupních nároků vlastníků pozemků.

II. Návrhové práce – navržení plánu tzv. společných zařízení a poté navržení nového uspořádání pozemků vlastníkům.

III. Tvorba mapového díla a zápis nového stavu navržených pozemků do katastru nemovitostí.

Komplexní pozemkové úpravy jsou současně správním řízením, jedná se tedy o složitý proces, trvající v průměru 4-5 let. Jejich provádění se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Náklady na ně jsou hrazeny z prostředků státu, resp. Státního pozemkového úřadu. S vlastníky je v průběhu pozemkových úprav komunikováno, jsou písemně zváni na jednání se Státním pozemkovým úřadem, popř. přímo se zhotovitelem pozemkových úprav. V případě dotazů je možné se obracet na zástupce Státního pozemkového úřadu, pobočku Opava, paní Martinu Werichovou na telefonním čísle 725 901 106, která je pověřena vedením řízení těchto pozemkových úprav.

foto realizace tůně Podlesí n Odrou 2022foto realizace Budišov n B protierozní opatření

Martina Werichová, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Opava

Vytvořeno 13.3.2023 | přečteno 341x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load