AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

DJI 0029

Rekapitulaci stavebních prací začneme u stavebních objektů, které byly dokončeny. Jedná se o koryto bezpečnostního přelivu – výškový stupeň, výpustný objekt, úpravu potoka Vařešinky. V prostoru kolem potoka Vařešinky byla provedena výsadba nových stromů, finální úpravy terénu a setí trávy. V současné době pokračují práce u nového přemostění za
bezpečnostním přelivem, kde je dokončeno dosypání břehů a probíhá pokládka kamenné dlažby do betonu. Zároveň jsou prováděny úpravy okolního terénu a montáže zábradlí. Asi nejvíce „viditelné“ práce byly provedeny na komunikacích. Jsou dokončeny finální asfaltové povrchy u komunikace Jilešovice – Kozmice, polní cesta, parkoviště před sportovně-rekreačním areálem u Hlučínského jezera, překopy v areálu, cesta kolem autocampu, či sjezd u cyklostezky. Nadále prosím o ohleduplnost a obezřetnost při pohybu v okolí staveniště, protože i když se blížíme k dokončení, stále se zde nachází těžká technika a hrozí nebezpečí úrazu.
Postup prací je i nadále zaznamenáván pomocí dronu a záběry z něj jsou zveřejňovány na www.hlucin.cz. 
Petr Vojtíšek, Gardenline s.r.o.

Úprava potoka Vařešinky.JPGÚprava potoka Vařešinky 2.JPGKomunikace Jilešovice - Kozmice.JPGPolní cesta.JPGBezpečnostní přeliv – přemostění (1).JPGParkoviště před areálem HJ.JPGCesta kolem autocampu.JPG

------

1. 5. 2023

Rekapitulaci realizovaných prací v měsíci březnu začneme v části kolem výpustného objektu, kde bylo provedeno dokončení stavebních prací a jsou prováděny finální úpravy terénu a výsadby zeleně. Před soutokem potoka Vařešinky a koryta bezpečnostního přelivu byla dokončena stavba objektu výškového stupně a probíhá úprava okolního terénu. V již dokončené cyklostezce na levobřežní hrázi byl proveden sjezd na bermu řeky Opavy a je připraven podklad pro asfaltový povrch v části napojení cyklostezky na stávající komunikaci. U bezpečnostního přelivu probíhá realizace nového přemostění, v současné době jsou dokončeny všechny nosné železobetonové části včetně napojení na stávající koryto bezpečnostního přelivu. Bude následovat dosypání břehů a pokládka nedokončené kamenné dlažby břehů. Další práce pokračují na úpravě u potoku Vařešinka, kde byly dokončeny dva nové propustky a pokračují úpravy samotného koryta a okolního terénu. Zároveň byl dokončen odtok na zatrubněné části a opevnění břehů. V kozmické části pokračují práce na rekonstrukci mostu přes řeku Opavu a úpravy komunikace Jilešovice - Kozmice, konkrétně montáže obrubníků, odvodňovacích žlabů, kamenné dlažby a úpravy terénu. Závěrem bych Vás chtěl požádat o dodržování dopravního značení, zvláště s ohledem na zahájení prací na obnově asfaltových komunikací. Zejména se jedná o plochu parkoviště před vstupem do sportovně - rekreačního areálu, dále pak napojení levobřežní hráze na ulici Celní a komunikace Jahodová a Panelová.

Koryto bezpečnostního přelivu – výškový stupeň (1) Levobřežní hráz – sjezd a napojení cyklostezky na stávající komunikaci Mezideponie u výpustného objektu – výsadby zeleně Úprava potoka Vařešinky – zkapacitnění zatrubněné části – odtokMost přes řeku Opavu – montáž obrubníků a kamenné dlažby

------

1. 4. 2023


Rekapitulaci stavebních prací v měsíci únoru začneme opět na stavebním objektu bezpečnostního přelivu – přemostění, kde probíhá realizace nosných železobetonových konstrukcí opěr. Na druhé straně „Černé pláže“ bylo dokončeno zbývající opevnění břehů jezera kolem výpustného objektu a v samotném výpustném objektu probíhá montáž technologie. Dále pokračují práce na úpravě potoka Vařešinky, a to jak části za Dětským rančem, tak i v okolí vstupu do areálu. Zatímco za rančem probíhají převážně zemní práce na úpravě koryta potoku, před areálem jsou dokončovány práce na opevnění břehu Vařešinky. Dále se pokračuje na stavebních objektech v Kozmicích, kde jsou opětovně zahájeny úpravy komunikace Jilešovice – Kozmice: gabionové stěny a sanační vrstvy na komunikaci, včetně zemních prací v předpolí na rekonstrukci mostu přes řeku Opavu. Poslední pozicí, kde probíhají práce, je koryto bezpečnostního přelivu – výškový stupeň, kde byly vlivem výrazných dešťových srážek práce přerušeny. Předpokládané opětovné zahájení bude v polovině měsíce března. Zároveň mimo výše uvedené stavební objekty probíhají práce na krajinné a sadové úpravě, kdy probíhají hlavně výsadby v okolí výpustného objektu. Závěrem bych Vás opět rád požádal o respektování dopravního značení, zvláště nyní při zhoršených povětrnostních podmínkách, což má bohužel vliv i na údržbu komunikací v okolí stavby.

Bezpečnostní přeliv  přemostěníVýpustný objekt – technologieÚprava potoka Vařešinky – opevnění břehů

------

1. 3. 2023


Ač se most mezi Kozmicemi a Jilešovicemi zdá téměř dokončen a někteří z Vás ho začínají využívat, není tomu tak, a proto Vás chci požádat o dodržování přechodného dopravního značení. Jak jistě víte, za mostem v Kozmicích již několikrát prováděla kontrolu i policie. Práce na mostním objektu jsou v současné době přerušeny z důvodu úpravy projektové dokumentace navazujícího stavebního objektu, jehož součástí jsou i tzv. předpolí mostu. Tato úprava se dělá za účelem zajištění širšího dopravního pásu na kozmické straně mostu a tím zajištění plynulejší dopravy po otevření. Očekávané zahájení prací na tomto objektu bylo v polovině února. S dokončením obou stavebních objektů je počítáno k 30. června 2023. Od začátku roku nám přálo počasí a tak zdárně pokračujeme v realizaci stavebních prací jak na nedokončených, tak i posledních nových stavebních objektech. Naši rekapitulaci začneme na nově zahájeném stavební objektu bezpečnostního přelivu – přemostění, kde bylo provedeno bourání původní konstrukce a po provedení výkopových prací byly zahájeny práce na železobetonových konstrukcích. Dále pokračují práce na úpravě a zkapacitnění stávajícího koryta potoka Vařešinky. Souběžně pokračují práce i na realizaci dvou nových propustků v horním úseku potoka. Nově byly zahájeny práce také na stavebním objektu polní cesty, který se nachází v kozmické části a kopíruje trasu nové cyklostezky vedoucí po čelní hrázi. Tento objekt dotváří celkovou koncepci dopravní obsluhy lokality „Osikovec“ v celkové délce 435 m. V kozmické části pokračují dokončovací práce na rekonstrukci mostu přes řeku Opavu a na něj přímo navazující úprava komunikace Jilešovice - Kozmice. V následujících týdnech budou zahájeny práce i na dokončení zbývajících stavebních objektech. Závěrem bych Vás opět všechny rád požádal o dodržování přechodného dopravního značení, kdy zejména v kozmické části stavby, ale také na Celní ulici, dochází k nebezpečným situacím zejména z důvodu neukázněných řidičů.

Úprava potoka Vařešinky – úprava a zkapacitnění korytaPolní cesta – obsluha lokality „Osikovec“Bezpečnostní přeliv – přemostění – příprava základové konstrukceMost přes řeku OpavuMost přes řeku Opavu  úprava komunikace Jilešovice  Kozmice

------

1. 2. 2023

Vzhledem ke sněhovému přídělu, který nás překvapil na konci loňského roku, došlo k přerušení stavebních prací na většině objektů již v polovině prosince a jejich opětovné zahájení probíhalo v minulých dnech. Opět se pokračuje na úpravě koryta potoku Vařešinky v úseku říčního km 1,51 až 1,93. Zde jsou realizovány kamenné paty břehů pro zajištění stability a dále byly zahájeny práce na realizaci podkladních konstrukcí na prvním propustku v km 1,93. Celkově jsou realizovány 2 propustky o délce 23,5 m. Na soutoku koryta bezpečnostního přelivu a potoka Vařešinky jsou zahájeny zemní práce pro druhou úroveň výškového stupně, jehož hlavní funkcí je stabilizace tvaru koryta a snížení vzdouvání vody do koryta bezpečnostního přelivu. Další práce probíhají také na rekonstrukci mostu přes řeku Opavu v Jilešovicích, kde v závěru loňského roku proběhla zatěžovací zkouška mostu. A v současnosti pokračují práce na předpolí mostu a technickém vybavení mostu. U bezpečnostního přelivu byly zahájeny zemní práce na dokončení nového přemostění přes koryto bezpečnostního přelivu. Ve vhodných klimatických podmínkách budou také zahájeny práce na rozpracovaných stavebních objektech, které byly řešeny jako změny, ať už se jedná o opevnění břehu u výtokového čela zatrubněné Vařešinky, či vybudování nové komunikace Polní, jež zajistí dopravní obslužnost z Kozmic směrem k rekreačnímu areálu. Po dokončení stavebních prací budou dokončeny i práce na výsadbě dřevin a křovin. V současnosti jsou dokončeny veškeré výsadby stromů a keřů v areálu a v Kozmické zátoce. Zbývající výsadby budou ještě provedeny v prostoru kolem koryta Vařešinky.

Areál Hlučínského jezera – výsadba keřůÚprava koryta Vařešinky – vybourání stávajícího propustkuPřemostění u bezpečnostního přelivuMost přes Opavu z Kozmic do Jilešovic

------

1. 1. 2023

Rekapitulaci prováděných prací v měsíci listopadu začneme výsadbou nových stromů a keřů, které jsou prováděny v již dokončených částech stavby. Výsadby jsou z větší části dokončené uvnitř sportovně rekreačního areálu a kolem koryta bezpečnostního přelivu, pokračuje se v kozmické části a na plochách po mezideponiích. Před soutokem koryta bezpečnostního přelivu a potoka Vařešinky je prováděn výškový stupeň, jehož hlavní funkcí je stabilizace tvaru koryta a snížení vzdouvání vody do koryta bezpečnostního přelivu. Dále pokračují práce i na úpravě koryta potoku Vařešinky v úseku říčního kilometru 1,51 až 1,80. Zde jsou prováděny paty břehů, které jsou opatřeny patkou z lomového kamene pro zajištění stability břehů a pro vytyčení koridoru přirozeného vývoje kynety. Další práce probíhají také na rekonstrukci mostu přes řeku Opavu v Jilešovicích, kde po dokončení mostovky a provedení asfaltových vrstev pokračují práce na předpolích a mostním vybavení – zábradlí, schodiště apod. 

Úprava koryta potoku VařešinkyKoryto bezpečnostního přelivu – výškový stupeň (1)Areál Hlučínského jezera  výsadba stromůDalší práce pokračují na předpolích a mostním vybavení  zábradlí, schodiště apod

1. 1. 2023

-------

V měsíci říjnu pokračovaly práce na úpravě koryta Vařešinky, kde jsou prováděny úpravy a zkapacitnění stávajícího koryta potoka, aby při zvýšených průtocích nedocházelo k rozlití vody z koryta. Součástí úpravy koryta je také výměna dvou stávajících propustků. U mostu přes Opavu z Kozmic do Jilešovic pokračují práce na výstavbě nového mostního objektu. V prostoru čelní hráze a prostorů vyčleněných pro skladování výkopové zeminy byly prováděny finální úpravy terénu, sběr kamenů, rozprostření ornice a osetí travním semenem. Na pravobřežní hrázi pokračovaly práce spojené s kosením a odvozem posečené trávy, jež jsou součástí stavebního objektu pro podporu evropsky významného druhu modráska bahenního. Také bylo zahájeno snižování hladiny jezera. Po snížení hladiny budou pokračovat práce na dokončení výpustného objektu, bezpečnostního přelivu a koryta bezpečnostního přelivu, včetně výškového stupně. Nově došlo k posunu termínu ukončení realizace stavby na 30. června 2023.

Čelní hráz a prostor mezideponie – úprava terénů a setí trávyÚprava potoka Vařešinky – zkapacitnění koryta potoka 2Pravobřežní hráz řeky Opavy – kosení trávy

1. 12. 2022

-----

Rekapitulaci uplynulého měsíce začneme opět u rekonstrukce mostu přes Opavu z Kozmic do Jilešovic, kde pokračují stavební práce na samotné mostní konstrukci, ale zároveň už byly zahájeny práce na úpravě stávající komunikace, která bude z důvodu zvýšení nivelety nového mostu upravena tak, aby napojení bylo plynulé a splňovalo normové parametry. Dalším mostním objektem, na němž se pracuje, je úprava stávajícího mostního objektu nad korytem bezpečnostního přelivu pro plánované převedení cyklotrasy podél komunikace II/469 z Hlučína do Děhylova, kde pokračují práce na železobetonových monolitických konstrukcích. Dále pokračují práce v korytě bezpečnostního přelivu. V současné době je realizován výškový stupeň u soutoku „Přelivu s potokem Vařešinka“, který bude sloužit ke stabilizaci tvaru koryta a ke snížení vzdouvání vody. V prostoru pravobřežní hráze řeky Opavy bylo na začátku října zahájeno pravidelné kosení trávy v úseku od Děhylova až po nový most v Jilešovicích. Aktuálně jsou zahájeny přípravné práce na úpravě koryta Vařešinky v horním úseku kolem rekreačního areálu Hlučínského jezera, kde jsou prováděny terénní úpravy spojené s převedením vody během výstavby dvou propustků. Prosíme občany, aby respektovali zákazy vstupu a dopravní značení. 


-----

1. 11. 2022

Úprava stávajícího mostního objektuPravobřežní hráz řeky Opavy – kosení trávyÚprava potoka Vařešinky – zatrubněné převedení vodyKoryto bezpečnostního přelivu – výškový stupeň

Práce přes letní měsíce pokračovaly zejména na rekonstrukci mostu přes Opavu z Kozmic do Jilešovic, kde byly dokončeny opěry, na které byla osazena konstrukce ocelového obloukového mostu jehož rozpětí je 41,4 metrů. Samotná konstrukce ocelového mostu, jejíž rozpětí je 41,1 metrů, byla konstrukčně provedena na břehu řeky z „kozmické“ strany a osazení na základové opěry bylo provedeno jeřábem. Po dokončení nosné ocelové konstrukce budou zahájeny vlastní práce na betonové mostovce a navazujících konstrukcích. Dále byly zahájeny práce ve spodním úseku koryta bezpečnostního přelivu. Tady probíhá odtěžování nánosů sedimentů a úprava koryta těžkou technikou. Vytěžené sedimenty jsou poté nakládány a odváženy na skládku. Na pravobřežní hrázi byly provedeny finální práce na hrázové propusti a horské vpusti u odvodňovacího příkopu v chatové oblasti „Rybárna“. V prostoru evropsky významné lokality proběhla chemická a mechanická likvidace křídlatky, netykavky žláznaté a zlatobýlu kanadského. V dalším období budou zahájeny práce na stavebních objektech, které budou dokončeny po upouštění hladiny jezera. Jedná se o výpustný objekt, bezpečnostní přeliv a úpravu potoku Vařešinky. 

-----

1. 10. 2022

Koryto bezpečnostního přelivu – úprava korytaMost přes řeku OpavuHorská vpusť – odvodňovací příkop v chatové oblasti „Rybárna“

Přehled prací začneme u nového mostu z Kozmic do Jilešovic přes řeku Opavu. Zde byly vybudovány základové betonové opěry, kolem kterých byla provedena úprava břehů lomovým kamenem. Samotná ocelová konstrukce mostu byla připravována samostatně v těsné blízkosti a po dokončení byla jeřábem umístěna na připravené opěry. Na opačné straně jezera je prováděna úprava stávajícího mostního objektu nad korytem bezpečnostního přelivu, jejímž záměrem je rozšíření stávající mostní konstrukce pro převedení plánované cyklostezky podél komunikace II/469 z Hlučína směrem do Děhylova. Na objektech v prostoru břehů jezera, což je bezpečnostní přeliv a výpustný objekt, budou dokončeny práce po letních měsících, kdy bude opět snížena hladina na výšku potřebnou k dokončení prací. Tyto části břehů jezera jsou uzavřeny a proto apelujeme na návštěvníky jezera, aby dodržovali zákaz vstupu do označených a zajištěných částí staveniště. Během následujícího měsíce budou opět zahájeny práce v prostoru koryta bezpečnostního přelivu, který bude oddělen betonovým výškovým stupněm od potoka Vařešinka, v jehož spodním úseku ústícím do řeky Opavy bude provedeno zkapacitnění stávajícího koryta odstraněním nánosů sedimentů.


------

1. 9. 2022

Úprava stávajícího mostního objektuVýpustný objektInstalace nového mostu přes řeku Opavu


V měsíci květnu byly dokončeny finální úpravy včetně uvedení využívaných ploch v prostoru sportovně rekreačního areálu do původního stavu. Ze strany zhotovitele  zde nyní probíhá kropení nově zatravněných ploch pro lepší zakořenění travního porostu. Na pravobřežní hrázi řeky Opavy byly dokončeny finální úpravy povrchu hráze, které byly osety travním semenem, včetně provedení výsadby krvavce totenu. Současně bylo prováděno kosení trávy v  Evropsky významné lokalitě, která se nachází mezi splavem a osadou Rybárna. V současné době probíhají na pravobřežní hrázi ještě práce spojené s dokončením hrázové propustě v okolí osady Rybárna. Na mostě přes Opavu z Kozmic do Jilešovic byly dokončeny piloty a zahájeny práce na realizaci základových konstrukcí opěr. Na předmontážní ploše byla zahájena i předmontáž samotné ocelové konstrukce mostu. Mimo výše uvedené objekty v současnosti probíhají práce na úpravě stávajícího mostního objektu ev.č. 469-006, kde probíhá realizace základových konstrukcí a opěr. Zbývající práce (výpustný objekt, koryto bezpečnostního přelivu, úprava potoka Vařešinka) jsou přesunuty na druhou polovinu letošního roku. Vzhledem k tomu, že se blíží letní sezona, dovolím si Vás opět požádat o respektování dopravního značení v okolí jednotlivých pracovišť. 

-----

1. 7. 2022

Nově zatravněné plochyPravobřežní hráz  finální úprava povrchu hrázeMost přes Opavu z Kozmic do Jilešovic  piloty základových opěrHrázová propust na pravobřežní hrázi  česlová stěna

Rekapitulaci prací měsíce dubna začneme v kozmické části, kde probíhaly dokončovací terénní práce a osetí ploch v okolí lávky pro pěší přes Opavu, tak i na čelní, levobřežní a pravobřežní hrázi. Během celého měsíce dubna probíhalo napouštění Hlučínského jezera přes nově vybudované objekty (odběrný objekt, napouštěcí potrubí, funkční objekt). Napouštění proběhlo bez problémů a v současné době je již přítok zastaven a výška hladiny je na kótě 216,48 m.n.m. V prostoru původního mostu z Kozmic do Jilešovic byly provedeny přípravné práce pro nájezd těžké vrtací techniky a bylo zahájeno vrtání pilot. V prostoru sportovně rekreačního areálu jsou dokončeny veškeré stavební práce na opevnění břehů, rozvodech NN a probíhají dokončovací a zahradnické práce spočívající hlavně v obnovení původních travnatých ploch kolem břehů a pláží. Současně dokončujeme stavební práce na objektech pravobřežní hráze řeky Opavy, kde jsou realizovány finální vrstvy na koruně hráze (kamenivo) a dokončovány práce na vzdušné i návodní straně. V hlučínské části jezera je dokončována před areálem zatrubněná část Vařešinky.

-----

1. 6. 2022

Most pro pěší přes řeku OpavuSportovně rekreační areál  kamenná a oblázková plážVýsadba travnatých plochMost z Kozmic do Jilešovic  vrtání pilot

V měsíci březnu pokračovaly práce ve všech částech stavby. Rekapitulaci začneme v prostoru sportovně rekreačního areálu, kde už probíhá dokončení opevnění břehů, tj. oblázkových pláží, kamenných dlažeb, sjezdů a schodů včetně finálních úprav terénu. Dále jsou dokončovány navazující objekty elektro, plynové přeložky a propojení „velkého oka“ s jezerem kolem dokončených stavebních objektů. Před areálem se dokončuje zatrubněná část potoka Vařešinky. 

Otevřené koryto potoka je dotčeno velkým výskytem obojživelníků a proto vlastní stavební práce budou zahájeny až v srpnu. Dále byly zahájeny práce na mostním objektu na ulici Celní, kde bude postupně vybudováno rozšíření mostovky pro budoucí cyklostezku. Další částí stavby, kde probíhají finální úpravy povrchů je „pravobřežní hráz“ řeky Opavy, která se nachází v katastru Děhylov. O několik set metrů dál, proti proudu řeky, za Osadou Rybárna se realizuje propustek mezi řekou a vodní plochou původního koryta Opavy a taktéž pokračují práce na úpravách a zpevnění zbylé části pravobřežní hráze v celkové délce 3,5 km. V Kozmické části byla dokončena demolice starého mostu do Jilešovic a začínají práce související s novou konstrukcí mostu. S dokončením opevnění břehů bylo zahájeno napouštění jezera přes již dokončené objekty odběrného objektu, napouštěcího potrubí a funkčního objektu. 
-----

1. 5. 2022

Funkční objekt  napouštění Hlučínského jezeraPravobřežní hráz  katastr DěhylovSportovně rekreační areál  opevnění břehů

V měsíci únoru byla v „kozmické“ části uzavřena cesta z Kozmic do Jilešovic z důvodu zahájení rekonstrukce mostu přes řeku Opavu. Pro automobily je objízdná trasa vedena přes Děhylov a Dolní Benešov. Pro pěší byla zprovozněna obchůzná trasa vedoucí od Mlýnu Kolečko po příjezdové cestě k lávce přes Juliánku a dále po čelní hrázi k lávce přes řeku Opavu kolem Penzionu Kamenec do Jilešovic. Žádám Vás o respektování značek na této obchůzné trase. Jak již je výše uvedeno byla zahájena realizace SO 214 rekonstrukce mostu přes řeku Opavu, jež obsahuje kompletní demontáže původního mostního objektu a výstavbu nového mostu. V současné době jsou provedeny téměř kompletní bourací práce. Další práce pokračují v areálu Hlučínského jezera, kde bylo dokončeno propojení hráze mezi jezerem a tzv. Velkým okem u autocampu. Velké množství pracovníků realizuje nové opevnění břehů v areálu Hlučínského jezera i na “černé pláži”. Jedná se především o kamennou dlažbu, zához lomovým kamenem i oblázkové pláže. Součástí opevnění břehů jsou samozřejmě i nové vstupy, sjezdy a schody. Souběžně pokračují práce i na pravobřežní hrázi kolem řeky Opavy, úpravy potoka Vařešinky – zatrubněné části a na výpustném objektu jsou prováděny injektáže a sanace stávajících betonových konstrukcí.

Kozmická část  obchůzná trasaOpevnění břehů  pokládka kamenné dlažby kolem bezpečnostního přelivuMost z Kozmic do Jilešovic  demontáž stávající konstrukce

-----

1. 4. 2022

V měsíci lednu pokračoval největší objem prací v zadní části sportovního areálu – autocampu, kde jsme zahájili realizaci propojení jezera a tzv. velkého oka. Vzniklá zátoka bude mít břehy opevněné lomovým kamenem a oblázkovým štěrkem. Nově byly zahájeny práce na stavebním objektu koryta bezpečnostního přelivu, kde bylo provedeno vykácení a vyčištění prostoru. Dále bude probíhat i částečná úprava a zkapacitnění původního koryta. Před soutokem s Vařešinkou bude proveden výškový stupeň, který bude sloužit ke stabilizaci tvaru koryta a zároveň ke snížení vzdouvaní vody do koryta bezpečnostního přelivu. Na pravobřežní hrázi řeky Opavy dále pokračují úpravy hrází jak v katastru Děhylova, tak v katastru Dobroslavic. V Jilešovicích probíhá dokončování přístupové rampy pro pěší, která bude z důvodu demolice původního mostu přes řeku Opavu z Jilešovic do Kozmic otevřena jako obchůzná trasa pro veřejnost. Původní starý most u Mlýna Kolečko bude zbourán a bude zahájena realizace nového mostního objektu. Dále pokračují práce, v návaznosti na klimatické podmínky, na zatrubněné Vařešince před vstupem do sportovně - rekreačního areálu a také v předcházejícím objektu, který slouží k úpravě potoka Vařešinky, kde probíhají zemní práce.Odkop hráze mezi Hlučínským jezerem a „novou“ zátokouRampa pro pěší u lávky přes řeku Opavu Fota archiv Gardenline s r oČištění a úprava koryta bezpečnostního přelivu

-----

1. 3. 2022

Informujeme o uzavírce místních komunikací ulice Poručíka Hoši v obci Kozmice a ulice Kozmická v obci Háj ve Slezsku (Jilešovice), a to z důvodu demolice a následné výstavby nového mostu přes řeku Opavu (celková délka uzávěry je cca 200 metrů). Termín uzávěry je od 21. 2. 2022 do 10. 1. 2023. Objízdné trasy jsou stanoveny dvě, jedna přes obce Kozmice, Hlučín, Děhylov a Dobroslavice a druhá přes obce Kozmice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku a Chabičov.

Obchůzná trasa vede po nově vybudovaných stavebních objektech předmětné stavby jihovýchodním směrem od místní komunikace Poručíka Hoši k břehu jezera přes potok Juliánka, odtud jižním směrem k řece Opava, kterou křižuje po nově vybudované lávce a za řekou Opavou ústí do oblasti za Restaurací Kamenec.

obchůzná trasa (zelená)
-----
18. 2. 2022

V měsíci prosinci byly práce na stavebních objektech prováděny do vánočních svátků. Během Vánoc byly práce pozastaveny, až do 6. ledna letošního roku. V „kozmické“ části byly prováděny dokončovací práce na čelní hrázi, funkčním objektu, napouštěcím potrubí, opevnění břehů a korytě Juliánky. Na „lávce přes řeku Opavu“ od Jilešovic je prováděna změna povrchu na rampě pro pěší. V prostoru sportovního areálu byly realizovány úpravy opevnění břehů kamennou dlažbou kolem stávajících objektů loděnice a kolem vleku na vodní lyžování. Dále je v areálu v části „autocampu“ realizována „nová zátoka s oblázkovou pláží“, která bude propojena s vodní plochou jezera. Před areálem Hlučínského jezera je realizována pokládka betonových prefabrikátů řešících zvýšenou kapacitu zatrubněné části potoka Vařešinka a zároveň v horní části probíhá úprava otevřeného koryta. Současně pokračují práce na realizaci přeložky plynovodu. Další práce pokračují na pravobřežní hrázi řeky Opavy, jak na úplném začátku stavebního objektu v katastru Děhylov, tak i dále proti proudu kolem zahrádkářské osady „Rybárna“ směrem na Jilešovice.
-----

1. 2. 2022

Úprava potoka Vařešinky  zkapacitnění zatrubněné části Fota archiv Gardenline s r oPravobřežní hráz  navýšení a zpevnění koruny hrázeAutocamp u Hlučínského jezera  oblázková pláž zátokyOpevnění břehů kamennou dlažbou


-----

1. 1. 2022
Rekapitulaci prováděných prací v měsíci listopad začneme opět ve „Sportovně-rekreačním areálu Hlučínského jezera“, kde je prováděn největší objem prací spojených s realizací nového opevnění břehů - hlavně dláždění břehů, schodů a sjezdů do jezera kamennou dlažbou. Souběžně s prováděním kamenných dlažeb probíhá i návoz materiálu, rozprostření a úpravy oblázkových pláží. V areálu současně probíhají i práce na přeložce plynovodu a na parkovišti u ulice Celní pokračují práce na zatrubnění Vařešinky. V navazující části stavby - Korytě bezpečnostního přelivu, byl proveden biologický průzkum a následně byly odstraněny křoviny a dřeviny určené ke kácení. Na Pravobřežní hrázi řeky Opavy jsou prováděny rekonstrukce a zkapacitnění dvou stávajících hrázových propustí a zároveň probíhá pokládka geosyntetické bentonitové rohože na návodní straně hráze. Byly zahájeny práce v k. ú. Děhylov, kde úprava pravobřežní hráze končí. V Kozmické části probíhají práce na dokončení přístupové rampy pro pěší k lávce přes Opavu a byly dokončeny terénní úpravy kolem „Čelní hráze“ včetně příjezdové komunikace k lávce přes Juliánku. 

Pravobřežní hráz  pokládka geosyntetické bentonitové rohožeSportovně rekreační areál  opevnění břehů a schody do jezeraSportovně rekreační areál  oblázková pláž
-----
1. 12. 2021
V měsíci říjnu byly v „kozmické“ části dokončeny stavební práce na čelní hrázi, funkčním objektu, napouštěcím potrubí, opevnění břehů koryta Juliánky. V okolí jednotlivých objektů byly provedeny jemné terénní úpravy, včetně osetí travním semenem. V této části stavby zbývá provést statickou zatěžovací zkoušku na lávce přes řeku Opavu, dále betonový povrch na rampě v Jilešovicích a zrealizovat příjezdovou komunikaci k lávce přes Juliánku od Kozmic. Všechny tyto práce jsou předmětem změn. Po dokončení těchto prací bude otevřena obchůzná trasa z Jilešovic do Kozmic, která povede právě přes tyto objekty. V prostoru sportovně - rekreačního areálu jsou prováděny úpravy na opevnění břehů a to jak v prostoru autokempu a nudapláže, tak v okolí vleku na vodní lyžování vč. úprav a renovací nástupních prostorů. Zároveň byly dokončeny dlážděné sjezdy na černé pláži a zahájili jsme práce na napojení břehů k bezpečnostnímu přelivu. Po dokončení přelivu, byly zahájeny práce na výpustném objektu, který je v současnosti zajímkován štětovnicemi a probíhá jeho očištění. Na pravobřežní hrázi řeky Opavy byly zahájeny práce na realizaci nových propustí, úprava návodní strany a koruny hráze navazující na již dokončené podzemní těsnící stěny. Dále probíhají práce i na dalších stavebních objektech – úprava potoka Vařešinky – zkapacitnění zatrubněné části, koryto bezpečnostního přelivu, přeložka plynu. Na závěr žádáme všechny občany o dodržování zákazu vstupu na staveniště ve všech částech stavby. V poslední době došlo k nárůstu pokusů o vniknutí na plochu staveniště, které musí ostraha staveniště řešit. Děkujeme za respektování tohoto zákazu.
Pravobřežní hráz  montáž „štětovnicové stěny“ k realizaci propustkuKozmická část  prostor kolem „funkčního objektu“Areál štěrkovny  úprava břehů kolem vleku na vodní lyžování Fota archiv Gardenline s r o


-----
1. 11. 2021

V září jsme opět zahájili snižování hladiny nádrže, které je nutné pro opětovné zahájení prací na opevnění břehů štěrkovny. Zatímco v uplynulé době byly prováděny práce převážně v Kozmické zátoce a na černé pláži, nyní je většina prací realizována ve Sportovně rekreačním areálu a v jeho těsné blízkosti. V areálu byly zahájeny zemní práce na opevnění břehů. Zejména se jedná o tzv. oblázkovou pláž, která bude tvořena pohozem z říčního 
kameniva. V uplynulém období jsme dokončili zámečnické práce na Bezpečnostním přelivu a proběhla i demontáž štětovnicové jímky. V současnosti jsou v okolí objektu zahajovány práce na opevnění břehů, které bude napojené na tento objekt. Bohužel se k tomuto objektu ještě jednou budeme muset vrátit s realizací přemostění koryta bezpečnostního přelivu. Dále byla zahájena oprava výpustného objektu a dokončení sjezdů a zbývajících částí opevnění břehů v celé části „černé pláže“. Na levobřežní hrázi řeky Opavy je dokončena obslužná komunikace v celkové délce, chybí pouze napojení na ulici Celní. Po provedení dosypání a upravení břehů hráze budou plochy osety travním semenem. Na této části stavby bude ještě probíhat stavební činnost zejména v okolí mostu u Děhylova. V následujícím období, po ukončení biologického cyklu Modráska bahenního, bude opětovně zahájena realizace prací na pravobřežní hrázi Opavy.

Opevnění břehů jezera – Sportovně rekreační areálBezpečnostní přelivLevobřežní hráz  cyklostezkaFunkční objekt a opevnění břehů potoku „Juliánka“


-----
1. 10. 2021

V měsíci září byl největší objem prací soustředěn kolem „funkčního objektu“. Po vybourání starého přemostění potoku Juliánky byla dokončena zbývající část „shybky“ napouštěcího potrubí a probíhá realizace opevnění břehů Juliánky lomovým kamenem. Na mostních objektech byly dokončeny veškeré finální úpravy vč. nátěrů. Prostory kolem dokončených částí jsou dosypávány ornicí ke konečné úpravě terénu a zatravnění. Na druhé straně jezera, u sportovně - rekreačního areálu, je prováděna pokládka zatrubněné části Vařešinky. Na levobřežní hrázi řeky Opavy pokračují finální terénní úpravy břehů hráze. Polovina úseku komunikace o celkové délce cca 2,5 km je již v asfaltovém povrchu. Zbývající část bude dokončena v následujícím měsíci. Od začátku září bylo opět zahájeno upouštění hladiny jezera tak, aby mohly být zahájeny práce na dokončení opevnění břehů jezera. Zároveň budou zahájeny práce v prostoru sportovního areálu, výpustného objektu a dalších částí stavby, které byly z důvodu letního provozu pozastaveny.
Závěrem chceme opět požádat všechny občany o dodržování zákazu vstupu na zajištěné části stavby a staveniště.

Zatrubněná část VařešinkyLevobřežní hrázFunkční objekt

------

1.9. 2021

Rekapitulaci prováděných prací z prázdninových měsíců začneme v „kozmické části“, kde probíhají dokončovací práce na mostních objektech přes Juliánku a Opavu. Jedná se zejména o opravu nátěrů, podlití zábradlí, kamenný zához a kamennou dlažbu v korytě vodotečí. Současně jsou dokončovány komunikace na čelní hrázi a levobřežní hrázi ve směru od Kozmic podél Juliánky přes funkční objekt, až podél řeky Opavy. Posledním objektem v této části stavby, jež je v současnosti realizován, je funkční objekt s napouštěcím potrubím, kdy na funkčním objektu jsou nyní realizovány kamenné dlažby a obklady. Došlo dále k demolici stávajícího přemostění na Juliánce. V lokalitě černé pláže byly dokončeny monolitické konstrukce na bezpečnostním přelivu. Po ukončení letní sezóny a upuštění vody bude provedeno jak dokončení tohoto objektu, tak dokončení opevnění břehů na celé černé pláži. Na levobřežní hrázi řeky Opavy jsou prováděny finální terénní úpravy břehů hráze a začala pokládka asfaltových vrstev komunikace. Jedná se o úsek od nového mostu v Jilešovicích až po stávající most do Děhylova. Nejviditelnější částí stavby se nyní stal objekt zkapacitnění Vařešinky na parkovišti před SRA, kde probíhá výstavba zatrubnění Vařešinky. Vzhledem k blízkosti stavby, prosím, buďte při návštěvě areálu obezřetní. Závěrem chci opět požádat všechny občany o dodržování zákazu vstupu do označených a zajištěných částí staveniště.

Lávka přes řeku Opavu  příjezd po cyklostezce od KozmicBezpečnostní přelivLevobřežní hráz  cyklostezkaDemolice starého betonového propustu na „Juliánce“

------

1. 8. 2021

V červnu bylo provedeno dopuštění vody do nádrže na původní provozní výšku hladiny tj. 216,40 metrů nad mořem a zároveň dokončeny hlavní úseky úpravy opevnění břehů. Zbývající části úpravy břehů kolem Bezpečnostního přelivu, výpustného objektu a v prostoru sportovního areálu budou zahájeny po ukončení letní sezóny na podzim letošního roku. Na druhé straně nádrže v Kozmické části stavby probíhají práce na funkčním objektu, dále je realizováno nové napouštěcí potrubí a probíhá návoz a hutnění finálních vrstev čelní hráze. V prostoru kolem břehů kolem řeky Opavy byly dokončeny práce na podzemních těsnících jílocementových stěnách. Na levobřežní i pravobřežní hrázi, v úseku 3,0 až 3,445 km, probíhají finální úpravy konstrukčních vrstev a úpravy hrází před provedením finálních vrstev, kdy na levobřežní hrázi se jedná o asfaltové komunikace a na pravobřežní hrázi zpevněné štěrkem. Dále probíhají finální práce na rampě pro lávku přes Opavu. Na dokončených částech hrází je prováděna výsadba sazenic krvavce totemu a osev běžných květnatých druhů. Byly dokončeny betonové opěry pro mostní konstrukci lávky přes Opavu. Dále proběhla předmontáž samotné lávky. Dále byly provedeny práce na přeložkách VN a VVN. A to u děhylovského splavu a u stávajícího mostu přes Opavu. Obě tyto přeložky byly nutné pro dokončení stavebních objektů v jejich těsné blízkosti. Závěrem chceme opět požádat všechny občany o dodržování zákazu vstupu na staveniště, ve všech částech stavby i během letní sezóny.

Černá pláž  kamenná dlažbaLávka přes řeku OpavuLeobřežní hráz  příprava podkladu

------

1. 7. 2021

V dubnu začaly práce, i přes pravé aprílové počasí, na dalších místech staveniště. Na pravobřežní hrázi byla na návodní straně hráze řeky Opavy zahájena realizace PTS – podzemní těsnící stěny o celkové délce cca 1,2 km. Nově byly zahájeny práce na přeložkách NN a VN v okolí stávajícího mostu přes Opavu z Kozmic do Jilešovic, kdy těmito pracemi dojde k uvolnění prostoru pro rozebrání a novou výstavbu mostního objektu. V kozmické části stavby pokračují záhozy lomovým kamenem a dlažby do betonu na opevnění břehů, práce na navýšení čelní hráze. V této části stavby dále probíhají práce na funkčním objektu, kde jsou provedeny základové konstrukce a probíhá montáž armatur a bednění pro navazující betonáže dalších částí. Byla provedena montáž ocelové části lávky přes Juliánku a pokračují dokončovací práce v okolí tohoto mostního objektu. U lávky přes řeku Opavu jsou dokončeny opěry a pokračují terénní úpravy komunikací kolem náběhových ramp. Byla dokončena část přeložky vodovodu. V hlučínské části stavby pokračují práce na bezpečnostním přelivu, byly zahájeny práce na výtokovém a nátokovém čele zatrubněné Vařešinky a pokračují práce na opevnění břehů na černé pláži. Na levobřežní hrázi řeky Opavy jsou v první části (staničení 1,3 až 2,2 km) dokončovány podkladní vrstvy pro komunikaci. Na pravobřežní hrázi v Jilešovické části jsou zemní práce téměř dokončeny. Závěrem bych chtěl opět poděkovat Vám, kteří dodržujete zákaz vstupu na staveniště. Buďte prosím obezřetní i na navazujících komunikacích. Připomínám, že je nadále prioritou realizace stavby. Průběh prací tak může kdykoliv znovu uzavřít sportovně rekreační areál, který bude od 12. června zpřístupněn veřejnosti.

Pravobřežní hráz – technika pro provádění podzemní těsnící stěnyLevobřežní hráz – realizace komunikace na koruně hrázeFunkční objekt – montáž bednění stabilizačního prahuLávka přes Juliánku – montáž ocelové části

-----

1. 6. 2021

Rekapitulaci prováděných prací v měsíci březnu začneme v lokalitě „černé pláže“, kde pokračují práce na bezpečnostním přelivu s ohledem na blížící se termín zvyšování vodní hladiny a práce na opevnění břehů. Došlo k úpravě břehů formou kamenného záhozu, tak především pokládka kamenné dlažby do betonu. V současné době je již téměř dokončena část mezi výpustným objektem a oplocením sportovního areálu. Navazující část, tzn. sportovní areál, bude realizována od října tohoto roku. Další práce probíhaly v prostoru potoku Vařešinka, kde proběhlo kácení dřevin a zahájení vlastních stavebních prací na zatrubnění části potoka v prostoru mezi parkovištěm a hlavním vstupem do sportovního areálu. V Kozmické části stavby pokračují zemní práce na čelní hrázi, kdy mezi lávkami přes Opavu a Juliánku jsou již násypy hráze téměř dokončeny. V dalším úseku čelní hráze dochází k montáží propustku. Pokračují práce hydroizolace a zásypy betonových opěr pro mostní konstrukce přes potok Juliánku a lávku přes Opavu. Dále byly zahájeny práce na funkčním objektu. Dále pokračovaly práce na hrázích řeky Opavy, kdy na pravobřežní hrázi proběhly přípravné zemní práce i vlastní zahájení realizace podzemní těsnící stěny. Na levobřežní hrázi jsou dokončovány zemní práce související s dosypáváním vzdušního svahu hráze a byly zahájeny finální úpravy podkladních vrstev před samotnou realizací vrstev asfaltové komunikace.

-----

1. 5. 2021

Na základě vzájemné dohody koordinátora činnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi Viktora Huberta z firmy K+H správci staveb s.r.o., realizátora stavby Gardenline s.r.o. a stavebníka města Hlučína dojde k 12. červnu 2021 k zpřístupnění oplocené části prostoru stavby u Hlučínského jezera.

„Prozatím máme ujednáno otevření sportovně rekreačního areálu do konce srpna tohoto roku s tím, že jde o vstřícný krok vůči občanům Hlučína a okolí,“ sdělil starosta Pavel Paschek. A dodává: „Není standardem získat výjimku pro vstup na jakékoliv staveniště s ohledem na bezpečnost osob v souladu s dodržením harmonogramu prací. Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat prostor pro aktivní trávení letní sezóny na jezeře, alespoň v omezeném režimu. Věřím, že nám budou přát klimatické podmínky a že budou dodržována nastavená pravidla.“ 

Mimo vyznačený prostor nebude nadále možný vstup na staveniště. Lidé pohybující se v prostoru mimo zpřístupněnou oblast budou z těchto míst vykázáni. „Upozorňujeme, že celý areál i jeho okolí je nadále stavbou. Je tedy třeba důsledně dodržovat stanovené provozní řády, dopravní a bezpečnostní značení. V případě porušování stanovených podmínek bude prostor pro veřejnost znovu uzavřen,“ sdělil koordinátor BOZP Viktor Hubert.Prioritou je bezpečnost osob v souladu s plánovaným průběhem stavby projektu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa. Pro veřejnost bude zpřístupněn sportovně rekreační areál denně od 8 do 19 hodin. 

Výše vstupného je na den stanovena na 40 korun za dospělého, 20 korun za děti a studenty od 7 do 18 let. Osoby nad 65 let, osoby ZTP a ZTP/P včetně průvodce a děti do 7 let mají vstup zdarma. Dostupná vodní plocha bude vyznačena bójkami. „Zprovozněn bude autokemp, vodní vlek a veškeré potřebné zázemí, včetně sociálních a občerstvovacích služeb. V celém areálu je stanoven zákaz prodeje a konzumace tvrdého alkoholu,“ předesílá ředitel příspěvkové organizace města Sport a kultura Hlučín Martin Nováček. Samozřejmostí je zajištění záchranné služby, plavčíka i provoz sportovních atrakcí v areálu. „Zdůrazňuji, že je nadále prioritou realizace stavby. Průběh prací tak může kdykoliv znovu uzavřít areál veřejnosti,“ uvedl Petr Vojtíšek z realizační firmy Gardenline s.r.o. 

Podrobnosti o fungování koupaliště, atrakcí, parkování a celkového provozu u Hlučínského jezera budou zveřejněny v červnovém čísle Hlučínských novin a na sociálních sítích a webových stránkách města.

Černá pláž  kamenná dlažbaLávka přes řeku Opavu  opěra 01Levobřežní hráz  příprava podkladuÚprava potoka Vařešinky  zatrubněná část

Měsíc únor nám přinesl nejdřív velmi mrazivé počasí, při kterém došlo k omezení realizačních prací na minimum a pokračovaly pouze přípravné práce na dalších stavebních objektech a návoz materiálu. Druhá polovina měsíce února přinesla naopak velmi příjemné jarní počasí, proto došlo k opětovnému zahájení všech stavebních prací. Zejména se jednalo o práce na levobřežní hrázi kolem řeky Opavy, pokračovaly práce na opevnění břehů, včetně podkladních vrstev pod kamennou dlažbu a také byla zahájena samotná realizace kamenné dlažby do betonu na “černé pláži”. Také byly opětovně zahájeny zemní práce na bezpečnostním přelivu. Na druhé straně jezera v „kozmické části“ pokračovaly zemní práce na „funkčním objektu“ a „čelní hrázi“. Dále se dokončuje přeložka vodovodu a další část „napouštěcího potrubí“. Velmi intenzivně se pokračuje na základových konstrukcích mostních objektů. Byla provedena betonáž opěr lávky přes Juliánku a lávky přes Opavu, zároveň proběhla kontrola ocelové části lávky přes Juliánku, která je realizována ve výrobní hale v Třinci. Současně je realizována rampa na pravobřežní hrázi k lávce přes řeku Opavu ze strany od Jilešovic.

------

1. 4. 2021

ikona souboruzáří 2020 vs březen 2021.mp4Lávka přes řeku Opavu – základové konstrukceLávka přes Juliánku – opěra 1Černá pláž – kamenná dlažbaNávoz materiálu – betonové prefabrikáty pro zatrubněnou část Vařešinky

------

1. 3. 2021

V novém roce byly stavební práce obnoveny hned v první týdnu. Stavební technika pokračovala na břehu černé pláže v podkladních vrstvách pod kamennou dlažbu do betonu. Počasí nám v lednu umožnilo dokončit i první část opevnění břehů za výpustným objektem. V okolí kozmické zátoky pokračovaly práce na přeložce vodovodu, byla zahájena realizace napouštěcího potrubí, byly provedeny piloty pro základové konstrukce lávky přes Opavu a pokračují zemní práce na levobřežní hrázi kolem řeky Opavy. Pokračují také práce na železobetonových konstrukcích lávky přes Juliánku, kde probíhá montáž armatury a bednění na opěrách 1 a 2. Betonáž opěry 1 byla provedena začátkem února. Betonáž opěry 2 započala již koncem února a bude prováděna i v průběhu měsíce března, s ohledem na klimatické podmínky. Ostatní práce byly s ohledem na počasí zahájeny až v druhé polovině února. Přesto, že je v současné době menší pohyb techniky na stavbě, žádám Vás o dodržování zákazu vstupu na celé staveniště a respektování dopravního značení v okolí stavby.


Úprava břehů – kamenný záhozLávka přes Juliánku – montáž armatury a bednění opěry 1Levobřežní hráz kolem řeky Opavy  zemní práce

------

1. 2. 2021

V prosinci probíhaly práce na Hlučínském jezeře až do Vánoc, kdy došlo k přerušení stavebních prací do 4. ledna letošního roku. Práce pokračovaly zejména v kozmické zátoce, kde stále probíhá úprava břehů formou kamenného záhozu a dokud to klimatické podmínky dovolovaly probíhala i úprava terénu okolo břehů. V této části stavby dále probíhaly práce na hrázích, ať už se jedná o čelní hráz, pravobřežní, či levobřežní, kde se jedná především o zemní práce spojené s rozšířením a zvýšením uvedených hrází. Novým stavebním objektem, na kterém byly zahájeny práce v prosinci, byl objekt přeložky vodovodu DN 300, kdy byla realizována zejména část mezi vlastním jezerem a čelní hrází. I nadále pokračovaly sanační práce na odběrném objektu, zejména vnitřního prostoru, práce na základových konstrukcích lávky přes Juliánku a práce na rampě na pravobřežní hrázi v Jilešovicích.

Zahájili jsme také přípravné práce na lávce přes Opavu a pokračovaly přípravné práce na objektu napouštěcího potrubí. Vlastní stavební práce na těchto dvou objektech byly zahájeny v první polovině ledna. V části “černé pláže” pokračovaly práce na realizaci podkladních vrstev pod kamennou dlažbu do betonu, jedná se zejména o odkopávky stávajících břehů, včetně vytvoření projektovaných svahů a vlastních podkladních vrstev z kameniva. Pokud to klimatické podmínky dovolí, bude v nejbližší době zahájena pokládka vlastní kamenné dlažby. V této části stavby pokračovaly práce na bezpečnostním přelivu, kde bylo provedeno zajištění štětovnicemi a bylo potřeba provést jejich dotěsnění, tak aby bylo možné realizovat navazující práce na přípravě základové spáry a základové desky. Dále ještě probíhala inventarizace dřevin a porostů, zejména v katastrálním území Hlučína, jedná se především o objekty úprava Vařešinky a koryto bezpečnostního přelivu.

černá pláž – opevnění břehůKozmická zátoka – opevnění břehů – kamenný zához a úprava terénurampa na pravobřežní hrázi – gabiony

napouštěcí objekt – sanace stávajícího objektu

------

1. 1. 2021

V uplynulém období pokračovaly práce na Hlučínském jezeře, zejména je již patrný rozdíl v konstrukcích opevnění břehů, hlavně v kozmické zátoce, kde se provádí úprava břehů formou kamenného záhozu. Další část opevnění břehů se realizuje na “černé pláži”, kde bude realizována kamenná dlažba do betonu. V kozmické části stavby současně probíhají další práce na čelní hrázi odtěžením zeminy, přípravou podkladu, návozem materiálu na rozšíření této hráze a její výstavbou. Dále probíhají opravy a sanační práce na stávající konstrukci odběrného objektu u řeky Opavy a práce na funkčním objektu. Zhotovitel dále zahájil přípravné práce na napouštěcím potrubí a přeložce vodovodu DN 300. Pokračovaly také práce na lávce přes potok Juliánku, kde jsou provedeny základové konstrukce. Práce na hrázích řeky Opavy pokračovaly na levobřežní hrázi zemními pracemi a na pravobřežní hrázi, mimo zemních prací, byly provedeny gabionové stěny v rozpracovaném úseku, tedy mezi lávkou přes řeku Opavu a stávajícím mostem z Jilešovic do Kozmic. Uvedené zemní práce zahrnují hlavně rozšíření a zvýšení těchto hrází na tzv. 100 letou vodu.

Posledním rozpracovaným objektem společnosti Gardenline s.r.o. je bezpečnostní přeliv, kde došlo k dokončení bouracích prací původního sdruženého objektu a dokončení štětovnicového zabezpečení stavební jámy, kdy práce probíhaly z pontonu, který byl v této části použit. Postup prací pro vás zaznamenáváme již od září 2020 i pomocí dronu. ikona souboruSanace Hlučínského jezera září vs prosinec 2020.mp4


Bezpečnostní přeliv  zabezpečení stavební jámy štětovnicemi z pontonuSHJ  Pravobřežní hráz  gabiony

------ 

1. 12. 2020 

Na stavbě Sanace štěrkovny pokračovaly práce na Kozmické straně realizací zejména Čelní hráze a propustku, kde v současnosti probíhají zemní a betonářské práce, na objektu Lávka přes Juliánku pokračuj výstavba spodní stavby a po provedených protipovodňových opatřeních (štětovnicová stěna v Čelní hrázi) byly obnoveny zemní práce na funkčním objektu. Dál byly, po snížení hladiny, zahájeny práce na opevnění břehů - v kozmické části se jedná o kamenný zához. Zhotovitel také již zahájil práce na pravobřežní hrázi řeky Opavy, v části Jilešovic, kde se připravuje území na realizaci podzemní těsnící stěny.

Na pravobřežní hrázi v současné době probíhá také transfer rostlin z dotčených míst konkrétně krvavce totenu (Sanguisorba officinalis), na nějž je navázán modrásek bahenní (Phengaris nausithous). Také jsme obnovili práce na bezpečnostním přelivu, který se bude z velké části bourat. Zhotovitel dále aktualizuje průzkumy a projektovou dokumentaci tak, aby mohly být zahájeny práce na obou částech Vařešinky. Rád bych Vám všem opět poděkoval za respektování a dodržování zákazu vstupu na staveniště a prosím, buďte obezřetní i na navazujících komunikacích.

-----

12. 11. 2020

Od 16. 11. 2020 zhotovitel zahajuje zemní práce na „Černé pláži“, kde dojde ke zvýšení dopravy v okolí, zejména však v ulici Celní. Prosíme občany o zvýšenou obezřetnost a dodržování zákazových značek.

-----

19. 10. 2020

S ohledem na hydrologickou situaci na řece Opavě a Hlučínském jezeře Vám oznamujeme, že práce na stavbě "Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa" byly dne 13. 10. 2020 přerušeny.

Vlivem zvýšených průtoků v řece Opavě, které dosáhly dne 14. 10. 2020 II. SPA a dne 15. 10. 2020 III. SPA, došlo k zaplavení Hlučínského jezera včetně staveniště v západní části stavby a prostoru zařízení staveniště.

Ode dne 14. 10. 2020 probíhají zabezpečovací práce dle pokynů povodňové komise a ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje.

III. SPA stále trvá, jeho pominutí se předpokládá v průběhu víkendu.

-----

17. 9. 2020

Z důvodu probíhající realizace stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I.etapa“ platí ode dne 15. 9. 2020 na celém revíru OPAVA 24, 471092 zákaz rybolovu. Na tomto revíru bude provádět kontrolní činnost zhotovitelem proškolená rybářská stráž spolu s městskou policií. Bližší informace jsou uvedeny na www stránkách ČRS MO Hlučín.

-----

14. 9. 2020

Společnost Gardenline s.r.o. zahájila ve druhém zářijovém týdnu stavební práce v těsném okolí Hlučínského jezera. Začalo se kácením a mýcením na západní straně jezera a bude se pokračovat budováním zařízení staveniště stavby a komunikací k budoucí lávce přes potok Juliánka. Rádi bychom občany Hlučínska upozornili, že na staveniště, které se rozkládá v bezprostředním okolí jezera je vstup zakázán a na přístupových komunikacích k jezeru jsou upozornění na zákaz vstupu instalována. Děkujeme všem občanům, kteří tato upozornění respektují a budou je respektovat po celou dobu výstavby.

-----

11. 8. 2020

Stavební práce na projektu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku
u Hlučína – I. etapa“
započala společnost Gardenline s.r.o. v souladu se smlouvou s Ministerstvem financí ČR dne 27. července 2020. Aktuální práce však do 6. září 2020 výrazně neomezí provoz na Hlučínském jezeře. Od 1. září 2020 bude omezen provoz na ulici Jahodová a také bude omezena již značná část oploceného sportovně-rekreačního areálu Hlučínského jezera. „Poslední akcí tohoto roku, jež bude pořádána u restaurace Nová Laguna na břehu Hlučínského jezera, bude festival sCoro Štěrkovna v termínu 18. a 19. září 2020. Do sportovně-rekreačního areálu vstup již nebude možný,“ sdělil starosta Pavel Paschek.

Od října započnou práce na korytu potoka Vařešinka, a také na zkapacitnění jeho zatrubněné části pod parkovištěm. Rovněž bude budována staveništní komunikace z místní komunikace Kozmice - Jilešovice, k lávce přes Juliánku v oblasti Kolečkova mlýna. Lze očekávat zvýšenou dopravu materiálu na pravobřežní hráz na silnici Chabičov - Jilešovice, místní komunikaci Kozmice - Jilešovice (po most přes Opavu, a ze silnice Kozmice - Hlučín přes ulici Jahodová
do oblasti západní části jezera.

„Do konce roku 2020 začnou práce na Čelní hrázi (levobřežní hráz potoka Juliánka ve směru na Kozmice, ulice Poručíka Hoši), na založení lávek přes potok Juliánka a vodní tok Opava a taky práce na levobřežní hrázi řeky Opava a pravobřežní hrázi v úseku most přes řeku Opava - rampa na pravobřežní hráz, za penzionem Kamenec. Rovněž se bude intenzivně pracovat na systému napouštění jezera (odběrný objekt, napouštěcí potrubí a funkční objekt) a na zkapacitnění zatrubněné části potoka Vařešinky Postupem času se budou realizovat přeložky, které jsou projektovou dokumentací předepsány a schváleny,“ sdělil zástupce firmy Gardenline s.r.o. Ing. Petr Skřivánek.

Pokud to klimatické podmínky dovolí, budou se v průběhu zimy a jara zpevňovat břehy Hlučínského jezera.

O dalším postupu prací budeme průběžně informovat.Vytvořeno 11.8.2020 - aktualizováno 2.5.2023 13:09:59 | přečteno 13389x | skulinova@hlucin
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
load