PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD – ZÁPAD

Schéma koncepce řešení

S ohledem na aktuální vládní opatření, kdy není možné zorganizovat veřejné projednávání s občany, představujeme tímto návrh prostřednictvím webových stránek města. Dále jsou podklady zveřejněny v dubnových Hlučínských novinách a na informačních tabulích města. Přílohou dubnových Hlučínských novin je i dotazník, který bude dostupní i on-line. 

Cílem projektu je vytvořit kultivovaný prostor, který by zlepšil podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Hlučín OKD - západ. Důvodem je potřeba logického a koncepčního uspořádání daného prostoru, řešení dopravy, včetně řešení úprav veřejných ploch a souvisejícího vybavení. Projekt bude sloužit jako podklad pro další projektové stupně a následnou realizaci v této lokalitě. Významnou složkou prostředí zůstává zeleň, která působí esteticky, ekologicky a celkově zlepšuje místní mikroklima. V neposlední řadě obyvatelé sídliště očekávají řešení parkování, jehož nároky jsou výrazně vyšší než v době výstavby sídliště. V rámci koncepce urbanistického a architektonického řešení návrhu jsou zahrnuty všechny související tematické oblasti. Vedení města Hlučína, ve spolupráci s Osadním výborem OKD, připravilo a zadalo zpracování dokumentace začátkem roku 2020, se záměr zahájit regeneraci veřejných prostor sídliště s použitím peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. Cílem projednávaného projektu regenerace je všestranné zlepšení užitné, pobytové i rekreační hodnoty prostředí sídliště. Zhotovitelem projektu je Ing. arch. Pavel Klein - KT architekti, přičemž řešené území má 19,86 ha a zahrnuje 87 bytových domů, 29 rodinných domů, 4 ostatní domy (MŠ, hospůdka, obchod, centrum).

KONCEPCE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ NÁVRHU

Cílem projektu je vytvořit kultivovaný prostor, který by zlepšil podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Hlučín OKD - západ. Důvodem je potřeba logického a koncepčního uspořádání daného prostoru, řešení dopravy včetně dopravy v klidu, včetně řešení úprav veřejných ploch a souvisejícího vybavení. Projekt bude sloužit jako podklad pro další projektové stupně a následnou realizaci v této lokalitě.

 Sídliště má určité kvality, které návrh zachovává a rozvíjí:

 absence tranzitní dopravy / pouze místní doprava (s výjimkou ulice Čs. armády)

 velký podíl ploch zeleně

 poloha na okraji města s potenciálem rekreačního propojení s krajinou

 atd. viz analýzy nebo generel

 

CO SLEDUJEME

Návrhem chceme vytvořit podmínky pro to, aby veřejná prostranství (na něž je tato studie zaměřena)

 umožňovala bezpečný pohyb za každodenními cíli

 rekreační vycházky

 pobývání venku v různých podobách od soukromého po společenské, od lavičky před vstupem, přes dětské hřiště ve vnitrobloku až po posezení v centrálním parku nebo v místním centru u kašny či na zahrádce hospůdky.

 

Významnou složkou prostředí zůstává zeleň, která působí esteticky, ekologicky a celkově zlepšuje místní mikroklima.

V neposlední řadě obyvatelé sídliště očekávají řešení parkování, jehož nároky jsou výrazně vyšší než v době výstavby sídliště.

 

ZÁKLADNÍ BODY ŘEŠENÍ - VOLNĚ PODLE TÉMATICKÝCH OBLASTÍ

 

1.) Lepší nabídka pro venkovní aktivity:

 Revitalizace stávajících parků

 Vycházková okružní trasa s pobytovými místy

 Podmínky pro pobývání „na zápraží“ bytových domů

 Dostupná místa pro venčení psů

 Rekreační propojení do krajiny

 

2.) Řešení dopravy

 Doplnění parkovacích stání

 Úpravy pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů

 Kultivace prostoru řadových garáží – doplnit parkovací stání a zeleň

 

3.) Místní centrum

 Vytvoření ucelené zóny s předností chodců

 Doplnění míst pro posezení

 Podpora obchodu a služeb v přízemí domů

 

4.) Pestrá skladba zeleně

 Podpora a zachování zahrádek po obvodu sídliště

 Pobytové trávníky s intenzivní údržbou

 Květinové louky s méně častým sečením

 Trvalkové záhony

 Dosadba stromů pro lepší mikroklima

 

VYCHÁZKOVÝ OKRUH

Navržená vycházková trasa doplňuje rekreační plochy sídliště o souvislý liniový park po obvodu sídliště. Tato trasa nabídne procházku v klidném prostředí okrajových zelených ploch sídliště s dalším napojením do krajinného zázemí města.

Jde o vybudování parkové cesty s přírodním povrchem o šířce cca 1,5 m, doplněné místy zastavení s jednoduchým vybavením pro posezení, hry dětí apod. Poloha cesty i jednotlivých zastavení je volena s respektem ke stávajícím (hodnotným) vzrostlým stromům a tak, aby bylo zachováno soukromí bydlení v bytových domech přiléhajících k vycházkové trase.

Trasa je vedena od nároží ulic Čs. armády a Boženy Němcové, podél zahrádek až na západní okraj sídliště, kde se cesta dostává mezi zahrádky a pole a tudy pokračuje až do prostoru v prodloužení ulice Příční. Zde se vrací do sídliště a mezi zahrádkami a domy v ulici Severní projde až k zahradě mateřské školy, kde pokračuje podél severní hrany sídliště ke komunikaci Čs. armády a odbočce na Vařešinky. Okruh je možné uzavřít průchodem sídlištěm přes pak SNP, centrum Jana Nerudy a sportovní areál při ulici 1. máje.

Zřízení polních cest v prostoru západně od sídliště OKD by znamenalo podstatné zvýšení rekreačních možností obyvatel nejen ze sídliště. Místa žádoucího propojení do krajiny jsou naznačena ve výkrese.

MÍSTNÍ CENTRUM „NERUDOVKA“

Na nároží ulic Jana Nerudy a 1. máje bylo už v době výstavby sídliště založeno místní centrum obchodu a služeb v podobě obchodních a restauračních prostor v přízemí bytových domů. Je žádoucí zachovat a rozvíjet tuto vybavenost, které je v centru sídliště OKD pro místní obyvatele pohodlně pěšky dostupná. Návrh vytváří podmínky pro rozvoj centra, nicméně respekt k nedávno provedeným úpravám veřejného prostranství je určitým omezením.

V návaznosti na nově vydlážděné chodníky a výsadbu stromů je navrženo celkové dopravní zklidnění prostoru. Vozovka je v dané části zvýšena do úrovně chodníku a zařazena do režimu Obytné zóny – s předností chodců. Současně jsou dopravní plochy redukovány ve prospěch ploch pobytových. Dále je navržena výsadba stromů na nároží ulic 1. máje, Pekařské a Jana Nerudy. Stromy odcloní ústí ulice v ulici Pekařské, jejíž zástavba rodinnými domy má měřítko neodpovídající požadovanému charakteru místního centra.

Jako důležitý moment vnímáme propojení centra s parkem SNP, který působí zapomenutým dojmem. Propojení obou částí sídliště by mohlo dojít k jejich oživení a vzájemné synergii. Je tedy navrženo posílení pěší vazby a dosadba linie stromů. V této části je také navrženo kolmé parkování, které nahradí v současné době neorganizované a ne zcela žádoucí parkování přímo před obchodním a restauračním parterem.

Je zřejmé, že maloobchod je zde v těžké pozici s ohledem na nedaleké centrum Hornická a konkurenci větších supermarketů. Je možné, že zobytnění veřejného prostranství centra pomůže rozvoji obchodu a služeb. Jako ideální doplňkové využití některé obchodní jednotky se jeví zřízení komunitního centra využívaného mládeží, seniory, rodiči s malými dětmi atp. Reálnost této ideje je však mimo rámec této studie.

SPORTOVNÍ AREÁL

V prostou mezi ulicí B. Němcové a ul.1.Máje je rozvíjen stávající sportovní areál. V nedávné době zde byly umístěny fotbalové brány s oplocením a dětský herní prvek. Areál je dostupný pro pěší z celého sídliště a je určen pro obyvatele všech věkových kategorií se zacílením na teenagery. V návrhu zde umisťujeme oplocené víceúčelové hřiště s umělým povrchem, bouldry pro lezení, workoutovou sestavu a upravený sečený plácek pro hry. Areál je doplněn městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a osvětlení) a navrženou dosadbou zeleně. Okrajem sportovního areálu je trasována nová pěší trasa probíhající z jihu na sever a napojující se na navržený vycházkový okruh po obvodu sídliště. V místě přecházení přes ulici B. Němcové je navržena zvýšená vozovka pro bezbariérové přecházení komunikace. Podél hrany oddělující zahrady rodinných domů od sportovního areálu byla navržena stromová alej.

U objektu apoštolské církve je navrženo parkoviště, které bylo oproti předloženému projektu upraveno. Cílem úpravy bylo odsunout parkoviště tak, aby mohl vzniknout předprostor pro setkávání a posezení před samotnou stavbou a současně, aby mohla být mezi parkovištěm a zahradou RD trasována navržená pěší stezka jih – sever.

 PŘEDPROSTOR MŠ

Z průzkumů a rozborů, ale také z urbanistického generelu bylo před mateřskou školou identifikováno chybějící místo pro setkávání, kdy při nedávné úpravě byla preferována funkce dopravní (návrh obratiště). Návrhem vytváříme kultivovaný předprostor s lavičkami a herním prvkem před hlavním vstupem do MŠ, doplněný navrženou vzrostlou zelení. Prostor může být využíván i k řazení a organizování dětí před vycházkou. Pobytový předprostor bude od komunikace oddělen zahrazovacími sloupky. Obratiště bylo navrženo ve vzdálenější poloze od MŠ, zrušená parkovací místa byla nahrazena novými.

Vzhledem k nedávno provedeným úpravám byla tato část návrhu zahrnuta do jedné z posledních etap realizace. (13 etapy).

PARK SENIORŮ

Park (J.Fučíka - doporučujeme přejmenovat) mezi ulicemi B. Němcová, Severní,1. Máje a Příční doplňujeme o aktivity pro seniory, kteří bydlí v blízkých bytových domech. Základní pravidelnou pěší síť v parku respektujeme a rozšiřujeme ji o nová místa k zastavení a aktivitám. Celý park včetně přístupů je navržen jako bezbariérový. Největší proměna je navržena ve stření části parku, kde novým středem je vzrostlý dominantní strom s kruhovou lavičkou a pochozí plochou kolem. Stávající bludný kámen je posunut do blízké polohy. Kolem středového pozorovacího a pobytového místa je vytvořen prstenec s aktivitami pro seniory (cvičební stroje). Dále je prostor rozšířen o herní plochu např. pro pétanque, místo pro posezení pod altánem – pergolou. V parku jsou doplněna místa pro sezení a je navržen zdravotní řez stávajících stromů a výsadba nové zeleně, včetně nových trvalkových a cibulových záhonů.

Částečně byly také upraveny vstupy do parku, kde byly, posunuty sběrná místa pro tříděný odpad do krajních poloh, tak aby nebyly umístěny přímo u vstupů do parku. V severní části bylo v travnaté ploše navrženo 8 parkovacích míst, kdy návrhem reagujeme na potřebu parkování v místě, kde auta parkují přímo na této ploše.

KLIDOVÝ PARK

Park (SNP - doporučujeme přejmenovat) mezi ulicemi Jana Nerudy, Krátká a Jarní je hodnotný pro svou klidovou atmosféru danou vzrostlými významnými stromy - lípy. Park je poměrně tmavý a zahradní architektka doporučuje zdravotní řez a oživení parku kvetoucím živým plotem, trvalkovým patrem a cibulovými záhony. V návrhu klidovou funkci i nadále podporujeme a navrhuje doplnit vodními prvky – jezírko, pítko. V prostoru parku navrhujeme drobné úpravy v rozmístění laviček. V současné době jsou lavičky umístěny naproti sobě, což při obsazení skupinkou lidí vytváří koridor, který není příjemný a přirozený pro procházející obyvatelé. Z důvodu zvýšení bezpečnosti navrhuje u přiléhajících staveb BD zřídit předzahrádky, doporučujeme také zvážit instalaci kamerového systému. Jak již bylo popsáno výše, navrhujeme posílit propojení centra Jana Nerudy s tímto parkem.

GARÁŽE

Monofunkční prostor kolem garáží je upraven návrhem nové komunikační sítě, včetně vymezení nových parkovacích ploch. Zbývající plochy byly navrženy v povrchu štěrkový trávník, který umožňuje pojezdovou funkci a současně umožňuje vsak dešťových vod. Podél ulice Severní je navržena stromová alej ke změkčení přechodu mezi obytnými domy a garážemi. Doporučujeme sjednotit nebo předepsat barevnost fasády a vrat jednotlivých garáží. Cílem je motivovat majitelé k sjednocení vzhledu garáží.

VNITROBLOK

Ve stávajícím vnitrobloku na ulici Květná a Krátká navrhujeme vytvořit poloveřejný prostor pro obyvatele navazujících objektů. Dnes danému vnitrobloku dominuje travnatá plocha s opravenou dopravní infrastrukturou. Pro dům na ul. Severní z jihovýchodní strany navrhujeme vytvořit předzahrádky a středem vnitrobloku trasujeme novou zvlněnou pěšinu napříč celým blokem. Místo stávajícího dětského hřiště navrhujeme rozšířit a doplnit o další herní prvky a mobiliář. Zbývající část vnitrobloku navrhujeme osázet vysokou zelení s cílem vytvořit malý park. Nedávno provedené úpravy komunikací a parkovacích míst v návrhu respektujeme.

TOČNA

V návrhu jsme prověřili v několika variantách prostor stávající točny autobusů. Pomocí vlečných křivek bylo prověřeno možné umístění zastávky MHD. Jako nejlepší řešení byl vyhodnocen návrh se stávající velikostí točny, kdy je nutno zrušit stávající chodník a navrhnout nový chodník po obvodu točny, včetně nové zastávky autobusů. Další možností je rozšířit velikost točny. Navržené řešení je patrné z výkresové dokumentace.

PŘEDZAHRÁDKY

Pro zvýšení bezpečnosti přiléhajících veřejných prostranství (kontrola obyvateli) a pro zvýšení komfortu bydlení v přízemních bytech byli v řešeném území vytipovány domy pro možné umístění předzahrádek. Jsme si vědomi toho, že stávající byty jsou umístěny cca 1m nad stávajícím terénem, a že navržené řešení bude znamenat stavební úpravy bytů, domů. Ve dvou místech byly již předzahrádky obyvateli vytvořeny. Máme za to, že získaným pozitivem řešení je lepší kontrola navazujících prostor, vytvoření poloveřejného kontrolovaného místa, rozšíření spodních bytů o terasu a „zelený“ obývací pokoj, zmenšení veřejné plochy a její údržby.

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ: ikona souborudotazník OKD - ZÁPAD.pdf

OKD - ZÁPAD

Otázky
1.*:Je pro vás vyhovující navržený účel (okružní trasa, klidové parky, soukromé předzahrádky, aj.) veřejných prostranství?

2.*:a) Považujete navrhovaný způsob parkování s navýšením o 56 míst za dostatečný?

2.*:b) Upřednostňujete omezení stávající zeleně a větší investice pro navýšení parkovací kapacity parkovacích míst?

3.*:Považujete navrženou výsadbu v uvedeném za dostatečnou?

4.*:Jsou navržené aktivity pro děti, mládež i seniory vyhovující?

4. NÁVRH:
5.*:Je nově navržený mobiliář dostatečný? Doplňte, o co by bylo vhodné jej rozšířit.

5. NÁVRH:
6.*:Jste pro rozšíření prostor točny autobusů a změnu umístění autobusové zastávky?

7.*:Souhlasíte s instalací kamerového systému a monitorování veřejných prostor?

8.*:Naplnil představený návrh vaše očekávání na zlepšení života v lokalitě OKD - západ?

9.*:Jste obyvatel Hlučína OKD - Západ?

10.:Prostor pro Vaše nápady a připomínky:

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souborudotazník OKD - ZÁPAD.pdf7.31 MB .pdf
ikona souboruTextova_cast.pdf9.82 MB .pdf
ikona souboru_B7_VIZUALIZACE.pdf155.44 MB .pdf
ikona souboruDOPRAVA_PARKOVANI_GARAZE.pdf935.5 KB .pdf
ikona souboruDOPRAVA_TOCNA_V2_3.pdf148.14 KB .pdf
ikona souboruDOPRAVA_TOCNA_STAV.pdf158.45 KB .pdf
ikona souboruDOPRAVA_PARKOVANI_APOSTOL.pdf1.22 MB .pdf
ikona souboruDOPRAVA_TOCNA_V1.pdf140.61 KB .pdf
ikona souboru_B1_UP.pdf21.3 MB .pdf
ikona souboru_B5_ZELEN_MOBILIAR.pdf777.11 KB .pdf
ikona souboru_SCHEMATA_KONCEPCE_NAVRH.pdf240.81 KB .pdf
ikona souboru_B4_INZENYRSKE_SITE.pdf737.41 KB .pdf
ikona souboru_B6_ETAPIZACEA.pdf181.7 KB .pdf
ikona souboru_B2_NAVRH_LEGENDA.pdf980.39 KB .pdf
ikona souboru_B3_DOPRAVA.pdf641.48 KB .pdf
ikona souboru_B8_NAVRH_MAX.pdf1.04 MB .pdf
ikona souboru_SCHEMA_VSAKY.pdf475.65 KB .pdf
ikona souboru_A09_UP.pdf27.2 MB .pdf
ikona souborupriloha_c3_fotodokumentace.pdf12.49 MB .pdf
ikona souboru_A06_DOPRAVA.pdf702.32 KB .pdf
ikona souborupriloha_c1_vlastnici.pdf932.77 KB .pdf
ikona souboru_A05_INZENYRSKE_SITE.pdf602.59 KB .pdf
ikona souboru_A02_ORTO.pdf2.36 MB .pdf
ikona souboru_A07_PROBLEM.pdf894.23 KB .pdf
ikona souboru_A08_ZELEN.pdf1 MB .pdf
ikona souboru_A03_STAVAJICI_STAV.pdf1013.44 KB .pdf
ikona souborupriloha_c2_dendrolog_pruzkum.pdf977.86 KB .pdf
ikona souboru_A10_STAV_ZPEVNENYCH_PLOCH.pdf225.42 KB .pdf
ikona souboru_A11_REZY.pdf91.3 KB .pdf
ikona souboru_A01_SSVZ.pdf509.69 KB .pdf
ikona souboru_A04_VLASTNICI.pdf402.47 KB .pdf
ikona souboru_SCHEMATA_KONCEPCE_NAVRH.pdf240.81 KB .pdf
ikona souboru_HLAVNI_VYKRES.pdf980.39 KB .pdf
5božena něm nadhledstezka  sad234školka2
Vytvořeno 15.3.2021 16:25:18 - aktualizováno 29.3.2021 14:05:55 | přečteno 2207x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load