Přijďte na veřejnou diskuzi

DJI 0048

Zúčastněte se veřejného projednávání Strategického plánu města Hlučín na období roku 2020-2030 a Urbanistického generelu, které se uskuteční 10. 10. 2019 od 16:30 hodin v Kulturním domě Hlučín. Přítomní budou mít možnost přednést své náměty a připomínky pro zpracování strategického plánu v oblastech infrastruktury, bydlení, životního prostředí, školství a dalších. V rámci Urbanistického generelu budou mít přítomní možnost seznámit se s aktuálním stavem města a jeho budoucím vývojem z hlediska urbanismu a architektury aj.

Na veřejné diskuzi mohou občané osobně přednést své náměty a připomínky pro zpracování strategického plánu v oblastech infrastruktury, bydlení, sociální péče, životního prostředí, školství a vzdělávání a dalších. Také se zde občané mohou v rámci Urbanistického generelu seznámit se současným stavem města a jeho budoucím vývojem z hlediska urbanismu a architektury, včetně metodiky a návrhů možných řešení jak postupovat při tvorbě, obnově a údržbě zejména veřejného prostranství, při nové výstavbě a případně při rekonstrukcích některých stávajících budov.

Urbanistický generel je pořizován jako součást nového Strategického plánu města Hlučína. Jde o podrobnější dokument, který navazuje na strategický plán a doplňuje jej z hlediska strategie rozvoje urbanismu a architektury města. Kromě Urbanistického generelu je součástí nového Strategického plánu města Hlučína pořizován i Dopravní generel.

Obecně jde tedy o koncepční dokument obsahující metodiky návody a návrhy možných řešení a postupů jak postupovat při tvorbě, obnově a údržbě zejména veřejného prostranství, při nové výstavbě a případně při rekonstrukcích některých stávajících budov. Měl by sloužit zejména jako podklad pro zpracování územních studií a projektových dokumentací, pro případné změny územního plánu nebo jako návod pro jednotlivé stavebníky a vedení města. Generel se skládá s analytické části (popis stávajícího stavu) a návrhové části (scénáře možného vývoje, priority, dohodnuté směry žádoucího vývoje, návrhy možných opatření, řešení a postupů.

Zpracovatelem Urbanistického generelu je architektonická kancelář KT architekti, jež zpracovávala obdobný generel např. pro městskou část Brno – Žabovřesky.

Územní studie sídelní zeleně

Hlavním důvodem pro pořízení Územní studie sídelní zeleně je zejména chybějící koncepční dokument pro rozhodování v území a pro správu a péči o zeleň. Pořízením územní studie by se rovněž měla zvýšit možnost získání dotací na projekty zabývající se městskou i krajinnou zelení. Cílem by mělo být zajištění zlepšení kvality prostředí v sídle a jeho ekologické stability. Systém sídelní zeleně by měl navazovat na zeleň v krajině. Studie by měla po dokončení sloužit pro projekční a realizační činnost města, pro správu (ochranu a údržbu) zeleně na jejím území, případně pro účely územního plánování. Územní studie sídelní zeleně se skládá ze dvou částí.  Analytická část obsahuje např. zhodnocení stavu sídelní zeleně, posouzení vybavenosti ploch zeleně apod. Návrhová část obsahuje řešení funkčně-prostorového uspořádání zeleně ve struktuře sídla, vazby sídla na krajinu, požadavky na vybavenost jednotlivých ploch, požadavky na intenzitu údržby apod. Zpracovatelem Územní studie sídelní zeleně je krajinářský architekt Ing. Petr Ondruška, který se podílel např. na zpracování krajinné studie „Zelené hradby Opava a městské části“.

Oba materiály, jak Urbanistický generel, tak Územní studie sídelní zeleně budou představeny veřejnosti spolu se strategickým plánem na veřejném projednání 10. 10. 2019.  Na základě podnětů a připomínek se dokumenty případně upraví a dokončí do finální podoby.


Vytvořeno 7.10.2019 | přečteno 682x | kristina.nenickova
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load