Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ II. OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUČÍNA

Výřez   ilustrační obrázek

Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení strategií a plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Hlučína pořídit změnu č. 1 územního plánu Hlučína zkráceným postupem zajistil v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína.

Na základě uplatněných námitek, připomínek a stanovisek dotčených orgánů podaných v rámci veřejného projednání došlo dle ustanovení § 53 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 7 stavebního zákona k podstatné úpravě návrhu změny č. 1 Územního plánu Hlučína a následnému opakovanému projednání. Vzhledem k tomu, že z uplatněných námitek, připomínek a stanovisek dotčených orgánů podaných v rámci opakovaného veřejného projednání vyplynuly požadavky na úpravu, došlo dle ustanovení § 53 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 7 stavebního zákona k podstatné úpravě návrhu změny č. 1 Územního plánu Hlučína.

Protože došlo opět k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel podle § 53 odst. 2 v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje,

že II. opakované veřejné projednání územního plánu Hlučína – změna č. 1 se koná

dne 24. 11. 2021 v 16:00 hodin v Obřadní síni Městského úřadu v Hlučíně (budova A).

Do návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína je možné nahlédnout ode dne vyvěšení tohoto oznámení do 7 dnů od konání veřejného projednání, tj. do 1. 12. 2021 na Městském úřadě v Hlučíně, odboru výstavby, oddělení strategií a plánování, Mírové náměstí 23, v kanceláři č. A 119 (pondělí, středa od 8:00-17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00-14:00 hodin, pátek od 8.00-13.00 hodin).

V případě zhoršení epidemiologické situace bude II. opakované veřejné projednání probíhat on-line formou, kdy obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována, dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a veřejnost budou prostřednictvím on-line veřejného projednání seznámeni s návrhem změny č. 1 územního plánu Hlučína.

Předmětný návrh změny č. 1 územního plánu Hlučína je veřejně dostupný na těchto webových stránkách, na kterých bude v případě konání II. opakovaného veřejného projednání on- line formou alespoň 7 dní předem zveřejněn odkaz pro připojení se k on-line II. opakovanému veřejnému projednání a prezentace pro toto II. opakované veřejné projednání. Pro připojení nebude potřebné žádné speciální nastavení Vašeho počítačového vybavení. On-line II. veřejné projednání bude probíhat přes webovou aplikaci. Případné dotazy týkající se návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína pak bude možné vznášet během II. opakovaného veřejného projednání v době od ukončení prezentace do ohlášení konce opakovaného veřejného projednání on-line formou, a to telefonicky prostřednictvím telefonního čísla, které bude zveřejněno v průběhu veřejného projednání on-line formou, případně prostřednictvím chat listu webové aplikace. Zpracovatel koncepce ve spolupráci s pořizovatelem vznesené dotazy zodpoví.

Upozornění:

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit k upravovaným částem návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína své připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. V připomínkách či námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou nebo připomínkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitosti se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:
Městský úřad Hlučín
odbor výstavby
oddělení strategií a plánování
Mírové náměstí 23
748 01  Hlučín

 

Více na úřední desce města.
22.11.2021 | přečteno 194x | skulinova@hlucin
Štítky: sdílení_fb_tw
 
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load