Je ideální čas na podzimní ořezy a kácení stromků

jehličnany

Chcete pokácet strom na své vlastní zahradě? Žádný problém! Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je ale nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.
Kácíte-li jehličnan, tak jeho chvojí je skvělým darem pro pana Hlubka, který z nich vytvoří adventní věnec na Mírové náměstí. Stačí jej kontaktovat na telefonním čísle 603 757 552. Dárcům předem děkujeme!


Kácení dřevin rostoucích mimo les

1. Povolení ke kácení
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí ve správním řízení a je předpokladem pro oprávnění pokácet dřeviny rostoucí mimo les.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je potřeba pro dřevinu o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí nad 80cm a pro zapojené porosty dřevin, celkové plochy 40 m2 a více, v nichž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v porostu přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.


Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.Žádost o kácení se podává u místně příslušného obecního úřadu, v jehož katastru se pozemek nachází.

2. Úkony, ke kterým není třeba povolení orgánu ochrany přírody (kácení se pouze oznamuje Městskému úřadu Hlučín):
§ 8 odst. 2 - povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze 6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu

§ 8 odst. 4 - povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 a 4 zákona o ochraně přírody a krajiny) se vztahuje na územní obvody obcí Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada. Oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 4 odst. 2 vyhlášky.

Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li oznamovatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků4), při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav5), v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění oznámení a

e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku. 

Podmínky a postup řešení:

Podmínky:

 • podání žádosti o povolení ke kácení včetně povinných náležitostí
 • provedení ohledání dřeviny za účelem posouzení stavu stromu a oprávnění žádosti (v případě, že správnímu orgánu není stav znám)
 • vydání povolení nebo nepovolení k pokácení dřeviny, případně uložení náhradní výsadby
 • povolení ke kácení se vydává zpravidla s přihlédnutím k období vegetačního klidu dřevin (1.10. - 31.3.)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti nebo oznámení u příslušného orgánu ochrany přírody - § 37 a § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – dále jen „správní řád“.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Úřední hodiny
  pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod
  další dny po telefonické dohodě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost o povolení ke kácení dřevin včetně povinných náležitostí, kterými jsou:

 • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les
 • specifikaci dřevin, jejich druh, popřípadě rody, počet, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, situační zákres, parcelní číslo pozemku a katastrální území
 • velikost plochy keřů s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin, včetně situačního zákresu, parcelní číslo pozemku a katastrální území
 • zdůvodnění žádosti

Formuláře:

 • Žádost je k dispozici na věcně a místně příslušném orgánu ochrany přírody - Městském úřadě Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb.
 • Žádost je možné podat i formou dopisu mimo předepsaný formulář. V tomto případě musí obsahovat následující údaje:
  - jméno a adresu žadatele, datum narození u fyzické osoby, název nebo obchodní firma, adresa sídla nebo pobočky, resp. odštěpného závodu jehož se řízení týká, IČ u právnické osoby, případně telefonické spojení pro urychlení,
  - adresu pro doručování,
  - označení dalších, žadateli známých účastníků řízení,
  - doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
  - specifikaci dřevin, jejich druh, popřípadě rod, počet, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130cm nad zemí, situační zákres, parcelní číslo pozemku a katastrální území,
  - velikost plochy keřů s uvedením druhového popřípadě rodového zastoupení dřevin včetně situačního zákresu, parcelní číslo pozemku a katastrální území,
  - zdůvodnění žádosti.
 • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - pro fyzické osoby
  ikona souboruikona souboruŽádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro fyzické osoby (velikost: 25 KB, typ: .doc)
 • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - pro právnické osoby
  ikona souboruikona souboruŽádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro právnické osoby (velikost: 25.5 KB, typ: .doc)

Lhůty pro vyřízení:

Ve správním řízení: v jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních do 60 dnů od zahájení řízení, případně do 90 dnů ve zvláště složitých případech (§ 83 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny).


Vytvořeno 6.10.2019 | přečteno 353x | kristina.nenickova
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load