Hlučín - Město pro byznys 2018

DJI 0077

V celkovém pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Moravskoslezského kraje 2018 se Město Hlučín umístilo na celkovém 5. místě!


Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky.

Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma možnosti malého a středního podnikání ze strany samospráv. Organizátoři a partneři výzkumu si jsou velmi dobře vědomi, že úkolem samosprávy je vytvářet co nejlepší životní podmínky pro všechny, proto chtějí zprostředkovat jednotlivým radnicím dobré zkušenosti a nápady z ostatních regionů.

Podstatou výzkumu je komplexnost a ojedinělost průzkumu. Dosavadní projekty přinášely důležité informace, avšak pro určení nejlepšího podnikatelského prostředí mají jen dílčí vypovídající hodnotu – informují podnikatele o rozvoji informačních služeb v regionu, aktivizují obyvatele, nebo se zaměřují pouze na velká města.

Srovnávací výzkum Město pro byznys se od ostatních projektů odlišuje nejen rozsahem, ale i množstvím sledovaných kritérií. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam.

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 23 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

Podnikatelské prostředí – 14 kritérií

Přístup veřejné správy – 9 kritérií

1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 14 kritérií (50 % hodnocení)

• podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

• podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

• podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s méně než 250 zaměstnanci na 100 ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

• vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe

• stabilita krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním; pozitivně hodnocené plochy – zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy - orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha); údaj je za celé ORP

• index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let), čím mladší populace, tím lépe

• vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu

• cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu, hodnoceno podle odchylek od mediánu

• nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe

• nezaměstnanost mladých (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je zastoupení osob ve věku do 24 let, tím je město hodnoceno lépe

• dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno

• průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; hodnoceno podle odchylek od mediánu, (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)

• změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno

• počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání (podíl učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celé ORP

2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 9 kritérií (50 % hodnocení)

• kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• výdaje na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu - objem vlastních výdajů je v rámci pořadníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)

• likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)

• dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)

• podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny

• cena vodného a stočného (součet cen vodného a stočného za m3 včetně DPH); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu.

Zdroj: http://www.mestoprobyznys.cz/


Vytvořeno 14.5.2019 8:38:38 | přečteno 1980x | kristina.nenickova
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load