Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

DJI 0029

V měsíci říjnu byly v „kozmické“ části dokončeny stavební práce na čelní hrázi, funkčním objektu, napouštěcím potrubí, opevnění břehů koryta Juliánky. V okolí jednotlivých objektů byly provedeny jemné terénní úpravy, včetně osetí travním semenem. V této části stavby zbývá provést statickou zatěžovací zkoušku na lávce přes řeku Opavu, dále betonový povrch na rampě v Jilešovicích a zrealizovat příjezdovou komunikaci k lávce přes Juliánku od Kozmic. Všechny tyto práce jsou předmětem změn. Po dokončení těchto prací bude otevřena obchůzná trasa z Jilešovic do Kozmic, která povede právě přes tyto objekty. V prostoru sportovně - rekreačního areálu jsou prováděny úpravy na opevnění břehů a to jak v prostoru autokempu a nudapláže, tak v okolí vleku na vodní lyžování vč. úprav a renovací nástupních prostorů. Zároveň byly dokončeny dlážděné sjezdy na černé pláži a zahájili jsme práce na napojení břehů k bezpečnostnímu přelivu. Po dokončení přelivu, byly zahájeny práce na výpustném objektu, který je v současnosti zajímkován štětovnicemi a probíhá jeho očištění. Na pravobřežní hrázi řeky Opavy byly zahájeny práce na realizaci nových propustí, úprava návodní strany a koruny hráze navazující na již dokončené podzemní těsnící stěny. Dále probíhají práce i na dalších stavebních objektech – úprava potoka Vařešinky – zkapacitnění zatrubněné části, koryto bezpečnostního přelivu, přeložka plynu. Na závěr žádáme všechny občany o dodržování zákazu vstupu na staveniště ve všech částech stavby. V poslední době došlo k nárůstu pokusů o vniknutí na plochu staveniště, které musí ostraha staveniště řešit. Děkujeme za respektování tohoto zákazu.

Postup prací je i nadále zaznamenáván pomocí dronu a záběry z něj jsou zveřejňovány na webových stránkách města Hlučína www.hlucin.cz. 

Pravobřežní hráz  montáž „štětovnicové stěny“ k realizaci propustkuKozmická část  prostor kolem „funkčního objektu“Areál štěrkovny  úprava břehů kolem vleku na vodní lyžování Fota archiv Gardenline s r o

1. 11. 2021
V září jsme opět zahájili snižování hladiny nádrže, které je nutné pro opětovné zahájení prací na opevnění břehů štěrkovny. Zatímco v uplynulé době byly prováděny práce převážně v Kozmické zátoce a na černé pláži, nyní je většina prací realizována ve Sportovně rekreačním areálu a v jeho těsné blízkosti. V areálu byly zahájeny zemní práce na opevnění břehů. Zejména se jedná o tzv. oblázkovou pláž, která bude tvořena pohozem z říčního 
kameniva. V uplynulém období jsme dokončili zámečnické práce na Bezpečnostním přelivu a proběhla i demontáž štětovnicové jímky. V současnosti jsou v okolí objektu zahajovány práce na opevnění břehů, které bude napojené na tento objekt. Bohužel se k tomuto objektu ještě jednou budeme muset vrátit s realizací přemostění koryta bezpečnostního přelivu. Dále byla zahájena oprava výpustného objektu a dokončení sjezdů a zbývajících částí opevnění břehů v celé části „černé pláže“. Na levobřežní hrázi řeky Opavy je dokončena obslužná komunikace v celkové délce, chybí pouze napojení na ulici Celní. Po provedení dosypání a upravení břehů hráze budou plochy osety travním semenem. Na této části stavby bude ještě probíhat stavební činnost zejména v okolí mostu u Děhylova. V následujícím období, po ukončení biologického cyklu Modráska bahenního, bude opětovně zahájena realizace prací na pravobřežní hrázi Opavy.

Opevnění břehů jezera – Sportovně rekreační areálBezpečnostní přelivLevobřežní hráz  cyklostezkaFunkční objekt a opevnění břehů potoku „Juliánka“1. 10. 2021

V měsíci září byl největší objem prací soustředěn kolem „funkčního objektu“. Po vybourání starého přemostění potoku Juliánky byla dokončena zbývající část „shybky“ napouštěcího potrubí a probíhá realizace opevnění břehů Juliánky lomovým kamenem. Na mostních objektech byly dokončeny veškeré finální úpravy vč. nátěrů. Prostory kolem dokončených částí jsou dosypávány ornicí ke konečné úpravě terénu a zatravnění. Na druhé straně jezera, u sportovně - rekreačního areálu, je prováděna pokládka zatrubněné části Vařešinky. Na levobřežní hrázi řeky Opavy pokračují finální terénní úpravy břehů hráze. Polovina úseku komunikace o celkové délce cca 2,5 km je již v asfaltovém povrchu. Zbývající část bude dokončena v následujícím měsíci. Od začátku září bylo opět zahájeno upouštění hladiny jezera tak, aby mohly být zahájeny práce na dokončení opevnění břehů jezera. Zároveň budou zahájeny práce v prostoru sportovního areálu, výpustného objektu a dalších částí stavby, které byly z důvodu letního provozu pozastaveny.
Závěrem chceme opět požádat všechny občany o dodržování zákazu vstupu na zajištěné části stavby a staveniště.

Zatrubněná část VařešinkyLevobřežní hrázFunkční objekt1.9. 2021

Rekapitulaci prováděných prací z prázdninových měsíců začneme v „kozmické části“, kde probíhají dokončovací práce na mostních objektech přes Juliánku a Opavu. Jedná se zejména o opravu nátěrů, podlití zábradlí, kamenný zához a kamennou dlažbu v korytě vodotečí. Současně jsou dokončovány komunikace na čelní hrázi a levobřežní hrázi ve směru od Kozmic podél Juliánky přes funkční objekt, až podél řeky Opavy. Posledním objektem v této části stavby, jež je v současnosti realizován, je funkční objekt s napouštěcím potrubím, kdy na funkčním objektu jsou nyní realizovány kamenné dlažby a obklady. Došlo dále k demolici stávajícího přemostění na Juliánce. V lokalitě černé pláže byly dokončeny monolitické konstrukce na bezpečnostním přelivu. Po ukončení letní sezóny a upuštění vody bude provedeno jak dokončení tohoto objektu, tak dokončení opevnění břehů na celé černé pláži. Na levobřežní hrázi řeky Opavy jsou prováděny finální terénní úpravy břehů hráze a začala pokládka asfaltových vrstev komunikace. Jedná se o úsek od nového mostu v Jilešovicích až po stávající most do Děhylova. Nejviditelnější částí stavby se nyní stal objekt zkapacitnění Vařešinky na parkovišti před SRA, kde probíhá výstavba zatrubnění Vařešinky. Vzhledem k blízkosti stavby, prosím, buďte při návštěvě areálu obezřetní. Závěrem chci opět požádat všechny občany o dodržování zákazu vstupu do označených a zajištěných částí staveniště.

Lávka přes řeku Opavu  příjezd po cyklostezce od KozmicBezpečnostní přelivLevobřežní hráz  cyklostezkaDemolice starého betonového propustu na „Juliánce“


1. 8. 2021

V červnu bylo provedeno dopuštění vody do nádrže na původní provozní výšku hladiny tj. 216,40 metrů nad mořem a zároveň dokončeny hlavní úseky úpravy opevnění břehů. Zbývající části úpravy břehů kolem Bezpečnostního přelivu, výpustného objektu a v prostoru sportovního areálu budou zahájeny po ukončení letní sezóny na podzim letošního roku. Na druhé straně nádrže v Kozmické části stavby probíhají práce na funkčním objektu, dále je realizováno nové napouštěcí potrubí a probíhá návoz a hutnění finálních vrstev čelní hráze. V prostoru kolem břehů kolem řeky Opavy byly dokončeny práce na podzemních těsnících jílocementových stěnách. Na levobřežní i pravobřežní hrázi, v úseku 3,0 až 3,445 km, probíhají finální úpravy konstrukčních vrstev a úpravy hrází před provedením finálních vrstev, kdy na levobřežní hrázi se jedná o asfaltové komunikace a na pravobřežní hrázi zpevněné štěrkem. Dále probíhají finální práce na rampě pro lávku přes Opavu. Na dokončených částech hrází je prováděna výsadba sazenic krvavce totemu a osev běžných květnatých druhů. Byly dokončeny betonové opěry pro mostní konstrukci lávky přes Opavu. Dále proběhla předmontáž samotné lávky. Dále byly provedeny práce na přeložkách VN a VVN. A to u děhylovského splavu a u stávajícího mostu přes Opavu. Obě tyto přeložky byly nutné pro dokončení stavebních objektů v jejich těsné blízkosti. Závěrem chceme opět požádat všechny občany o dodržování zákazu vstupu na staveniště, ve všech částech stavby i během letní sezóny.

Černá pláž  kamenná dlažbaLávka přes řeku OpavuLeobřežní hráz  příprava podkladu


1. 7. 2021

V dubnu začaly práce, i přes pravé aprílové počasí, na dalších místech staveniště. Na pravobřežní hrázi byla na návodní straně hráze řeky Opavy zahájena realizace PTS – podzemní těsnící stěny o celkové délce cca 1,2 km. Nově byly zahájeny práce na přeložkách NN a VN v okolí stávajícího mostu přes Opavu z Kozmic do Jilešovic, kdy těmito pracemi dojde k uvolnění prostoru pro rozebrání a novou výstavbu mostního objektu. V kozmické části stavby pokračují záhozy lomovým kamenem a dlažby do betonu na opevnění břehů, práce na navýšení čelní hráze. V této části stavby dále probíhají práce na funkčním objektu, kde jsou provedeny základové konstrukce a probíhá montáž armatur a bednění pro navazující betonáže dalších částí. Byla provedena montáž ocelové části lávky přes Juliánku a pokračují dokončovací práce v okolí tohoto mostního objektu. U lávky přes řeku Opavu jsou dokončeny opěry a pokračují terénní úpravy komunikací kolem náběhových ramp. Byla dokončena část přeložky vodovodu. V hlučínské části stavby pokračují práce na bezpečnostním přelivu, byly zahájeny práce na výtokovém a nátokovém čele zatrubněné Vařešinky a pokračují práce na opevnění břehů na černé pláži. Na levobřežní hrázi řeky Opavy jsou v první části (staničení 1,3 až 2,2 km) dokončovány podkladní vrstvy pro komunikaci. Na pravobřežní hrázi v Jilešovické části jsou zemní práce téměř dokončeny. Závěrem bych chtěl opět poděkovat Vám, kteří dodržujete zákaz vstupu na staveniště. Buďte prosím obezřetní i na navazujících komunikacích. Připomínám, že je nadále prioritou realizace stavby. Průběh prací tak může kdykoliv znovu uzavřít sportovně rekreační areál, který bude od 12. června zpřístupněn veřejnosti.

Pravobřežní hráz – technika pro provádění podzemní těsnící stěnyLevobřežní hráz – realizace komunikace na koruně hrázeFunkční objekt – montáž bednění stabilizačního prahuLávka přes Juliánku – montáž ocelové části

1. 6. 2021

Rekapitulaci prováděných prací v měsíci březnu začneme v lokalitě „černé pláže“, kde pokračují práce na bezpečnostním přelivu s ohledem na blížící se termín zvyšování vodní hladiny a práce na opevnění břehů. Došlo k úpravě břehů formou kamenného záhozu, tak především pokládka kamenné dlažby do betonu. V současné době je již téměř dokončena část mezi výpustným objektem a oplocením sportovního areálu. Navazující část, tzn. sportovní areál, bude realizována od října tohoto roku. Další práce probíhaly v prostoru potoku Vařešinka, kde proběhlo kácení dřevin a zahájení vlastních stavebních prací na zatrubnění části potoka v prostoru mezi parkovištěm a hlavním vstupem do sportovního areálu. V Kozmické části stavby pokračují zemní práce na čelní hrázi, kdy mezi lávkami přes Opavu a Juliánku jsou již násypy hráze téměř dokončeny. V dalším úseku čelní hráze dochází k montáží propustku. Pokračují práce hydroizolace a zásypy betonových opěr pro mostní konstrukce přes potok Juliánku a lávku přes Opavu. Dále byly zahájeny práce na funkčním objektu. Dále pokračovaly práce na hrázích řeky Opavy, kdy na pravobřežní hrázi proběhly přípravné zemní práce i vlastní zahájení realizace podzemní těsnící stěny. Na levobřežní hrázi jsou dokončovány zemní práce související s dosypáváním vzdušního svahu hráze a byly zahájeny finální úpravy podkladních vrstev před samotnou realizací vrstev asfaltové komunikace.


1. 5. 2021

Na základě vzájemné dohody koordinátora činnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi Viktora Huberta z firmy K+H správci staveb s.r.o., realizátora stavby Gardenline s.r.o. a stavebníka města Hlučína dojde k 12. červnu 2021 k zpřístupnění oplocené části prostoru stavby u Hlučínského jezera.

„Prozatím máme ujednáno otevření sportovně rekreačního areálu do konce srpna tohoto roku s tím, že jde o vstřícný krok vůči občanům Hlučína a okolí,“ sdělil starosta Pavel Paschek. A dodává: „Není standardem získat výjimku pro vstup na jakékoliv staveniště s ohledem na bezpečnost osob v souladu s dodržením harmonogramu prací. Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat prostor pro aktivní trávení letní sezóny na jezeře, alespoň v omezeném režimu. Věřím, že nám budou přát klimatické podmínky a že budou dodržována nastavená pravidla.“ 

Mimo vyznačený prostor nebude nadále možný vstup na staveniště. Lidé pohybující se v prostoru mimo zpřístupněnou oblast budou z těchto míst vykázáni. „Upozorňujeme, že celý areál i jeho okolí je nadále stavbou. Je tedy třeba důsledně dodržovat stanovené provozní řády, dopravní a bezpečnostní značení. V případě porušování stanovených podmínek bude prostor pro veřejnost znovu uzavřen,“ sdělil koordinátor BOZP Viktor Hubert.Prioritou je bezpečnost osob v souladu s plánovaným průběhem stavby projektu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I. etapa. Pro veřejnost bude zpřístupněn sportovně rekreační areál denně od 8 do 19 hodin. 

Výše vstupného je na den stanovena na 40 korun za dospělého, 20 korun za děti a studenty od 7 do 18 let. Osoby nad 65 let, osoby ZTP a ZTP/P včetně průvodce a děti do 7 let mají vstup zdarma. Dostupná vodní plocha bude vyznačena bójkami. „Zprovozněn bude autokemp, vodní vlek a veškeré potřebné zázemí, včetně sociálních a občerstvovacích služeb. V celém areálu je stanoven zákaz prodeje a konzumace tvrdého alkoholu,“ předesílá ředitel příspěvkové organizace města Sport a kultura Hlučín Martin Nováček. Samozřejmostí je zajištění záchranné služby, plavčíka i provoz sportovních atrakcí v areálu. „Zdůrazňuji, že je nadále prioritou realizace stavby. Průběh prací tak může kdykoliv znovu uzavřít areál veřejnosti,“ uvedl Petr Vojtíšek z realizační firmy Gardenline s.r.o. 

Podrobnosti o fungování koupaliště, atrakcí, parkování a celkového provozu u Hlučínského jezera budou zveřejněny v červnovém čísle Hlučínských novin a na sociálních sítích a webových stránkách města.

Černá pláž  kamenná dlažbaLávka přes řeku Opavu  opěra 01Levobřežní hráz  příprava podkladuÚprava potoka Vařešinky  zatrubněná část

Měsíc únor nám přinesl nejdřív velmi mrazivé počasí, při kterém došlo k omezení realizačních prací na minimum a pokračovaly pouze přípravné práce na dalších stavebních objektech a návoz materiálu. Druhá polovina měsíce února přinesla naopak velmi příjemné jarní počasí, proto došlo k opětovnému zahájení všech stavebních prací. Zejména se jednalo o práce na levobřežní hrázi kolem řeky Opavy, pokračovaly práce na opevnění břehů, včetně podkladních vrstev pod kamennou dlažbu a také byla zahájena samotná realizace kamenné dlažby do betonu na “černé pláži”. Také byly opětovně zahájeny zemní práce na bezpečnostním přelivu. Na druhé straně jezera v „kozmické části“ pokračovaly zemní práce na „funkčním objektu“ a „čelní hrázi“. Dále se dokončuje přeložka vodovodu a další část „napouštěcího potrubí“. Velmi intenzivně se pokračuje na základových konstrukcích mostních objektů. Byla provedena betonáž opěr lávky přes Juliánku a lávky přes Opavu, zároveň proběhla kontrola ocelové části lávky přes Juliánku, která je realizována ve výrobní hale v Třinci. Současně je realizována rampa na pravobřežní hrázi k lávce přes řeku Opavu ze strany od Jilešovic.

1. 4. 2021

ikona souboruzáří 2020 vs březen 2021.mp4Lávka přes řeku Opavu – základové konstrukceLávka přes Juliánku – opěra 1Černá pláž – kamenná dlažbaNávoz materiálu – betonové prefabrikáty pro zatrubněnou část Vařešinky

1. 3. 2021

V novém roce byly stavební práce obnoveny hned v první týdnu. Stavební technika pokračovala na břehu černé pláže v podkladních vrstvách pod kamennou dlažbu do betonu. Počasí nám v lednu umožnilo dokončit i první část opevnění břehů za výpustným objektem. V okolí kozmické zátoky pokračovaly práce na přeložce vodovodu, byla zahájena realizace napouštěcího potrubí, byly provedeny piloty pro základové konstrukce lávky přes Opavu a pokračují zemní práce na levobřežní hrázi kolem řeky Opavy. Pokračují také práce na železobetonových konstrukcích lávky přes Juliánku, kde probíhá montáž armatury a bednění na opěrách 1 a 2. Betonáž opěry 1 byla provedena začátkem února. Betonáž opěry 2 započala již koncem února a bude prováděna i v průběhu měsíce března, s ohledem na klimatické podmínky. Ostatní práce byly s ohledem na počasí zahájeny až v druhé polovině února. Přesto, že je v současné době menší pohyb techniky na stavbě, žádám Vás o dodržování zákazu vstupu na celé staveniště a respektování dopravního značení v okolí stavby.


Úprava břehů – kamenný záhozLávka přes Juliánku – montáž armatury a bednění opěry 1Levobřežní hráz kolem řeky Opavy  zemní práce

1. 2. 2021

V prosinci probíhaly práce na Hlučínském jezeře až do Vánoc, kdy došlo k přerušení stavebních prací do 4. ledna letošního roku. Práce pokračovaly zejména v kozmické zátoce, kde stále probíhá úprava břehů formou kamenného záhozu a dokud to klimatické podmínky dovolovaly probíhala i úprava terénu okolo břehů. V této části stavby dále probíhaly práce na hrázích, ať už se jedná o čelní hráz, pravobřežní, či levobřežní, kde se jedná především o zemní práce spojené s rozšířením a zvýšením uvedených hrází. Novým stavebním objektem, na kterém byly zahájeny práce v prosinci, byl objekt přeložky vodovodu DN 300, kdy byla realizována zejména část mezi vlastním jezerem a čelní hrází. I nadále pokračovaly sanační práce na odběrném objektu, zejména vnitřního prostoru, práce na základových konstrukcích lávky přes Juliánku a práce na rampě na pravobřežní hrázi v Jilešovicích.

Zahájili jsme také přípravné práce na lávce přes Opavu a pokračovaly přípravné práce na objektu napouštěcího potrubí. Vlastní stavební práce na těchto dvou objektech byly zahájeny v první polovině ledna. V části “černé pláže” pokračovaly práce na realizaci podkladních vrstev pod kamennou dlažbu do betonu, jedná se zejména o odkopávky stávajících břehů, včetně vytvoření projektovaných svahů a vlastních podkladních vrstev z kameniva. Pokud to klimatické podmínky dovolí, bude v nejbližší době zahájena pokládka vlastní kamenné dlažby. V této části stavby pokračovaly práce na bezpečnostním přelivu, kde bylo provedeno zajištění štětovnicemi a bylo potřeba provést jejich dotěsnění, tak aby bylo možné realizovat navazující práce na přípravě základové spáry a základové desky. Dále ještě probíhala inventarizace dřevin a porostů, zejména v katastrálním území Hlučína, jedná se především o objekty úprava Vařešinky a koryto bezpečnostního přelivu.černá pláž – opevnění břehůKozmická zátoka – opevnění břehů – kamenný zához a úprava terénurampa na pravobřežní hrázi – gabiony

napouštěcí objekt – sanace stávajícího objektu


1. 1. 2021

V uplynulém období pokračovaly práce na Hlučínském jezeře, zejména je již patrný rozdíl v konstrukcích opevnění břehů, hlavně v kozmické zátoce, kde se provádí úprava břehů formou kamenného záhozu. Další část opevnění břehů se realizuje na “černé pláži”, kde bude realizována kamenná dlažba do betonu. V kozmické části stavby současně probíhají další práce na čelní hrázi odtěžením zeminy, přípravou podkladu, návozem materiálu na rozšíření této hráze a její výstavbou. Dále probíhají opravy a sanační práce na stávající konstrukci odběrného objektu u řeky Opavy a práce na funkčním objektu. Zhotovitel dále zahájil přípravné práce na napouštěcím potrubí a přeložce vodovodu DN 300. Pokračovaly také práce na lávce přes potok Juliánku, kde jsou provedeny základové konstrukce. Práce na hrázích řeky Opavy pokračovaly na levobřežní hrázi zemními pracemi a na pravobřežní hrázi, mimo zemních prací, byly provedeny gabionové stěny v rozpracovaném úseku, tedy mezi lávkou přes řeku Opavu a stávajícím mostem z Jilešovic do Kozmic. Uvedené zemní práce zahrnují hlavně rozšíření a zvýšení těchto hrází na tzv. 100 letou vodu.

Posledním rozpracovaným objektem společnosti Gardenline s.r.o. je bezpečnostní přeliv, kde došlo k dokončení bouracích prací původního sdruženého objektu a dokončení štětovnicového zabezpečení stavební jámy, kdy práce probíhaly z pontonu, který byl v této části použit. Postup prací pro vás zaznamenáváme již od září 2020 i pomocí dronu. ikona souboruSanace Hlučínského jezera září vs prosinec 2020.mp4


Bezpečnostní přeliv  zabezpečení stavební jámy štětovnicemi z pontonuSHJ  Pravobřežní hráz  gabiony

------------- 

1. 12. 2020 

Na stavbě Sanace štěrkovny pokračovaly práce na Kozmické straně realizací zejména Čelní hráze a propustku, kde v současnosti probíhají zemní a betonářské práce, na objektu Lávka přes Juliánku pokračuj výstavba spodní stavby a po provedených protipovodňových opatřeních (štětovnicová stěna v Čelní hrázi) byly obnoveny zemní práce na funkčním objektu. Dál byly, po snížení hladiny, zahájeny práce na opevnění břehů - v kozmické části se jedná o kamenný zához. Zhotovitel také již zahájil práce na pravobřežní hrázi řeky Opavy, v části Jilešovic, kde se připravuje území na realizaci podzemní těsnící stěny.

Na pravobřežní hrázi v současné době probíhá také transfer rostlin z dotčených míst konkrétně krvavce totenu (Sanguisorba officinalis), na nějž je navázán modrásek bahenní (Phengaris nausithous). Také jsme obnovili práce na bezpečnostním přelivu, který se bude z velké části bourat. Zhotovitel dále aktualizuje průzkumy a projektovou dokumentaci tak, aby mohly být zahájeny práce na obou částech Vařešinky. Rád bych Vám všem opět poděkoval za respektování a dodržování zákazu vstupu na staveniště a prosím, buďte obezřetní i na navazujících komunikacích.------------- 

12. 11. 2020

Od 16. 11. 2020 zhotovitel zahajuje zemní práce na „Černé pláži“, kde dojde ke zvýšení dopravy v okolí, zejména však v ulici Celní. Prosíme občany o zvýšenou obezřetnost a dodržování zákazových značek.

------------- 

19. 10. 2020

S ohledem na hydrologickou situaci na řece Opavě a Hlučínském jezeře Vám oznamujeme, že práce na stavbě "Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa" byly dne 13. 10. 2020 přerušeny.

Vlivem zvýšených průtoků v řece Opavě, které dosáhly dne 14. 10. 2020 II. SPA a dne 15. 10. 2020 III. SPA, došlo k zaplavení Hlučínského jezera včetně staveniště v západní části stavby a prostoru zařízení staveniště.

Ode dne 14. 10. 2020 probíhají zabezpečovací práce dle pokynů povodňové komise a ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje.

III. SPA stále trvá, jeho pominutí se předpokládá v průběhu víkendu.

-------------

17. 9. 2020

Z důvodu probíhající realizace stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína - I.etapa“ platí ode dne 15. 9. 2020 na celém revíru OPAVA 24, 471092 zákaz rybolovu. Na tomto revíru bude provádět kontrolní činnost zhotovitelem proškolená rybářská stráž spolu s městskou policií. Bližší informace jsou uvedeny na www stránkách ČRS MO Hlučín.

-------------

14. 9. 2020

Společnost Gardenline s.r.o. zahájila ve druhém zářijovém týdnu stavební práce v těsném okolí Hlučínského jezera. Začalo se kácením a mýcením na západní straně jezera a bude se pokračovat budováním zařízení staveniště stavby a komunikací k budoucí lávce přes potok Juliánka. Rádi bychom občany Hlučínska upozornili, že na staveniště, které se rozkládá v bezprostředním okolí jezera je vstup zakázán a na přístupových komunikacích k jezeru jsou upozornění na zákaz vstupu instalována. Děkujeme všem občanům, kteří tato upozornění respektují a budou je respektovat po celou dobu výstavby.

------------------------

11. 8. 2020

Stavební práce na projektu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku
u Hlučína – I. etapa“
započala společnost Gardenline s.r.o. v souladu se smlouvou s Ministerstvem financí ČR dne 27. července 2020. Aktuální práce však do 6. září 2020 výrazně neomezí provoz na Hlučínském jezeře. Od 1. září 2020 bude omezen provoz na ulici Jahodová a také bude omezena již značná část oploceného sportovně-rekreačního areálu Hlučínského jezera. „Poslední akcí tohoto roku, jež bude pořádána u restaurace Nová Laguna na břehu Hlučínského jezera, bude festival sCoro Štěrkovna v termínu 18. a 19. září 2020. Do sportovně-rekreačního areálu vstup již nebude možný,“ sdělil starosta Pavel Paschek.

Od října započnou práce na korytu potoka Vařešinka, a také na zkapacitnění jeho zatrubněné části pod parkovištěm. Rovněž bude budována staveništní komunikace z místní komunikace Kozmice - Jilešovice, k lávce přes Juliánku v oblasti Kolečkova mlýna. Lze očekávat zvýšenou dopravu materiálu na pravobřežní hráz na silnici Chabičov - Jilešovice, místní komunikaci Kozmice - Jilešovice (po most přes Opavu, a ze silnice Kozmice - Hlučín přes ulici Jahodová
do oblasti západní části jezera.

„Do konce roku 2020 začnou práce na Čelní hrázi (levobřežní hráz potoka Juliánka ve směru na Kozmice, ulice Poručíka Hoši), na založení lávek přes potok Juliánka a vodní tok Opava a taky práce na levobřežní hrázi řeky Opava a pravobřežní hrázi v úseku most přes řeku Opava - rampa na pravobřežní hráz, za penzionem Kamenec. Rovněž se bude intenzivně pracovat na systému napouštění jezera (odběrný objekt, napouštěcí potrubí a funkční objekt) a na zkapacitnění zatrubněné části potoka Vařešinky Postupem času se budou realizovat přeložky, které jsou projektovou dokumentací předepsány a schváleny,“ sdělil zástupce firmy Gardenline s.r.o. Ing. Petr Skřivánek.

Pokud to klimatické podmínky dovolí, budou se v průběhu zimy a jara zpevňovat břehy Hlučínského jezera.

O dalším postupu prací budeme průběžně informovat.11.8.2020 - aktualizováno 1.11.2021 8:40:33 | přečteno 4436x | skulinova@hlucin
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load