ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kamerové systémy Městské policie Hlučín

Informace o zpracování osobních údajů

Městská policie Hlučín (dále jen MP) provozuje tři typy kamer – kamerového systému.

  • · Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) se skládá z pevných a otočných kamer.
  • · Kamery pro zabezpečení majetku města představují pevné kamery. Část z těchto kamer jsou zaměřeny do dvorů městského úřadu, dále pak kamery v Bobrovníkách a na hřbitově Březiny.
  • · Kamery na vjezdech do města v rámci systému měření rychlosti. Tyto kamery čtou pouze RZ vozidel.
Městský kamerový dohlížecí systém

Zachycuje veřejné prostranství, náměstí, ulici atd. Jeho účelem je dohlížet na dodržování veřejného pořádku a bezpečnost osob (případně dohlížet dodržování specifických obecních vyhlášek třeba ohledně dodržování pořádku).

Město Hlučín provozuje systém na § 35 odst. 2 zákona o obcích – vytváří podmínky pro uspokojování potřeb občanů, mj. pro ochranu veřejného pořádku. Protože však město Hlučín nemůže ze zákona takový kamerový systém provozovat, je tento provozován MP, a to v souladu se zákonem o obecní policii.

Zákon o obecní policii podle § 24b dává obecní policii pravomoc zřizovat a spravovat kamerový systém a ve svém § 24a zakládá obecní policii oprávnění k souvisejícímu zpracování osobních údajů.

Dohledový kamerový systém tedy má zajistit zejména preventivně bezpečnost. Protože zákon nestanoví obecní policii povinnost, nýbrž pouze oprávnění kamerový systém zřídit a provozovat, jedná se oplnění úkolů prováděných ve veřejném zájmupodle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů: Městská policie Hlučín, Mírové náměstí 24 PSČ 74801

Kontaktní údaje správce: Velitel MP Hlučín: Bc. Luděk Olšovský, olsovsky@hlucin.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: podoba subjektu osobních údajů, místo a čas pohybu.

Účel zpracování: městský kamerový dohledový systém zpracovává osobní údaje (lépe jeho prostřednictvím jsou zpracovávány osobní údaje) jako preventivní prostředek za účelem ochrany veřejného pořádku, za účelem uspokojování potřeb občanů města požadujících ochranu před vandalstvím, drobnou kriminalitou, výtržnictvím či udržování veřejného pořádku obecně. Toto je městu Hlučín mj. uloženo § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Toto je prováděno zprostředkovaně Městskou policií Hlučín na základě § 24b a § 24a zákona č. č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Lhůta zpracování osobních údajů: až 7 dní.

Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je prováděno v rámci plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Předání osobních údajů: v ojedinělých případech mohou být kamerové záznamy poskytnuty PČR na základě její žádosti (v případě podezření ze spáchání trestného činu).

Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.

 

Kamery pro zabezpečení majetku města

Kamerový systém, který slouží ke sledování budov a objektů ve vlastnictví města Hlučín či jeho nájmu, za účelem ochrany majetku. Uchovávaný záznam není aktivně systematicky prohledáván za účelem nalezení přestupku či kriminálního činu, ale může být jen zpětně použit jako důkazní materiál zachycující událost.

Město Hlučín má stejně jako jiný subjekt, právo ve svých objektech (zejm. úřadech) instalovat kamerové systémy na základě oprávněného zájmu na ochraně svého majetku i majetku osob nacházejících se v budově a na ochraně života a zdraví těchto osob podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů: Městská policie Hlučín, Mírové náměstí 24 PSČ 74801

Kontaktní údaje správce: Velitel MP Hlučín: Bc. Luděk Olšovský, olsovsky@hlucin.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: podoba subjektu osobních údajů, místo a čas pohybu.

Účel zpracování: kamerový systém slouží ke sledování budov a objektů ve vlastnictví města Hlučín či jeho nájmu, za účelem ochrany majetku. Uchovávaný záznam není aktivně systematicky prohledáván za účelem nalezení přestupku či kriminálního činu, ale může být jen zpětně použit jako důkazní materiál zachycující událost.

Lhůta zpracování osobních údajů: až 7 dní.

Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu na ochraně svého majetku i majetku osob nacházejících se v budově a prostorách města na ochraně života a zdraví těchto osob a na ochraně samotného majetku města podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Předání osobních údajů: v ojedinělých případech mohou být kamerové záznamy poskytnuty PČR na základě její žádosti (v případě podezření ze spáchání trestného činu).

Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.

Kamery na vjezdech do města v rámci systému měření rychlosti

Jedná se o kamery, které monitorují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Tyto kamerové systémy provozuje MP jako orgán města Hlučína. Kamery jsou určeny pro sledování SPZ vozidel vjíždějících do města. Samozřejmě v jejich zorném poli mohou být náhodně zachyceny i osoby.

Stejně jako u dohledového kamerového systému tento provozován z důvodu plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů na základě čl. 13 a čl. 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů: Městská policie Hlučín, Mírové náměstí 24 PSČ 74801

Kontaktní údaje správce: Velitel MP Hlučín: Bc. Luděk Olšovský, olsovsky@hlucin.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Mandok, email: ludek.mandok@autocont.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: podoba subjektu osobních údajů, místo a čas pohybu.

Účel zpracování: Jedná se o kamery, které monitorují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Tyto kamerové systémy provozuje MP jako orgán města Hlučína. Kamery jsou určeny pro sledování SPZ vozidel vjíždějících do města. Samozřejmě v jejich zorném poli mohou být náhodně zachyceny i osoby. Jsou provozovány jako preventivní prostředek za účelem dodržování rychlosti na území města Hlučína. Toto je městu Hlučín mj. uloženo § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Toto je prováděno zprostředkovaně Městskou policií Hlučín na základě § 24b a § 24a zákona č. č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Lhůta zpracování osobních údajů: až 7 dní.

Právní základ zpracování osobních údajů: zpracování osobních údajů je prováděno v rámci plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Předání osobních údajů: v ojedinělých případech mohou být kamerové záznamy poskytnuty PČR na základě její žádosti (v případě podezření ze spáchání trestného činu).

Předání osobních údajů do zahraničí: není prováděno.

 

Práva subjektu osobních údajů

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou Vaše práva:

  • · Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • · Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • · Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • · Právo subjektu OU na omezení zpracování (čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • · Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • · Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (čl. 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
  • · Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů. Námitku lze uplatnit v případech kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany nebo proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Omezení zpracování osobních údajů – na základě Vaší námitky dojde k omezení zpracování Vašich osobních údajů. Do vyřešení námitky je zpracování osobních údajů omezeno.

Přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl (a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl (a) přenést k třetí straně.

Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Dále Vás v souladu s článkem 21 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat velitele MP nebo pověřence ochrany osobních údajů.


Vytvořeno 19.11.2021 10:13:00 | přečteno 1491x | lumir.prejda
load